Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlighetsprincipen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlighetsprincipen"— Presentationens avskrift:

1 Offentlighetsprincipen
Definition: Sammanfattande uttryck för de olika insynsmöjligheter som allmänheten (enskilda och massmedia) har i den verksamhet som bedrivs av det allmänna (offentlig förvaltning och rättsskipning), dvs stat, kommun och landsting

2 Offentlighetsprincipen
Handlingsoffent-lighet Yttrandefrihet Meddelarfrihet Förhandlingsoffent-lighet SEKRETESS Handlingssekretess Tystnadsplikt ”Stängda dörrar”

3 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet
1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.

4 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet
3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7§ är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

5 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN
Icke allmänna minnesanteckningar meddelanden privata brev Allmänna icke offentliga enligt sekretesslagen övriga=offentliga

6 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 kap 9§
Minnesanteckningar Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift.

7 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 kap 11§
Meddelanden Som allmän handling anses ej brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande

8 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 kap 4§
Personliga brev Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.

9 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN
Icke allmänna minnesanteckningar meddelanden privata brev Allmänna icke offentliga enligt sekretesslagen övriga=offentliga

10 Offentlighetsprincipen
Handlingsoffentlighet Yttrandefrihet Meddelarfrihet Förhandlingsoffent-lighet SEKRETESS Handlingssekretess Tystnadsplikt ”Stängda dörrar”

11 YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN 1 kap. Grundläggande bestämmelser
1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

12 Offentlighetsprincipen
Handlingsoffentlighet Yttrandefrihet Meddelarfrihet Förhandlingsoffent-lighet SEKRETESS Handlingssekretess Tystnadsplikt ”Stängda dörrar”

13 Offentlighetsprincipen
Handlingsoffentlighet Yttrandefrihet Meddelarfrihet Förhandlingsoffent-lighet SEKRETESS Handlingssekretess Tystnadsplikt ”Stängda dörrar”

14 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till 1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, 2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 4. intresset att förebygga eller beivra brott, 5. det allmännas ekonomiska intresse, 6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 7. intresset att bevara djur- eller växtart.

15 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet
2 § forts Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. särskild lag: Sekretesslag, LYHS

16 Sekretesslagen 1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckfrihetsför- ordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.

17 Sekretesslagen 7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden
1 § Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

18 ”Menens” tio-i -topp 1. Psykisk sjukdom 2. Aids/HIV
3. Annan kroppslig sjukdom 4. Pengaknipa 5. Skilsmässa 6. Alkoholproblem 7. Sociala problem 8. Rättshjälp 9. Bråkiga barn 10. Avvikande åsikter

19 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
8 § Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgifts-skyldighet som följer av lag eller förordning. (OBS Inget om men)

20 Brottsbalken 20 Kap. Om tjänstefel m.m.
3 § Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år

21 Offentlighetsprincipen
Handlingsoffentlighet Yttrandefrihet Meddelarfrihet Förhandlingsoffent-lighet SEKRETESS Handlingssekretess Tystnadsplikt ”Stängda dörrar”

22 Offentlighetsprincipen
Meddelarfrihet Rätten att meddela massmedia, journalister och författare uppgifter rörande den allmänna verksamheten Denna rätt gäller också för hälso- och sjukvårdspersonalen

23 Offentlighetsprincipen
Handlingsoffentlighet Yttrandefrihet Meddelarfrihet Förhandlings-offentlighet SEKRETESS Handlingssekretess Tystnadsplikt ”Stängda dörrar”

24 Domstolsväsendet Allmänna domstolar Specialdomstolar
Förvaltningsdomstolar

25 Allmänna domstolar Tingsrätt Hovrätt Högsta domstolen Brottmål
Familjerättsmål

26 Rättegångsbalk 5 Kap. Om offentlighet och ordning vid domstol
1 § Förhandling vid domstol skall vara offentlig. Kan det antagas att vid förhandling kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100), må rätten, om det bedömes vara av synnerlig vikt att uppgiften ej röjes, förordna att förhandlingen i vad den angår uppgiften skall hållas inom stängda dörrar.

27 Förvaltningsdomstolar
Länsrätt Kammarrätt Regeringsrätt Skattemål mål med anknytning till sociallagstiftningen (ex LVU, LVM) mål om återkallelse av körkort mm

28 Förvaltningsprocesslagen
16 § I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1-5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen

29 Specialdomstolar Arbetsdomstolen Bostadsdomstolen Marknadsdomstolen
Försäkringsöverdomstolen Patentbesvärsrätten


Ladda ner ppt "Offentlighetsprincipen"

Liknande presentationer


Google-annonser