Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningslagen (FL)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningslagen (FL)"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningslagen (FL)

2 Termen ”myndighet” Statliga och kommunala organ delas in i två kategorier: Beslutande politiska församlingar (riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige) Myndigheter – vilka indelas i: Förvaltningsmyndigheter Domstolar

3 Förvaltningsmyndigheter
Skatteverket Länsstyrelsen Socialnämnd Byggnadsnämnd Universitet & högskola Försäkringskassan är ingen förvaltnings-myndighet men skall vad det gäller tillämpningen av FL jämställas med förvaltningsmyndighet

4 Tillkomsten av FL & FPL Kortfattat Enkelt Lättöverskådligt FL tillämpas av många tjänstemän som saknar juridisk utbildning Förvaltningsmyndigheter tillämpar vissa regler i FPL analogt

5 Lagens syfte Värna om den enskildes rättssäkerhet
Handläggningen skall vara densamma hos alla förvaltningsmyndigheter och därför skall lagen vara Enkel Klar Kort Karaktär av basregler

6 Viktiga principer Opartiskt, korrekt och omsorgsfullt
Serviceskyldighet Samverkan mellan myndigheter Lättbegripligt språk Snabb och enkel handläggning Kommunikationsskyldighet Utredningsskyldighet

7 Lagens tillämpningsområde (1 §)
Förvaltningslagen gäller för förvaltnings-myndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltnings-ärenden FL gäller all verksamhet hos myndigheten, även myndighetens faktiska handlande – detta framgår av andra meningen i 1 § ”annan förvaltnings-verksamhet” och innefattar reglerna i 4-6 §§.

8 Annan förvaltningsverksamhet / förvaltningsärende
Ett sjukhus utför en operation = faktisk verksamhet Ett sjukhus beslutar om patientavgift = förvaltningsärende Lena undervisar på högskolan = faktisk verksamhet Lena rättar en tenta (examinerar) = förvaltningsärende

9 Domstolar Tillämpar endast FL avseende förvaltningsrättsliga ärenden, tex. en begäran om allmän handling men tillämpar andra lagar i sin dömande verksamhet – Rättegångsbalken & FPL

10 Frågor som inte regleras i FL
Vilken form en ansökan skall ha, vad den skall innehålla och vilken instans som skall pröva ett överklagande Detta regleras genom speciallagstiftning tex i SoL eller genom praxis

11 Begränsningar (2 §) I §§ anges vissa begränsningar av FLs tillämplighet Beslut som kan överklagas enligt 10 kap kommunallagen KFM exekutiva verksamhet Brottsbekämpande verksamhet Vissa ärenden inom hälso- och sjukvården

12 3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. FLs regler av baskaraktär kan inte passa alla områden, och därför har annan lagstiftning företräde

13 Ärenden & beslut En stor del av förvaltningsmyndigheternas verksamhet består i att handlägga ärenden All handläggning av ärenden utmynnar i någon form av beslut Det finns många olika typer av förvaltningsbeslut

14 Beslut på olika stadier och med olika innebörd
Beslut under handläggningens gång Beredningsbeslut Jävsfrågor Interimistiskt (tillfälligt) Slutliga beslut Myndigheten avgör och avslutar ärendet Huvudsakligt beslut Icke huvudsakligt beslut Beviljas Avvisas Avslås Avskrivs eller överlämnas

15 Myndighetsutövning ”Utövning av befogenhet att för enskild bindande bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande” Maktförhållande mellan ett offentligt organ och en enskild Måste finnas stöd i lag eller författning

16 Myndighetsutövning Beslut om ekonomiskt bistånd Examination Utanför myndighetsutövning faller faktiskt verksamhet Råd Upplysningar Rekommendationer Undervisning

17 FLs tillämplighet Är myndigheten ett sådant organ som tillämpar FL och är det fråga om ”handläggning” eller inte? Är myndigheten en sådan som bara tillämpar vissa av FLs paragrafer? Gäller det myndighetsutövning? Finns det några avvikande regler i speciallag?

18 Vid myndighetsutövning blir vissa regler tillämpliga
14 § muntliga uppgifter 15 § anteckning av uppgifter 16 § partsinsyn 17 § kommunikation 18 § omröstning 20 § beslutsmotivering 21 § beslutsunderrättelse 26 § rätt att yttra sig innan rättelse ske

19 Officialprincipen Officialprincipen innebär att myndigheten har en vidsträckt utredningsskyldighet. Denna princip är lagfäst genom 8 § FPL vad det avser förvaltningsdomstolarna och kan analogt tillämpas av myndigheten Att utredningsansvaret åligger myndigheten följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer och kan uttydas av 4-7 §§

20 Serviceskyldighet (4,5 §§)
Grundläggande krav på den service som myndigheterna skall lämna inte bara till parter och andra intressenter i ärenden utan också till medborgare i allmänhet och journalister.

