Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratisk granskning av kommunala bolag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratisk granskning av kommunala bolag"— Presentationens avskrift:

1 Demokratisk granskning av kommunala bolag
STADSREVISIONEN 27 maj 2010 Lekmannarevision Demokratisk granskning av kommunala bolag

2 Kommunala företag Samlingsnamn (i kommunallagen) för verksamhet som bedrivs i företagsformer -aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, handelsbolag. Företagen står för ca 25 % av sammanlagd omsättning i kommunerna, något lägre i landstingen/regionerna. 1 600 aktiva företag i kommunerna, maj.ägda. 175 aktiva företag i landstingen/regionerna, 110 maj.ägda. Förutsättningar för kommunalt företagande finns i kommunallagens 3 kapitel. Fullmäktige fastställer ändamål, utser styrelse och lekmannarevisorer mm. Kommun/landstingsstyrelsen utövar uppsikt över företagen. Offentlighetsprincipen gäller där kommunen/landstinget har ett dominerande inflytande 27 maj 2010

3 En jämförelse Kommunal revision Bolagsrevision
Förtroendevalda revisorer. Dessa biträds av sakkunniga Auktoriserad eller godkänd revisor Uppdragsgivaren är fullmäktige som även beslutar om ansvarsfrihet. Uppdragsgivaren är bolagsstämman som även beslutar om ansvarsfrihet Revisionen regleras av Kommunallagen Revisionen regleras av aktiebolagslagen Revisionsobjektet är styrelser, nämnder, beredningar och företag. Revisionsobjekt är styrelsen samt VD:s förvaltning Revisorer granskar ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll Revisorn granskar årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning 27 maj 2010

4 Lekmannarevisor Lekmannarevisor är (sedan 2000) ett bolagsorgan, reglerat i Aktiebolagslagen 10 kap. Lekmannarevisorer är obligatoriska i helägda kommunala bolag enligt Kommunallagen 3 kap 17 §. Lekmannarevisorer utses av fullmäktige. Uppdraget är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna upprättar en granskningsrapport till bolagsstämman. Granskningsrapporten förmedlas också till fullmäktige. 27 maj 2010

5 ”Lekmannarevisor är ingen leksaksrevisor!”
Lekman är en person som har allmänna kunskaper, men inte är fackutbildad, som har ett naturligt förstånd opåverkat av specialstudier 27 maj 2010

6 Samordnad revision Kommunens revisorer och lekmannarevisorer i personunion med uppdrag att granska såväl verksamheten i nämnder och styrelser som i företagen. Lekmannarevisorerna ska hämtas ur gruppen kommunens revisorer Genom samordningen skapas förutsättningar att bedriva en granskning med helhetssyn. Kommunens revisorer kan granska och bedöma den samlade kommunala koncernen t ex hur ägarstyrning och uppsiktsplikt fungerar. 27 maj 2010

7 Yrkesrevisor Bolagsstämman utser yrkesrevisor, enligt 9 kap. i Aktiebolagslagen. Oftast auktoriserad. Yrkesrevisorn utses på 4 år med möjlighet till omval för 3 eller 4 år. Uppdraget är att granska bolagets årsredovisning och bokföring, styrelsens och VD:s förvaltning. Yrkesrevisorn upprättar revisionsberättelse till bolagsstämman med uttalande om räkenskapernas riktighet och om styrelsens och VD:s ansvar. Bolagsstämman beslutar i ansvarsfrågan. 27 maj 2010

8 Auktoriserad revisor Lekmannarevisor ABL kap. 9 ABL kap. 10
Offentlighetskultur Granskar bolagets Årsredovisning och bokföring Styrelsens och VD:s förvaltning Granskar om bolagets verksamhet sköts Ändamålsenligt Ekonomiskt tillfredsställande Bolagskultur Intern Kontroll God revisionssed Revisionsberättelse God sed Granskningsrapport 27 maj 2010

9 Stockholms Stad 14 Stadsdelsnämnder 15 Facknämnder
STADSREVISIONEN 27 maj 2010 Stockholms Stad 14 Stadsdelsnämnder 15 Facknämnder 18 bolag bestående av moderbolaget Stadshus AB samt 17 dotterbolag

10 Stadsrevisionen 20 förtroendevalda revisorer
Eget revisionskontor med 20 anställda Budget för att anlita konsultstöd En lekmannarevisor samt en ersättare per bolag Knappt 15 % av revisionskontorets tid åtgår till bolagsrevision 27 maj 2010

11 Bolag i koncernen Stockholm Stadshus AB
Familjebostäder Svenska bostäder Stockholmshem SISAB Micasa fastigheter i Stockholm S:t Erik försäkring S:t Erik Livförsäkring S:t Erik markutveckling Stockholm Globe Arena fastigheter Stockholms hamn Stockholm Business Region Stockholm parkering Stockholms stads bostadsförmedlning Stockholms stads utrednings- och statistikkontor Stockholms stadsteater Stockholm vatten Stokab 27 maj 2010

