Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret"— Presentationens avskrift:

1 Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret
Chefsintro 15/3 JURIDIK Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret

2 Bestämmelser och styrdokument
Lagar Förordningar Föreskrifter Allmänna råd Policys Planer Riktlinjer Rutiner etc.

3 Några viktiga lagar Kommunallagen Förvaltningslagen
Offentlighets- och sekretesslagen Lagen om offentlig upphandling Centrala lagar för sakområdet (Skollagen, LSS, SoL, PBL)

4 Kommunallagen Kommunfullmäktige Nämnderna Den kommunala förvaltningen
Befogenhetsregeln Likabehandlingsprincipen Jävsregler (jfr förvaltningslagen)

5 Förvaltningslagen 1 § - Gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden 3 § - Undantag i kommunallagen (tex jäv) 4 § - Serviceskyldighet 5 § - Tillgänglighet 6 § - Samverkan 7 § - Skyndsamhet (enkelt, snabbt och billigt) 8 – 16 §§ Tolk, ombud, jäv, handläggning mm 17 § Kommunikationsplikt 20 § Motivering av beslut 31 § Undantag för oreglerad kommunalförvaltning 4§ Serviceskyldighet - Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp 7) till enskilda 8) i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. 9) Frågor från enskilda skall besvaras 10) så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag 11) vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta. 5§ Tillgänglighet - 12) Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt. Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt. 13) En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag–fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. SFS 2003:246

6 Några viktiga begrepp Myndighetsutövning Kommunal nämnd
Delegationsbeslut Överklaganden Jäv Offentlighet – allmänna handlingar mm Sekretess Skadestånd

7 Myndighetsutövning Befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande Gynnande – betungande Ej myndighetsutövning – tex när beslut fattas utan stöd i författning

8 Kommunal nämnd och delegation
Kommunala nämnden som myndighet Delegation Olika typer av beslut - Delegationsbeslut - Bemyndiganden - Särskild beslutanderätt - Verkställande beslut

9 Överklaganden Laglighetsprövning - överklagande av ett kommunalt beslut med avseende på lagligheten. Domstolen kan bara upphäva beslutet, ej ändra. Förvaltningsöverklagande - överklagande i sak av ett beslut som gått någon emot. Stöd för överklagandet måste finnas i författning. Överinstansen kan ändra beslutet.

10 Jäv och olika situationer
Sakägarjäv – angår honom/henne själv (part/besvärsrätt) Intressejäv – innebära synnerlig nytta eller skada Släktskapsjäv – 1 o 2 släkting eller annan närstående Ställföreträdarjäv – För AB, förening eller stiftelse Tillsynsjäv – Ej tillsyn över verksamhet som själv bedriver. Ombudsjäv (biträdesjäv) – ombud biträde för någon i saken Delikatessjäv – Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet

11 OFFENTLIGHET & SEKRETESS
”TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT”

12 Offentlighetsprincipen - tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap 1§)
”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar” Syftet är att via insyn och kontroll garantera: rättssäkerheten effektiviteten i förvaltningen effektiviteten i folkstyret

13 Offentlighetsprincipen
§….. Allmänna handlingars offentlighet. §….. Yttrandefrihet för tjänstemän m fl. §….. Meddelarfrihet för tjänstemän m fl. §….. Offentlighet vid domstolsförhandlingar. §….. Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden.

14 Principer om sekretess (TF 2 kap 2 §)
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, 2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 4. intresset att förebygga eller beivra brott, 5. det allmännas ekonomiska intresse, 6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 7. intresset att bevara djur- eller växtart.

15 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Förkortas ofta OSL Gäller myndigheter Kommuner och landsting och verksamheter under dessa är jämställda med myndigheter i vid tillämpning av bestämmelserna om offentlighet och sekretess (OSL 2 kap 2 §)

16 Hantering av allmänna handlingar
Hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar Skyndsamhetskrav Särskiljningskrav (diarium mm) Krav på lättillgänglighet Tydlighetskrav Rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen ska säkerställas samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls

17 Registrering av allmänna handlingar
Huvudregel Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Undantag    1. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. 2. Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. Vad ska registreras? 1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och 4. i korthet vad handlingen rör

18

19 Våra styrdokument Lidingö stads vision Policy Riktlinje Rutin Plan
Program


Ladda ner ppt "Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret"

Liknande presentationer


Google-annonser