Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvårdssamverkan Södra Älvsborg"— Presentationens avskrift:

1 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
NGF

2 KOLA MittenÄlvsborg ReKo Sjuhärad
NGF

3 Historik 2007: Politiskt uppdrag att ta fram idéskiss
2008: Presentation och Remissrunda idéskiss Våren 2009: Projektstart för att ta fram en plan Hösten 2009: Inriktningsdokument på remissrunda Våren 2010: Beslut Inriktningsdokument Hösten 2010: Beslut, planerings- och genomförandefas Januari 2011: Avtal om vårdsamverkan skrivs mellan parterna Februari 2011: Uppstart NGF

4 Varför en ny samverkansform?
För att enklare uppnå målet om lika vård för alla Behov av gemensam politisk vision med tydliga mål Ge förutsättningar för en långsiktig planering, ledning och styrning Ge övergripande struktur för funktionell vårdsamverkan på lokal- och delregional nivå Ullabritt

5 för de som behöver det mest!
Samlade vårdinsatser för de som behöver det mest! Ullabritt ”I fokus är de patienter och grupper som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region”.

6 Grupper som särskilt ska uppmärksammas
Barn och unga vuxna med utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa Personer med funktionsnedsättning (LSS) Personer med behov av vård i livets slutskede Hans

7 Målområden - Nyttan för invånarna
Patient och invånarfokus – inga trösklar mellan vårdgivarna Närhet – vård/omsorg i egen bostad och/eller närliggande vårdenhet Kontinuitet – sammanhängande vårdprocess Trygghet – att veta vart man ska vända sig, dvs. kunskap om rätt vård- och omsorgsnivå mellan vårdgivarna Tillgänglighet – året runt, dygnet runt så nära invånaren som det är möjligt Hans Närvårdssamverkan ska också genom förebyggande arbete motverka framtida vård- och omsorgsbehov för invånarna i Södra Älvsborg

8 Ullabritt

9 Grupper och ansvarsfördelning
Invånare i Södra Älvsborg som tillhör någon av målgrupperna Delregionalt politiskt samrådsorgan Styrgrupp närvård Ledningsgrupp Närvårdsområde Inriktnings- dokument, vision, övergripande mål, följa upp, föra dialog Styrdokument, Verksamhetsplan. Styra, leda, följa upp, utveckla, fatta beslut Handlingsplan, aktivitetsplaner. Leda, följa, utveckla målgruppsarbetet Hans Närvårdskansli – bereda, stödja, samordna, delta och följa upp

10 Närvårdsområde Varje kommun utgör ett närvårdsområde (10st)
Är basen för närvårdssamverkan Samverkan sker på: Strategisk ledningsnivå Operativ verksamhetsnivå I dialog med och mellan befolkningsansvariga politiker

11 Närvårdsområde Uppdrag Att årligen fastställa en handlingsplan
Att ta fram aktivitetsplan för varje målgrupp och målområde Identifiera nya gemensamma utvecklings- eller förbättringsområden Upprätta och fastställa lokala rutiner, överenskommelser och avtal Infoga lokala Västbusgrupper och lokala psykiatriråd i den lokala närvårdssamverkan

12 Ekonomi Gemensam finansiering av kanslifunktionen: 3,6 mnkr NGF


Ladda ner ppt "Närvårdssamverkan Södra Älvsborg"

Liknande presentationer


Google-annonser