Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISION Kommunplaner – strategisk planering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISION Kommunplaner – strategisk planering"— Presentationens avskrift:

1 VISION 2025 2023-26 Kommunplaner – strategisk planering 2019-22
Årsbudgetar Att förverkliga en vision handlar både om att vi var och en försöker leva och förmedla visionen här och nu, och om ett långsiktigt och strategiskt arbete som involverar hela den kommunala organisationen i samspel med samhället runt omkring. Styrningen av kommunen har en bas i dels den lagstiftning som reglerar kommunens verksamheter, dels vårt värdegrundsarbete. Men när det gäller vilken inriktning vårt arbete ska ha framåt ska visionen vara ledstjärnan. För att det här ska kunna fungera behövs det milstolpar på vägen. Därför tas det i början av varje mandatperiod fram en kommunplan med övergripande politiska mål för de närmaste fyra åren. De här målen ska ta sikte på visionen och förtydliga vad som ska uppnås under mandatperioden. Ännu mer konkret blir det i den övergripande planen med budget som fastställs varje höst. Lagstiftning Policies Värdegrund Styrsystem

2 En röd tråd i styrningen
Vision Mål Verksamhet Genom planering och uppföljning knyter vi en röd tråd från visionen och de politiska målen till den verksamhet som förvaltningarna genomför. Det handlar om att säkra att den verksamhet som bedrivs ligger i linje med de politiska besluten. Den röda tråden handlar också om att alla medarbetare ska förstå ”Vad är min roll i det här arbetet? Vad förväntas av mig utifrån visionen och de politiska målen?”. Omvärldsförändringar

3 Styrsystemet i Katrineholms kommun
Utgångspunkter Roller/Ansvar Processer Verktyg Styrdokument Vision Mål Politik Verksamhet Omvärld Medborgare Processerna för kommunens övergripande planering och uppföljning beskrivs i kommunens styrsystem som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2010. Vad är ett styrsystem, varför ska man ha det? För att underlätta för den som ska sätta sig vid ratten – inte behöva ägna tid och kraft åt att fundera på processerna. Politisk enighet om processerna gör att debatten kan handla om politik istället för form. ”Styrsystemet i Katrineholms kommun” Kommunstyrelsens handling nr 1/2010

4 Kommunens planering behöver vara både lång och kortare sikt.
Utgångs- punkter Roller/ Ansvar Processer Verktyg Styr- dokument Den årliga övergripande planerings-processen enligt styrsystemet Vision 2025 Katrineholm – Läge för liv & lust Kommunplan Övergripande plan med budget Ekonomiska ramar för nämnder, bolag och kommunal-förbund samt uppdrag. Beslutas av KF i november. Nämndernas planer med budget Åtaganden i förhållande till övergripande mål från KF samt egna verksamhetsmål och uppdrag till förvaltningen. Planerings-direktiv Komplement till kommunplanen med nämndernas ramar samt ev. kortsiktiga satsningar. Beslutas av KS i april. Nämndernas underlag Åtaganden i förhållande till övergripande mål, investeringsbehov, upphandlingar. Lämnas i augusti. Kommunens planering behöver vara både lång och kortare sikt. Visionen är långsiktig och anger riktningen framåt. Visionen syftar också till att inspirera och ge kraft. Den involverar hela samhället. Kommunplanen anger övergripande mål för mandatperioden, prioriteringar och större investeringar. Planeringen inför ett enskilt år påbörjas på våren då planeringsdirektivet fastställs. Utifrån planeringsdirektivet lämnar nämnderna underlag för den övergripande planen med budget. Kommunfullmäktige fastställer den övergripande planen med budget i november. Därefter kan nämnderna och förvaltningarna fastställa verksamhetsplaner för det kommande året. 4

5 Vision 2025 Katrineholm – Läge för liv och lust
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm – Läge för liv och lust Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i april 2011.

6 Kommunplan 2011-2014 Sex målområden Ortsutveckling Kultur och fritid
Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Kommunplanen arbetades fram av majoriteten efter valet, parallellt med visionsarbetet, och fastställdes av kommunfullmäktige i april 2011.

7 Övergripande plan med budget 2012-2014
Fastställdes av kommunfullmäktige den 21 november Resultatmål för varje målområde Åtaganden från nämnderna Totalt 117 åtaganden Vissa är gemensamma för alla nämnder (8 st) Vissa är gemensamma för två/flera nämnder Av nämnderna har KS flest åtaganden (46 st), minst har MHN (11 st) Nästa steg: Varje förvaltning/arbetsplats verksamhetsplanerar inför 2012 och tar fram aktiviteter kopplade till åtagandena. Nämndernas egna planer med internbudget för 2012 ska fastställas senast i januari. Den övergripande planen med budget är den första årsplanen som utarbetas med visionen och kommunplanen som grund.

8 Kommunplan Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Arbete och näringsliv Bostäder Landsbygd och kransorter Miljön Ett exempel på hur den röda tråden kommer till uttryck genom styrdokumenten. Steg 1: Länken från visionen till de övergripande målen i kommunplanen.

9 Övergripande plan med budget 2012-2014
Ortsutveckling – resultatmål: Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. x Totalt 33 åtaganden Ett exempel: Forts. på ett exempel på den röda tråden. Steg 2: Länken från de övergripande målen i kommunplanen till resultatmål och åtaganden i övergripande plan med budget Steg 3: Verksamhetsplanering. Länken från åtaganden i övergripanden plan med budget till produktionsmål och aktiviteter i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner för 2012. Åtagandena är formulerade som nyckeltal, dvs. de ska mäta i vilken grad genomförda aktiviteter leder till att resultatmålen nås. Genom uppföljning (i månadsrapporter, delårsrapport, årsredovisning och nämndernas långsiktiga verksamhetsuppföljning) och åtgärdsplaner säkras den röda tråden. Nästa steg: Verksamhetsplanering, vilka aktiviteter behöver genomföras under 2012? Nämndernas och förvaltningarnas planer

10 Kommunplan 2011-2014 Effektiv organisation Kommunen som arbetsgivare
Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att ”leva” visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Effektiv organisation Kommunen som arbetsgivare Ytterligare ett exempel på den röda tråden men inom målområdet ekonomi och organisation.

11 Övergripande plan med budget 2012-2014
Ekonomi och organisation – resultatmål: Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. x Totalt 30 åtaganden Ett exempel: Forts. nästa exempel på den röda tråden. Nästa steg: Verksamhetsplanering, vilka aktiviteter behöver genomföras under 2012? Nämndernas och förvaltningarnas planer

12 Tjänstemannaunderlag
Vision 2025 Kommunplan Nämndernas planer med internbudget Verksamhetsplanering Analysseminarium Januari December Övergripande plan med budget KF Årsredovisningen November 2012 Tjänstemannaunderlag planeringsdirektiv Mars Delårsrapport September April Tjänstemannaunderlag övergripande plan med budget Planeringsdirektiv KS Årscykeln för arbetet med kommunens övergripande planering och uppföljning. Processerna för planering av nästkommande år och uppföljning av föregående år löper parallellt under året. Uppföljningen ska utgöra en utgångspunkt för planeringen så att vi lär oss och drar nytta av de erfarenheter som gjorts. Maj Planeringsdag alla förvaltningar och bolag Juni Nämndernas och bolagens budgetunderlag med åtaganden, investeringsbehov m.m. Nämndspecifika diskussioner


Ladda ner ppt "VISION Kommunplaner – strategisk planering"

Liknande presentationer


Google-annonser