Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2011-04-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2011-04-28."— Presentationens avskrift:

1 Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2011-04-28

2 Revisorernas uppdrag enligt KL Bedöma och uttala oss •Om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan •Om rättvisande räkenskaper föreligger •Om balanskravet är uppfyllt eller ej

3 Årsredovisning •I allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen •I allt väsentligt uppfyller kraven rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed •Resultatet uppfyller balanskravet

4 Finansiella mål Målen uppnås både för 2010 och senaste fyraårsperioden 2007-2010 ♦ resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, utjämning och finansnetto ♦ investeringar ska finansieras med summan av resultat och avskrivningar ♦ oförändrad skattesats

5 Verksamhetsmål •Uppföljning görs ett överskådligt sätt i årsredo- visningen. Denna är baserad på ett urval av indikatorer, som kommunstyrelsen gjort. •För en fullständig analys av måluppfyllelse hänvisas till kommunens hemsida. •Vi bedömer att de strategiska verksamhets- målen i allt väsentligt uppfylls.

6 Granskning och prövning •Myndighetsutövning mot enskilda = riktiga och skäliga beslut i enskilda ärenden Tillsynsmyndighet (Socialstyrelsen m fl) •Nämndens organisation = former för beslutsfattande och intern kontroll Kommunens revisorer

7 Ansvarsbedömning •Kommunens revisorer ska lämna underlag till kommunfullmäktige i ansvarsfrågan •Underlaget skall omfatta en bedömning av hur nämnderna och de enskilda ledamöterna tagit ansvar för den verksamhet de har ansvar för ♦ Har verksamheten varit ändamålsenlig? ♦ Har interna kontrollen varit tillräcklig?

8 Ändamålsenlig verksamhet Nämnden ska bedriva sin verksamhet i enlighet med lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter, fullmäktiges och nämndens egna beslut och policys samt i övrigt i enlighet med gällande praxis och god sed inom sitt verksamhetsområde

9 Intern kontroll Nämnden har ett ansvar för att det finns en organisation som säkerställer att verksamheten bedrivs på ett ändamåls- enligt sätt. Omfattningen ska vara tillräcklig och systematisk med hänsyn till verksamhetens väsentlighet och risker

10 Intern kontroll – Marks kommun 2010 •Enligt KL 6 kap § 1 skall kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders internkontrollarbete •Kommunstyrelsen har gjort utvärdering av nämndernas internkontrollarbete 2010 •Utvärderingen visar på att den interna kontrollen behöver utvecklas inom kommunen. Kritiken mot Socialnämnden förstärker detta intryck

11 Socialnämnden 2010 •Nämnden har fått allvarlig och upprepad kritik från Socialstyrelsen för handläggning rörande barn och unga i flera ärenden •Erhållen information om brister i enskilt ärende i februari föranledde inga beslut om generell genomgång av andra ärenden •Nämnden agerade först efter externt påtalade generella brister i handläggningen genom beslut om genomgång av verksamheten

12 Socialnämnden - styrning •Ordförande och vice ordförandens ansvar enligt nämndens reglemente §11 för ledning, styrning och övervakning – framgår inte via protokoll hur dessa uppgifter fullföljts •Internkontrollplan 2010 – starkt förenklad och utan djupare analys avseende väsentlighet samt otillräcklig som styrnings- och uppföljningsverktyg •Sociala utskottets verksamhet, på delegation av nämnd, ej formaliserad inom reglemente

13 Socialnämnden - bedömning Med beaktande av tidigare sagda kan vi konstatera att ♦ Socialnämnden har inte bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt ♦ Den interna kontrollen har inte varit tillräcklig ♦ Bristerna avser en väsentlig och prioriterad verksamhet

14 Sanktionstrappa Avstyrkan av ansvarsfrihet Anmärkning Påpekande/erinran

15 Socialnämnden – motivering till anmärkning •Bristande agerande •Otillräcklig intern kontroll •Bristande efterlevnad av gällande lagstiftning En omfattande förtroendeskada har uppkommit för socialnämnden, dess verksamhet och Marks kommun

16 Ansvarsprövning Vi tillstyrker att •Nämnderna och kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet •Kommunens årsredovisning fastställs


Ladda ner ppt "Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2011-04-28."

Liknande presentationer


Google-annonser