21 4 § Upplysningar Vägledning Råd och hjälp i enskilda frågor
Omfattningen beror på Frågans art Den enskildes behov av hjälp Myndighetens verksamhet

22 Frågor Frågor skall besvaras så snart som möjligt
Myndigheten måste alltid lämna ett svar

23 Hänvisa till rätt myndighet
Om någon av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta Myndigheten bör också underrätta den enskilde om att man skickat ärendet till någon annan

24 5 § Besök & telefonsamtal Får inte stänga myndigheten vid sk klämdagar

25 Samverkan mellan myndigheter (6 §)
Gäller inte bara ärendehandläggning utan även faktiskt verksamhet, tex. fältarbete

26 Handläggning av ärenden (7 §)
Enkelt, snabbt & billigt utan att rättssäkerheten eftersätts Inhämta uppgifter från andra myndigheter Lättbegripligt språk ”Svarta listan” Underlätta för den enskilde

27 Tolk (8 §) När myndigheten anlitar en tolk är det myndighetens skyldighet att se till att tolken är tillräckligt kvalificerad och i övrigt lämplig för uppgiften. Myndigheten skall stå för kostnaden. Rättssäkerhetsfråga Var försiktig med egen tolkning eller tolkning via familjemedlem

28 Inkommande handlingar (10 §)
En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Ex. Handlingen inkommen om den lämnas till tjänstemannen på stan

29 Jäv (11, 12 §) Om man inte är opartisk får man inte handlägga ett ärende

30 Muntlig handläggning (14 §)
Som en led i att handläggningen skall vara snabb, enkel och billig, kan handläggaren ta emot uppgifter muntligt – vid besök eller per telefon. Muntliga uppgifter skall antecknas enligt 15 §

31 Rätt att få del av uppgifter (16 § )
Part har rätt att få ta del av uppgifter i ärendet. Part måste själv efterfråga detta. Gäller även om handlingarna inte är allmänna och om de är allmänna och hemliga, är detta en sekretessbrytande regel. SekrL 14 kap 5 §

32 Kommunikationsprincipen (17 §)
Myndigheten har ovillkorlig skyldighet att underrätta part vad som tillkommit i ärendet. Om detta inte sker, finns möjlighet att begära resning, dvs att ärendet återförvisas för ny handläggning. ”Ingen skall dömas ohörd”

33 Motivering av beslut (20 §)
Rättssäkerhetsfråga Den enskilde måste få veta vad beslutet grundas på Viktigt för att kunna överklaga

34 Underrättelse om beslut (21 §)
Muntligt eller skriftligt Part har på begäran alltid rätt att få ett skriftligt beslut Genom brev eller delgivning

35 Vem får överklaga ett beslut? (22 §)
1.Den som beslutet angår, dvs besvärsberättigad 2. ”Negativt beslut” 3. Beslutet skall gå att överklaga

36 Allmän förvaltningsdomstol (22 a §)
Länsrätt Kammarrätt Regeringsrätten

37 Hur beslutet överklagas (23 §)
Skriftligt Lämnas till den myndighet som meddelat beslutet Inom tre veckor

38 Rätt tid? (24 §) Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet kommit in i rätt tid För sent inkommet överklagande skall avvisas Undantag: Förseningen beror på myndigheten Lämnats till myndigheten som skall pröva överklagande

39 Sätt att angripa ett beslut
Besvär/överklagande Resning Självrättelse

40 Laga kraft Ett beslut som inte blir överklagat vinner laga kraft
Detsamma gäller beslut som inte går att överklaga Det betyder att beslutet inte går att angripa genom besvär, utan att det står fast Trygghetsskäl

41 Rättelse hos beslutsmyndigheten
Omprövning Enskild kan vända sig till myndigheten och begära att beslutet skall rättas Myndigheten kan ändra sitt beslut ex officio, dvs utan att den enskilde begärt det

42 Självrättelse Vissa beslut Negativ rättskraft =
Saknar negativ rättskraft och kan självrättas (avslagsbeslut) Har negativ rättskraft och kan inte självrättas (positiva beslut) Negativ rättskraft = Den fråga som avgjorts genom beslutet får inte upptas till ny prövning

43 Gynnande/positiva beslut
Ett gynnande beslut vinner som regel negativ rättskraft och kan inte inte ändras av beslutsmyndigheten Det finns dock undantag genom praxis: Återkallelseförbehåll Oriktiga uppgifter (fuskat på tenta) Säkerhetsskäl

44 Rättelse av skrivfel med stöd av FL (26 §)
Innan rättelse sker skall parten beredas tillfälle att yttra sig Kommuniceringsskyldighet

45 Omprövning av beslut (27 §)
Gäller inte gynnande/positiva beslut om inget undantag föreligger Förvaltningsmyndigheten omprövar och ändrar ev sitt eget beslut

46 Besvär/överklagande Beslutet prövas av en överordnad myndighet eller förvaltningsdomstol Regleras i FL och FPL samt specialförfattning Förvaltningsbeslut skall normalt överklagas till förvaltningsdomstol enl 22 a § Olika speciallagar kan dock förskriva om annan ordning Regeringen Högskoleverket

47 Inhibition (29 §) ”Fryser” beslutet

48 Resning Extraordinärt rättsmedel
Används om något i processen varit felaktigt Yttersta garantin för rättvisa och korrekta beslut Beslutet prövas igen Återförvisas till till den myndighet som fattat beslutet


Ladda ner ppt "Förvaltningslagen (FL)"

Liknande presentationer


Google-annonser