Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

God sed – förändringar/nyheter Starev-Syds Erfakonferens i Borås 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "God sed – förändringar/nyheter Starev-Syds Erfakonferens i Borås 2011"— Presentationens avskrift:

1 God sed – förändringar/nyheter Starev-Syds Erfakonferens i Borås 2011
Willy Holmberg Ulf Nersing Peter Åbrodd Vice ordförande Stadsrevisor Ordförande Kommunens revisorer Revisionskontoret Kommunens revisorer

2 God revisionssed … är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs, … är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet, … tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på och uttolkar uppdraget och hur detta ska utföras, … formas och utvecklas successivt över tiden i revisionsarbetet, av revisorerna själva … utgår i kommunal verksamhet från den kommunala sektorns förutsättningar och förhållanden.

3 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
1. Den kommunala revisionen – ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument mer och tydligare om hur detta synliggörs 2. Innebörden av att granska ändamålsenlighet breddad uttolkning, främst avseende verksamhetens effekter 3. Revisorernas oberoende – faktiskt och synbart tydligare och mer praxisorienterad innebörd 4. Ansvarsprövning fördjupad tillämpning av grunder och gradering - mer om processen 5. Revision vid alternativa driftformer uttolkning av vad och hur revisorerna kan granska 6. Riskbedömning - utvecklad och mer praxisnära beskrivning 7. Innebörden av att granska om räkenskaperna är rättvisande

4 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
1. Den kommunala revisionen – ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument mer och tydligare om hur detta synliggörs 2. Den kommunala revisionen i sitt sammanhang (God sed sid 13-17) 2.1 Kommunalt självstyre och lokal demokrati 2.2 Det kommunala ansvarssystemets grunder 2.3 En demokratiskt förankrad revision 2.4 Det är revisionsansvaret som granskas och prövas

5 Bikupa 1 - Revisionsstrategi
God sed sid 58: En revisionsstrategi är oftast långsiktig. I en strategi kan revisorerna lägga fast visioner och mål samt övergripande och långsiktiga ställningstaganden kring uppdrag och resultat, förhållningssätt, samverkan, dialog och kommunikation etc. Strategin bör vara föremål för diskussion och revidering varje mandatperiod. Revisionsstrategin dokumenteras. Bikupa 1: Finns en vision och strategi för din kommunrevision och är den dokumenterad på hemsidan?

6 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
2. Innebörden av att granska ändamålsenlighet breddad uttolkning, främst avseende verksamhetens effekter Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt (God sed sid 26) ”Det innebär att verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det innebär också att verksamheten skapar avsedd effekt för de medborgare som berörs av verksamheten – i enlighet med fullmäktiges målsättning. Ändamålsenligheten granskas även för den verksamhet som överlämnats tull någon anan att utföra.”

7 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
3. Revisorernas oberoende – faktiskt och synbart tydligare och mer praxisorienterad innebörd Revisorernas oberoende (God sed 19-21) 3.2.1 Faktiskt oberoende – formell reglering 3.2.2 Synbart oberoende – revisorernas agerande

8 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
4. Ansvarsprövning fördjupad tillämpning av grunder och gradering - mer om processen 5. Pröva (God sed sid 45) Nyckelmoment i ansvarsprövningsprocessen är Ansvarsprövning och kommunikation till de granskade Bedömning av årsredovisning Revisionsberättelse och granskningsrapport Kommunikation med fullmäktige respektive stämma Behandling i fullmäktige respektive stämma

9 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
5. Revision vid alternativa driftformer (God sed 24-32) vad och hur revisorerna kan granska vid olika driftformer

10 Bikupa 2 – Driftformer God sed sid 67:Den verksamhet som kommunen finansierar och ansvarar för kan utföras i många olika former. Detta påverkar revision och ansvarsutkrävande. Bikupa 2: Hur hanterar din kommunrevision förekomsten av gemensam nämnd, kommunalförbund, finansiella samordningsförbund, kommunala företag, externa utförare, fristående skolor, och OPP?

11 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
6. Riskbedömning - utvecklad och mer praxisnära beskrivning Riskbedömning – sannolikhet och konsekvens (God sed sid 38-41) Kunskap om verksamheten och dess omvärld Kunskap om den interna kontrollen Styrelsers och nämnders ansvar för den interna kontrollen

12 Huvudsakliga förändringar i nya upplagan
7. Innebörden av att granska om räkenskaperna är rättvisande Om räkenskaperna är rättvisande (God sed sid 26) “Det innebär att redovisningen fullgörs så att den kan ligga till grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Det innebär också att de finansiella rapporterna – delårsrapport och årsredovisning – är upprättade enligt lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet (RKR). Eventuellt förekommande värderings-, klassificerings- och upplysningsfel är inte av sådan karaktär att de väsentligen påverkar bilden av kommunens resultat och ställning. RKR = Rådet för kommunal redovisning. Rådet uttolkar god revisionssed i kommunal verksamhet.

13 Norrköpings kommunrevision
Vårt lokala revisionsreglemente 2011 Kommunrevisionen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll Kommunrevisionen utgörs av de av kommunfullmäktige förtroendevalda revisorerna, inklusive lekmannarevisorerna, och revisionskontoret Styrelser, nämnder, överförmyndare, fullmäktigeberedningar och företag samt förtroendevalda i dessa organ är revisionsansvariga ….Revisorerna är anställningsmyndighet för revisionskontoret (2003)

14 Vår verksamhetsrevision – exempel 2010
Nämnden redovisar underskott när det gäller försörjningsstöd år 2010 Nämnden bör utveckla och förfina de ekonomiska prognosmodellerna Nämnden bör analysera styrkor, svagheter, hot och möjligheter som ett underlag för den interna kontrollen Nämnden bör rätta till de brister som framkom vid ärendegranskningen Utse två internkontrollrepresentanter enligt fullmäktiges beslut VÅR SLUTSATS Vi bedömer att nämnden sköter verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och att de löpande räkenskaperna är rättvisande. Vår samlade bedömning är att fullmäktiges beslut, program, riktlinjer, reglementen med mera till stor del efterlevs. = Klarade ansvarsprövningens åtta (8) grunder


Ladda ner ppt "God sed – förändringar/nyheter Starev-Syds Erfakonferens i Borås 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser