Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisionen i JLL 6 revisorer = antalet partier i fullmäktige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisionen i JLL 6 revisorer = antalet partier i fullmäktige"— Presentationens avskrift:

1

2 Revisionen i JLL 6 revisorer = antalet partier i fullmäktige
Har eget revisionskontor (4 tjänstemän varav 3 certifierade kommunala revisorer ) - biträde som granskar och ger administrativ service - upphandlar revision ca 10% Kansliet i Göviken Sammanträder ca 1 gång per månad - heldagar

3 Vad styr och reglerar revisionen?
Författningar - Kommunallagen (KL) - ABL, stiftelselag m fl Lokala beslut och föreskrifter - Revisionsreglemente - Direktiv för samordnad revision m fl God revisionssed Revisorernas egna styrdokument - Arbetsordning - Revisionsplan

4 God revisionssed Beskriver uppdraget som förtroende- vald revisor

5 Huvudsakliga förändringar
Den kommunala revisionen – ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument mer och tydligare om hur detta synliggörs Innebörden av att granska ändamålsenlighet breddad uttolkning, främst avseende verksamhetens effekter Revisorernas oberoende – faktiskt och synbart tydligare och mer praxisorienterad innebörd Ansvarsprövning fördjupad tillämpning av grunder och gradering - mer om processen Revision vid alternativa driftformer uttolkning av vad och hur revisorerna kan granska Riskbedömning - utvecklad och mer praxisnära beskrivning Innebörden av att granska om räkenskaperna är rättvisande

6 Den kommunala revisionen i sitt sammanhang
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva ansvarstagandet. Med sin granskning bidrar revisorerna till att värna och utveckla demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

7 Grundläggande värden och förhållningssätt
Uppdrag med förtroende Oberoende Helhetssyn o samverkan Öppenhet o kommunikation

8 Uppdrag med förtroende
Kommunalt förtroendeuppdrag – förtroendevald revisor - Skall ge underlag för fullmäktiges ansvarprövning Önskvärd kompetens - God politisk förankring - Erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag - Kunskap om den kommunala miljön - Stor integritet Myndighet - Saklighet och opartiskhet

9 Oberoende och objektivitet
Det faktiska oberoendet markeras och beaktas genom valbarhets- och jävsregler Oberoendet i förhållande till uppdragsgivaren och till dem som granskas upprätthålls genom rätten att: - Självständigt välja vad som skall granskas - Självständigt välja angreppssätt och sakkunniga för granskningens genomförande - Självständigt göra analys och bedömningar och framföra dessa Revisorernas budget – oberoende budgetberedning Revisorerna agerar inte partipolitiskt!

10 Helhetssyn och samverkan

11 Öppenhet och kommunikation
Revisorerna är del av den offentliga verksamheten. Samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter. - Offentlighetslagstiftningen - Förvaltningslagen Kommunikation med uppdragsgivaren, fullmäktige - Överläggningar - Skriftlig rapportering - ”Revisorernas dialog” Kommunikation med landstingsstyrelsen, övriga nämnder och beredningar Kommunikation med partigrupperna Kommunikation med medborgarna och media

12 Revisorernas uppgifter, KL 9 kap 9-9a §
”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer och lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.”

13

14 Landstingsverksamhet med externa utförare
Revisorerna granskar även: Bostadsbolaget Länstrafiken Jamtli Almi Mitt Finsamförbund Norrtåg Norrlandstingens regionförbund Regionförbundet i Jämtlands län

15 Revisionsprocessen

16 Bedömning av risk och väsentlighet
Underlag fullmäktiges uppdrag, mål och riktlinjer till styrelser och nämnder revisorernas kunskap om verksamheten bevakningslistor tidigare granskningar, hearings, verksamhetsbesök omvärldsanalyser, riskbedömningar och andra utredningar Identifiera hinder, hot, brister och risker i verksamheten Bedöma och värdera konsekvenser av och sannolikhet för att hinder, hot, brister blir verklighet

17 Val av granskningsområde

18 Hur gör vi? Revisionskontoret tar fram utgångspunkter och förbereder planeringsmöte Planeringsmöte - i mitten av november - revisionens inriktning - hearings, verksamhetsbesök, förstudier - förslag till fördjupade granskningar, inkl prioritering Bearbetning - dialog med uppdragsgivaren – fullmäktiges ledamöter - dialog med förvaltningen - resursberäkning – hur långt räcker anslaget/budget - utveckling (revisionsfrågorna) och tidplanering Revisionsplan för det kommande året fastställs - decembersammanträdet

19 Vår revisionsplan ”All verksamhet årligen”
Revisionens inriktning Basgranskning landstingsplan, beslutsunderlag och beslut (möteshandlingar och protokoll) samt andra grundläggande styrdokument hearings verksamhetsbesök delårs- och årsredovisning Förvaltningsrevision Redovisningsrevision förstudier fördjupade studier uppföljning av tidigare studier

20 Rapportering Rapportering (enskilda granskningsinsatser)
yrkesrevisorerna, skriftlig och muntlig rapport revisorerna, (missiv-) skrivelse underhandsinformation till förvaltningsledning rapportsammandrag revisorernas ”dialog” överläggningar med landstingsstyrelsen, andra nämnder, beredningar (initiativrätten) överläggningar med förvaltningen/verksamhetsansvariga

21 Pröva Sammanfatta årets granskningar Analysera och bedöma resultatet
Göra samlad prövning av ansvarstagandet i styrelse och nämnder

22 Ansvarsprövning Med resultatet av årets granskningar som grund prövar revisorerna om styrelse och nämnder har fullgjort sitt uppdrag Revisorerna bedömer om anmärkning ska riktas och om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller avstyrkas Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form av ett särskilt uttalande i revisions- berättelsen.

23 Ansvarsprövningen Revisorerna bedömer självständigt och objektivt om de ska rikta anmärkning och/eller avstyrka ansvarsfrihet. Anmärkning Vid allvarliga brister men där konsekvenserna inte bedöms vara så stora att det finns behov av att avstyrka ansvarsfrihet Avstyrkt ansvarsfrihet Vid väsentliga och uppenbara brister i styrelsens eller nämnders ansvarstagande ett år eller när tidigare påtalade brister inte förbättrats.

24 Behandling i fullmäktige
Fullmäktige ska ta aktiv ställning i ansvarsfrågan Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta och deras ställningstagande kan bli ett annat än revisorernas. Anmärkning eller förslag om avstyrkt ansvarsfrihet - fullmäktige skall inhämta förklaring - en anmärkning från revisorerna kvarstår alltid - fullmäktige kan inte genom beslut ta bort en anmärkning/avstyrkt ansvarsfrihet - fullmäktige kan rikta egen anmärkning även om revisorerna inte gjort det.

25


Ladda ner ppt "Revisionen i JLL 6 revisorer = antalet partier i fullmäktige"

Liknande presentationer


Google-annonser