12 Tidplan för planeringsprocessen
Under hösten påbörjades arbetet med att planera för nästa revisionsår för både nämnder och bolag Revisionsplanen antas i februari Under april tas ett förslag på granskningsplanerings-PM fram för respektive bolag Under maj träffas samtliga lekmannarevisorer och planerna godkänns Senast juni har lekmannarevisorn och biträdet ett planerings-möte med bolagets auktoriserade revisor. 27 maj 2010

13 Tidplan för revisionsprocessen
Höstmöte hålls under oktober hos bolaget. Där redovisar den auktoriserade revisorn resultatet från dennes löpande granskning samt granskningen av delårsbokslutet. På höstmötet deltar bolagets VD, administrativa chef, den auktoriserade revisorn, ordinarie lekmannarevisor, dennes ersättare och biträdet samt en representant från moderbolaget Stadshus AB 27 maj 2010

14 Tidplan för revisionsprocessen
Slutrevisionsmötet hålls under februari. Deltagarna är desamma som under höstmötet. Dagordningen har följande punkter VD informerar om året som gått samt nämner något om framtiden Den auktoriserade revisorn redovisar resultatet från bokslutsgranskningen Lekmannarevisionen redovisar resultatet från sin granskning I mars träffar den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorn bolagets styrelse och redovisar resultatet från årets granskning 27 maj 2010

15 Rapportering till bolaget
Den auktoriserade revisorn lämnar skriftliga rapporter för Den löpande granskningen Granskningen av delårsbokslutet Granskningen av bokslutet Samt en revisionsberättelse Lekmannarevisionen lämnar följande skriftliga rapporter En granskningspromemoria En granskningsrapport Särskilda revisionsrapporter om bolaget ingår i en bredare granskning 27 maj 2010

16 Rapportering till koncernstyrelsen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
I koncernrevisorns revisionsrapporter till moderbolaget redovisas en sammanfattning av de auktoriserade revisorernas granskningsresultat vid respektive dotterbolag I revisionskontorets granskningspromemoria för moderbolaget redovisas en sammanfattning av granskningsresultatet hos döttrarna I de förtroendevalda revisorernas årsöversikt, som är en bilaga till kommunstyrelsens revisionsberättelse, redovisas lekmannarevisionens granskningsresultat. Även en översiktlig redovisning av de auktoriserade revisorernas granskningar återfinns i årsöversikten 27 maj 2010

17 Lekmannarevisonens bolagsgranskning
Basgranskning genomförs vid samtliga bolag Särskilda granskningar genomförs utifrån en risk- och väsentlighetsanalys 27 maj 2010

18 Basgranskning Bolagets arbete med internkontroll
Bolagets ekonomiska prognoser Ägarens direktiv och uppdrag Uppföljning av föregående års granskning 27 maj 2010

19 Särskild granskning 2009 Intern styrning och uppföljning (samtliga bolag) Riskkontroll (samtliga bolag) Upphandling av bevakningstjänster (4 bolag) Avtalshantering (2 bolag) Bisysslor (2 bolag) Rutiner för projektstyrning (ett bolag) Styrning av miljöarbetet (2 bolag och 2 nämnder) 27 maj 2010

20 Granskningsrapportens innehåll
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. 27 maj 2010

21 Anmärkning, AB Stokab 2003 Missförhållande i bolagets organisation och ekonomiska förvaltning Attestinstruktion har inte tillämpats av VD Orealistiska och vilseledande budget- och uppföljningsdokument har presenterats av VD för styrelsen Kritik som framförts av 2002 års verksamhet har inte åtgärdats Brister beslutsunderlag stora investeringar Kritik mot styrelsen, anmärkning mot VD 27 maj 2010

22 Underhållsbehovet i stadens anläggningar och fastigheter
Bostadsbolagen Stockholm Vatten AB SISAB Idrottsnämnden Kyrkogårdsnämnden Revisionsfrågor Finns ett eftersatt underhåll Bedrivs en effektiv underhållsplanering 27 maj 2010j

23 Underhållsbehovet i stadens anläggningar och fastigheter, forts
Underhållsplanering Bostadsbolagen fungerande planering Stockholm Vatten förbättringsbehov Information i årsredovisningarna bristfällig Nämnder och styrelser lite uppmärksamhet åt dessa frågor 27 maj 2010

24 Underhållsbehovet i stadens anläggningar och fastigheter, forts
Eftersatt underhåll Svenska Bostäder ca 2-3 mdr Stadsholmen samt nämnderna visst underhållsbehov Stockholm Vatten, oklar underhållssituation 27 maj 2010

25 www.stockholm.se/revision THE END www.stockholm.se/revision
27 maj 2010


Ladda ner ppt "Demokratisk granskning av kommunala bolag"

Liknande presentationer


Google-annonser