Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AGENDA Introduktion/presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AGENDA Introduktion/presentation"— Presentationens avskrift:

1 AGENDA Introduktion/presentation Vad gäller för kommunal revision i Sverige Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås Ansvarsprövning och nämndledamöters ansvar Granskningar som berör Miljö- och konsumentnämnden Revisionsplan 2014

2 Medborgarna Granskande Beslutande Revisorer Fullmäktige Sakkunniga
biträden Fullmäktige Nämnder och styrelser Förvaltningar och bolag Verkställande Demokratiskt valda Självständiga Objektiva Sakliga Oberoende 2 Kommunal revision i Sverige

3 Oberoendet och kommunallagen
Revisorerna tar självständiga granskningsbeslut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys Varje revisor är sin egen myndighet och kan skriva egna revisionsberättelser Revisorenas uttalande ligger till grund för KF’s ansvarsprövning KF skall motivera om de inte väljer att gå på revisorernas linje i ansvarsprövningsfrågan Revisor kan ej vara fullmäktigeledamot Oberoende budgetberedning (KF presidium) Revisorerna beslutar om sitt biträde (sin förvaltning) i kommungranskningen och i lekmannarevisionen … men verkligt oberoende handlar om civilkurrage , undvikande av partipolitik och val av biträden 2 Kommunal revision i Sverige

4 Uppdraget – inte bara ansvarsprövning
I den lagstadgade ansvarsprövningen uttalar sig revisorerna om om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt - om räkenskaperna är rättvisande och - om den interna kontrollen är tillräcklig Men uppdraget är vidare än så vi är medborgarnas förlängda arm för att kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs - revisionen verkar även på andra sätt för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv 2 Kommunal revision i Sverige

5 Stadsrevisionen i Borås - organisation
Kommunfullmäktige utser Första och Andra revisorsgrupperna och lekmannarevisorer Revisorskollegiet (förvaltningsuppgifterna) utgörs av ordf och vice ordf i respektive grupp Revisorerna i BS har valt att ha ett revisionskontor med 5 revisorer (10 av 290 primärkommuner har egna kontor) och upphandling av konsulter Stadsrevisionen i BS är medlem i Starev, yrkesrevisorerna är medlemmar i Skyrev, och tre av fem yrkesrevisorer är av Skyrev certifierade kommunala yrkesrevisorer 3 Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås

6 Verksamhetsprocess Årligen (enl KomL) granska all verksamhet för ansvarsprövning utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Basgranskning (intern kontroll), granskning av årsredovisning och delårsrapport samt fördjupade granskningar Revisionen följer de riktlinjer som återfinns i God Revisionssed (SKL) Den årliga planeringen (nov) ger en revisionsplan och gransknings- planer för bolagen (lekmannarevisionen) Upphandling av revisionen i de kommunala bolagen Begär svar från granskad nämnd/styrelse, och utskick för kännedom 3 Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås

7 Verksamhetsprocess Basgranskning/grundläggande granskning medför oftast inte separat rapport, utan avrapporteras i årsrapport och direkt till förvaltning/nämnd/styrelse Granskning av intern kontroll i separat rapport Fördjupade granskningar avrapporteras muntligt och skriftligt. Längre rapporter sammanfattas i rapportsammandrag. Kortrapporter används för mindre omfattande granskningar. Revisorernas bedömningar och begäran om åtgärder framgår av missivskrivelse Rapporter, rapportsammandrag och kortrapporter sänds till KF/KS och publiceras på hemsidan, liksom svaren från nämnder och styrelser 3 Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås

8 Ansvarsprövning Årlig ansvarsprövning i revisionsberättelsen
Enligt KomL kan revisorerna rikta formell kritik endast i form av en anmärkning, med eller utan rekommendation om att ansvarsfrihet beviljas KF skall motivera om man inte går på revisorernas förslag Från och med revisionsåret 2012 lämnar vi en revisionsberättelse för varje nämnd 4 Ansvarsprövning och ledamötes ansvar

9 Grunder för ansvarsprövning
Fullmäktiges mål nås inte Bristande styrning, uppföljning och kontroll Förtroendeskada Ekonomisk skada Obehörigt beslutsfattande Brottslig gärning Otillräcklig beredning Redovisningen inte rättvisande 4 Ansvarsprövning och ledamötes ansvar

10 Nämndledamöters ansvar
KomL 6 § 7, Revisionsansvaret kollektivt (huvudregeln) och individuellt Individuellt om ledamot agerat lagstridigt Individuell ansvarsprövning även mot nämndens ordförande Skadeståndsansvar kopplat till förmögenhetsskada för kommunen Straffansvar – om enskild ledamot har begått brott Enskilda ledamöter kan i vissa fall undantas från kritik som riktas mot den övriga nämnden. Den som aktivt verkat för att bryta passivitet bör kunna frias från ansvar – krävs i så fall upprepade alternativa förslag som är protokollförda och som är relevanta och revisionellt godtagbara 4 Ansvarsprövning och ledamötes ansvar

11 Granskningar – Miljö och konsumentnämnden
Årsredovisning/verksamhet år 2013 Intern kontroll Övriga revisionsrapporter för svar eller information Granskning av livsmedelskontroll i Borås Stad Miljötillsyn 5 Granskningar

12 Hur arbetar ni med uppdragen som Kommunfullmäktige beslutat i budgeten för år 2013?
6 Kommunfullmäktiges uppdrag

13 Revisionsplan 2014 Granskningar gemensamma för grupp 1 och 2
Textilmuseet och andra kommunala verksamheter till Simonsland 6 Granskningsplan 2014

14 Revisionsplan 2014 Granskningar Grupp 1
Intern Kontroll – Leasingbilar, Komma – Servicekontorets försystem Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av Fullmäktigebeslut Beställare – utförare (Servicenämnden) Servicekontorets försäljning av tjänster Utveckling av stadens upphandlingsverksamhet Beställare – utförareförhållanden Färdtjänsten Föreningsbidrag Internbanken 6 Granskningsplan 2014

15 Revisionsplan 2014 Granskningar Grupp 2
Intern Kontroll - konst, leasingbilar Uppföljningsansvaret för åringar Äldreomsorgens kvalitet ur brukarnas synvinkel Personlig assistans, fortsättning av förstudie CFL – Centrum för flerspråkigt lärande Grundskolan – barn med särskilda behov Funktionshinderverksamhet Bidrag till studie- och ungdomsförbund Kostnad för institutionsvård 6 Granskningsplan 2014

16 Fördjupad granskning per bolag
Lekmannarevisionen Basgranskning med fokus på intern kontroll – under år arbetar vi tillsammans med bolag med att ta fram planer för intern kontroll Fördjupad granskning per bolag 6 Granskningsplan 2013


Ladda ner ppt "AGENDA Introduktion/presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser