Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011"— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011
Bengt Westman Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

2 Sveriges Kommuner och Landsting

3 Kansliorganisation VD Avdelningen för administration VD-staben
Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi & styrning Avdelningen för juridik Avdelningen för kommunikation Avdelningen för lärande & arbetsmarknad Avdelningen för tillväxt & samhällsbyggnad Avdelningen för vård & omsorg

4 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Miljö- & myndighetsfrågor Avfall, energi och vatten Planeringsfrågor Trygghet och säkerhet E-samhället Fastighets- och lokalfrågor Trafik & Infrastruktur Företagsklimat Regional utveckling Bostäder Kultur och fritid Forskning och utveckling

5 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad - sektioner och chefer
Ann-Sofie Eriksson Planering, säkerhet & miljö Lokal och regional utveckling Infrastruktur och fastigheter Gunilla Glasare avdelningschef Bengt Westman Göran Roos

6 Årets prioriteringar 2011 Enklare i eSamhället
Tillväxt och samhällsbyggnads ansvar Enklare i eSamhället Stärk den kommunala planeringen Fler jobb och livskraftiga företag Bättre infrastruktur och ökat kollektivtrafikresande Ett mer klimatsmart samhälle Bilda slagkraftiga regioner Bättre resultat i skolan Bättre liv för sjuka äldre Bättre stöd till utsatta barn Ansvar och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän Kvalitetssäkrad välfärd Patientsäker vård Jämlik hälsa och välfärd

7 Företagsklimat – Vad är det?
Regionens attraktivitet Marknad och konjunktur Tillgång till arbetskraft/ Kompetensförsörjning Finansiering/ Skatter Lagar och regler Utbildning Myndighets-kontakter Kommunikationer/ infrastruktur Näringslivsfrämjande

8 Fler jobb och livskraftiga företag priofråga 2011
Strukturfondernas framtid Bättre företagsklimat Innovationsfrämjande upphandling Arbetskrafts- och kompetensförsörjning

9 Strukturfondernas framtid
Sammanhållningspolitikens betydelse - intressebevakning riksdag, regering samt Europaparlamentet. Lokalt och regionalt inflytande över genomförandet – ändamålsenlig organisation, förenkling m.m. EU:s politik för regional utveckling, sammanhållningspolitiken, har som målsättning att bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU. Inga fonder – del av EU:s budget ERUF och ESF 8 målprogram (8,4 resp 6,2 mdkr) tot 30 mdkr på 7 år Läget – uppmarsch, positionering Nätverk, möten, remiss, p-papper etc. Strufoförordningar och EGTC

10 Bättre företagsklimat
Insikt Förenkla helt enkelt SKL:s serviceundersökning där 50 000 företag tillfrågas. Genom jämförbara mått får kommunerna kunskap om var förbättringar bör ske. (Jan Torége) En flerstegsutbildning där ger SKL kommunerna möjlighet att ta del av verktyg som leder till förbättringar i kontakter med företagen. (Linda Ahlford, Renée Berglund)

11 Innovationsfrämjande upphandling
Med hjälp av innovationsfrämjande upphandlingar kan lösningar på problem utvecklas tillsammans med näringslivet. Därmed utvecklas medlemmarnas verksamheter samtidigt som det ger näringslivet möjligheter att skapa nya tjänster och produkter som kan spridas till en större marknad. Insatser Visa på möjligheterna av innovationsfrämjande upphandling Nätverk för gemensam kunskapsutveckling Goda exempel och hantering av lagstiftning Intressebevakning - nationell stödstruktur för innovationsupphandling. (Jonny Paulsson, Klas Danerlöv)

12 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning
Arbetskraftsförsörjningen till år 2020 Stort in- och utträde – matchning! Förväntat sysselsättningsökning i hälften av landets regioner Befarad arbetskraftsbrist i ett flertal små, glesa regioner Indikator Framgångsexempel på kommuner och regioner som arbetat aktivt med kompetensförsörjning lyfts fram. Medlemmarna erbjuds ett nätverk för att öka sin kunskap och utbyta kunskap.

13 Fortsatt arbete Analyser av resultaten – SKL / Tillväxtverket
Skriften Förenkla – helt enkelt! Samspelet med företagen Webbverktyg företagslots Involvera regionerna! Ny undersökning 2013 Utbildningen Förenkla - helt enkelt! Regelförenklingsarbetet på nationell nivå

14 Framtida utmaningar Ökade kompetenskrav, kompetensförsörjning
Kommunal sektorssamordning ”företagens väg in och igenom” Samarbete och stöd från sektorsmyndigheterna –”systemtänk” Skapa ökad förståelse för varandras roller/uppdrag


Ladda ner ppt "Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser