Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avlidens journal – vad gäller idag ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avlidens journal – vad gäller idag ?"— Presentationens avskrift:

1

2 Avlidens journal – vad gäller idag ?

3 Vad sekretess innebär Förbud mot att lämna ut handling med viss/a uppgift/er Förbud mot att muntligen röja uppgift (8:2 OSL) Förbud mot att utnyttja utanför verksamhet (7:1 OSL) Sekretess gäller mellan myndigheter och självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet

4 Vad men betyder Allt som med fog kan uppfattas som obehagligt av den enskilde Men för avlidna = frid, goda namn och rykte Men kan också vara ekonomisk förlust Vid sekretessprövningen kan den enskilde tillfrågas (gäller ej avlidna, dock närstående)

5 Sekretess inom hälso- och sjukvård (25:1 OSL)
Gäller till förmån för enskild eller närstående Uppgifter om hälsotillstånd och personliga förhållanden Omvänt skaderekvisit – presumtion för sekretess Vad det omvända skaderekvisitet betyder i praktiken (användandet i den enskilda situationen får betydelse)

6 Sekretess inom hälso- och sjukvård, forts
Undantagsregler för forskning (25:11 OSL) Utlämnande med förbehåll – bara till ”enskild”

7 Sekretess för avlidna Närstående kan lida men Avlidna kan lida men
Utrymmet för att lida men efter döden är begränsat (Rå :66) Det straffrättsliga skyddet för förtal av avliden (5:4 Brb) Anhöriga, och ”den frid som bör tillkomma den avlidne” Tidsaspekter

8 Hur sekretessen har bedömts i praxis
Typfall Närstående lider ekonomisk förlust (exempel: Testamentstvister, gåvor och arvsskiften) Närstående utsätts för obehag (den dödes goda namn och rykte, känsliga uppgifter av personlig natur) Sekretess i förhållande till närstående (den avlidne har önskat sekretess, närstående som haft del i sjukdomsbild m.m.)

9 Praxis tolkningssvårigheter
Individuella förhållanden Svårt att utläsa vilka uppgifter det handlat om vid sekretess Utgången i mål blir beroende av vad den som begär uppgifterna uppger själv

10 Avslutande slutsatser
I allmänhet är uppgifter om en normal död inte känsliga Har den avlidne markerat sekretess så har det betydelse Inte sekretess i förhållande till personer som redan känner till de personliga förhållandena Vid menbedömning för avlidna måste man se till: Vem personen var Vilken bild personen ville ge om sig själv Hur enskilda uppgifter förhåller sig till personen och personligheten

11 Slutsatser - forts Uppgifter kan lämnas med förbehåll som kan undanröja ”men” – men bara till enskilda Till myndigheter som bedriver forskning följer sekretessen med – frågan blir om det är ett ”men” att uppgiften lämnas till en vidare krets. Uppgifter kan lämnas i avidentifierad form


Ladda ner ppt "Avlidens journal – vad gäller idag ?"

Liknande presentationer


Google-annonser