Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politisk organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politisk organisation"— Presentationens avskrift:

1 Politisk organisation
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Revision Presidium Patientnämnd Beredningar: Gemensamma nämnder Demokrati, folkhälsa och kultur Vård och rehabilitering Landstingsstyrelse Utskott: Ekonomiskt Personalpolitiskt Bildning Etiskt

2 Krav på politiska organisationen
Säkerställa helhetssyn i länsperspektiv Flexibilitet som gör det möjligt att snabbt anpassa sig till ändrade förutsättningar Tydliga roller och klar ansvarsfördelning mellan organisationens olika delar Tillvarata förtroendevaldas kompetens och engagemang

3 Förutsättningar Det politiska uppdraget till verksamheten ska vara tydlig och innehålla uppföljningsbara mål Den politiska gränsen går vid vad-frågor Landstingsdirektör preciserar uppdraget till verksamhetschefer Verksamheterna avgör hur uppdraget ska utföras Tydliga uppdrag utformas i dialog mellan berörda parter

4 Landstingsfullmäktige
55 ledamöter Två permanenta beredningar Tillfälliga beredningar kan inrättas Fler ärenden förs till fullmäktige för beslut Ärenden bereds av en/flera beredningar Fullmäktiges presidium har en viktig roll Fullmäktige Vård och rehabilitering Demokrati, folkhälsa och kultur Presidium

5 Landstingsfullmäktiges presidium
Planera fullmäktiges sammanträden Ta initiativ till frågor att bereda i fullmäktiges beredningar Lägga förslag till direktiv Följa arbetet i de politiska organen och initiera utveckling (modellvård) Utgöra särskilda budgetberedningen

6 Vård och rehabilitering
13 ledamöter och lika många ersättare Sjukvård Tandvård Rehabilitering Samverkan med andra huvudmän Folkhälsofrågor inom beredningens ram Fullmäktige Vård och rehabilitering Demokrati, folkhälsa och kultur Presidium

7 Demokrati- och länsutveckling
9 ledamöter och lika många ersättare Demokrati- och inflytandefrågor ur medborgarperspektiv IT- och byggnadsfrågor av långsiktig karaktär Informationsfrågor Frågor som rör folkhälsa, miljö och kultur Fullmäktige Vård och rehabilitering Demokrati, folkhälsa och kultur Presidium

8 Beredningarnas uppgift
Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktige Bereda långsiktigt strategiska frågor för landstinget Följa upp och utvärdera fullmäktiges beslut Upprätta förslag till svar på remisser Uppmärksamt följa de frågor som kan påverka landstinget Utföra utredningar på uppdrag av fullmäktige Utföra utredningar efter förfrågan från landstingsstyrelsen Bidra med underlag till arbetet med landstingets verksamhetsstyrning

9 Beredningarna ska … Ta del av rapporter och redovisningar (genom ”hearings” eller i annan form) Ta initiativ till debatter, seminarier och temadagar i fullmäktige Bevaka att medborgarnas synpunkter redovisas i olika sammanhang Säkerställa att medborgar-/patientperspektivet i enskilda frågor lyfts fram Främja arbetssätt som stimulerar till dialog med medborgarna Arbeta i projektform som uppmuntrar processorientering av JLL:s verksamheter Samverka med varandra i frågor som berör flera beredningar

10 Medborgarförslag Alla medborgare, oavsett ålder, kan lämna förslag till fullmäktige Förslagen ska beredas som motioner Ett inslag i ambitionen att utveckla fullmäktiges arbetsformer

11 Landstingsstyrelsen 13 ledamöter och lika många ersättare
Driftansvarig styrelse: ansvara för produktivitet och effektivitet verkställa och hantera årsbudgeten Yttra sig över eller bereda ärenden som ska handläggas av fullmäktige Ansvara för att fullmäktigebeslut verkställs Ekonomiskt, bildning, etiskt och personalpolitiskt utskott Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Etiskt utskott Bildningsutskott Etiskt utskott

12 Ekonomiskt utskott 3 ledamöter och lika många ersättare
Bereda ärenden till landstingsstyrelsen Bereda landstingsplanen Följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Etiskt utskott Bildningsutskott

13 Personalpolitiskt utskott
3 ledamöter och lika många ersättare Utses bland styrelsens ledamöter Bereda ärenden till styrelsen Bevaka och följa upp personalfrågor inför framtiden, t.ex.: personal- och kompetensförsörjning arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstider jämställdhet och lönepolitik Utgångspunkten är JLL:s personalpolitiska policy Besluta, t.ex.: teckna kollektivavtal fördelning av löneutrymme stridsåtgärder Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Etiskt utskott Bildningsutskott

14 Bildningsutskott 3 ledamöter och lika många ersättare
Fullmäktige 3 ledamöter och lika många ersättare Utses bland styrelsens ledamöter Bereda ärenden till styrelsen Bereda ärenden inom bildnings- och kulturområdet Presidium Landstingsstyrelsen Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Etiskt utskott Bildningsutskott

15 Etiskt utskott 5 ledamöter och lika många ersättare
Utses bland styrelsens ledamöter Bereda ärenden till styrelsen Bevaka och följa upp horisontella politiska prioriteringar Ge riktlinjer för etiska bedömningar Bereda etiska frågor av långsiktig karaktär Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Etiskt utskott Bildningsutskott

16 Revision 6 revisorer, en från varje parti i fullmäktige
Granska att fullmäktiges beslut verkställs av landstingsstyrelsen, beredningar, nämnder undersöker om verksamheten därvid bedrivs effektivt, om redovisningen är rättvisande och om landstingsstyrelsen och övriga verkställande organ har tillräcklig kontroll över sin verksamhet Lämna en årlig revisionsberättelse som underlag för fullmäktiges ansvarsprövning av de verkställande organen Har eget kansli Fullmäktige Revision Presidium

17 Patientnämnden 5 ledamöter, 5 ersättare
Fristående gentemot hälso- och sjukvården Arbeta med att ge råd, informera, föreslå lösningar och reda ut eventuella missförstånd Informera och hjälpa till att göra anmälan till patientförsäkringen Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter Har eget kansli Fullmäktige Patientnämnd Presidium

18 Andra organ Norrlandstingens regionförbund
Regionförbundet Jämtlands län Samordningsförbundet i Jämtlands län Gemensam nämnd för närvård i Frostvikenområdet Upphandlingsnämnd för sjukvårdsprodukter Kommunalförbundet för Norrlands nätverk för musik och dans Norrlands nätverk för musikteater och dans

19 Övrigt i koncernen Stiftelsen Jamtli Landstingsbostäder i Jämtland AB
Länstrafiken i Jämtlands län AB Bostadsrättsföreningarna Torvalla centrum, Åkerärtan och Lugnviks centrum Stiftelsen Zenit

20 Landstingets råd Forsknings- och utvecklingsråd
Brukarråd för döva och hörselskadade Länets handikappråd Jämtlands läns pensionärsråd Landstingets ungdomsråd


Ladda ner ppt "Politisk organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser