Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjeåterförening varför blev det så här?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjeåterförening varför blev det så här?"— Presentationens avskrift:

1 Familjeåterförening varför blev det så här?
Stockholm

2 Har vi en lag som ger det resultat som lagstiftaren önskat?

3 1989:529 2 kap. 4§ 1p Tillstånd får ges Make, maka sambo
Hemmavarande barn under 20 Föräldrar och andra släktingar som är väsentligt beroende av en person bosatt i Sverige Sista länken = samtliga nära släktingar bosatt i Sverige 2kap. 4§ 2p 5) Humanitära skäl

4 Prop. 1996/97:25 2 kap. 4§ Tillstånd får ges Make, maka och sambo
Hemmavarande barn under 18 Nära anhörig som ingått i samma hushåll Som har särskilt anknytning Humanitära skäl

5 Utlänningslagen 2005:716 5 kap. 3§ tillstånd får ges
Make, maka och sambo Utländskt barn som är ogift Adopterat utländskt barn som är ogift Utlänning som på annat sätt är nära anhörig och som ingått i samma hushåll och där det föreligger ett särskilt beroendeförhållande Förälder till ensamkommande barn som bedömts som flykting eller annan skyddsbehövande

6 SFS 2006:220 5 kap. 3§ Får ges ändras till skall ges
make, maka och sambo Utländskt barn Utländskt adopterat barn Förälder till ensamkommande barn som bedömts som flykting eller skyddsbehövande i övrigt

7 SFS 2006:220 Ny paragraf 5 kap. 3a§ Tillstånd får ges
Den som avser att gifta sig eller bli sambo Annan nära anhörig som ingått i samma hushåll och där det föreligger ett särskilt beroendeförhållande Den som skall utöva umgänge med barn bosatt i Sverige

8 SFS 2010:175 Försörjningskrav införs
dock ej för den som åberopar anknytning till Barn Svensk eller EES medborgare Flykting eller alternativt skyddsbehövande Någon som haft PUT i minst 4 år

9 Den stora förändringen kom 1997
Prop. 1996/97:25 Förälder angavs inte längre som grund Sista länken försvann

10 Lagrådets yttrande Den avsedda förändringen av instansordningen synes allmänt sett kräva en väsentlig uppstramning av lagstiftningen så att den legala grunden för domstolsprövning förstärks och preciseras och därmed även förutsättningar skapas för en rimligt enhetlig och förutsebar praxis byggd på vägledande domstolsavgöranden. Av det sagda följer enligt Lagrådets uppfattning att den översyn av utlänningslagstiftningen som kommit till stånd i lagstiftningsärendet och som i princip inte har avsett den materiella regleringen måste anses otillräcklig. Med hänsyn härtill avstyrker Lagrådet på förevarande underlag att den föreslagna nya process- och instansordningen för överprövning i utlänningsmål införs och att därmed sammanhängande lagförslag antas.

11 Lagrådets yttrande Med hänsyn till att den nu föreliggande remissen i flertalet avseenden skiljer sig föga från 2002 års och grundar sig i mycket på samma utredningsförslag (det nu sex år gamla kommittébetänkandet SOU 1999:16) finns det anledning att erinra om huvudpunkterna i det resonemang som ledde lagrådet fram till att avstyrka den tidigare remissens lagförslag Med hänsyn till det anförda kan Lagrådet inte tillstyrka det remitterade förslaget

12 En oprecis lag? Lagrådet bedömde således att den föreslagna lagen inte var (är) så precis som skulle erfordras vid handläggning i domstol

13 Process och instansordning

14 Jämbördiga parter? Det normal i ett ärende rörande familjeåterförening är att den klagande företräds av anknytningspersonen emedan Migrationsverkets företräds av en processförare

15


Ladda ner ppt "Familjeåterförening varför blev det så här?"

Liknande presentationer


Google-annonser