Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslut om liv och död har alltid varit en del av läkaryrket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslut om liv och död har alltid varit en del av läkaryrket"— Presentationens avskrift:

1

2 Beslut om liv och död har alltid varit en del av läkaryrket
Men frågan blir svårare och mer aktuell när vi i högre grad än tidigare överlever svåra sjukdomar och skador, kan upprätthålla liv i fler situationer och har patienter och anhöriga som ställer krav på delaktighet i besluten.

3 Exempel på situationer som diskuteras
Ett barn har en svår sjukdom. Föräldrarna har uppgifter från en expert att den kan behandlas. Läkaren bedömer att den livsuppehållande behandlingen inte har effekt. För tidigt födda med osäker prognos. En cancersjuk äldre kvinna vill få hjälp att avsluta sitt liv innan hon får svåra smärtor och blir helt beroende av andra. En patient som är beroende av livsuppehållande behandling begär att den ska avslutas.

4 Dokumentation Planeringen av patientens vård, alla bedömningar, överväganden och beslut ska dokumenteras i patientjournalen. Det ska vidare framgå av dokumentationen vilken information som getts, hur patienten har informerats, patientens ställningstagande, hur patientens beslutskompetens har bedömts och på vilket sätt vården har förvissat sig om att patienten har förstått informationen

5 Patientens önskan att sätta in eller avbryta en livsuppehållande behandling ska respekteras om:
Patienten är beslutskompetent Välinformerad Införstådd med konse-kvenserna av olika behandlingsalternativ

6 Lindring Om exempelvis vård i respirator ska avbrytas ingår det i god palliativ vård att lindra patientens symtom t.ex. genom att erbjuda patienten sömnmedel eller morfin

7 Tvångs- och skyddsåtgärder
Två föreskrifter och allmänna råd från 1980 respektive 1992 upphörde att gälla 15 juni 2010 Upphävandet innebär att det blir tydligt att inlåsning och tvång inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom saknar stöd i lag och inte får förekomma om inte bestämmelser om nödrätt är tillämpliga Hjälpmedel som brickbord, bälte m.m. får förekomma under vissa omständigheter om den enskilde samtycker. Om en person inte kan ge samtycke kan dennes reaktion visa hur han eller hon upplever åtgärden. Den enskilde kan visa att den är trygg och accepterar de arrangemang som finns. Dörrar kan vara låsta men den enskilde får inte vara inlåst.

8 Skäl för upphävandet Föreskrifterna hade bristande lagstöd. Socialstyrelsen anser att det ska finnas en lag som ger begränsat stöd för tvångsåtgärder inom demensvården. Myndigheter kan dock inte föreskriva om frihetsberövande och tvång utan lagstöd. Bestämmelserna kunde tas som intäkt för ett omfattande och rutinartat tvång som vidtas på grund av brisande bemanning, bristande kompetens eller ineffektiva arbetssätt.

9 Hur arbetar vi med detta?
Meddelandeblad, frågor och svar Direktkontakt med ett stort antal enskilda och verksamheter Kontinuerlig uppdatering av information och upprepade utskick till kommunerna Tre dialogseminarier under hösten Aktiv tillsyn

10 Ställföreträdarskap Krav på samtycke från personer i som saknar beslutsförmåga är vidare än tvångsåtgärder. Socialstyrelsen ser behov av en snar lösning.

11 Övriga arbeten inom äldreområdet
Öppna jämförelser och äldreguiden Uppdrag om den palliativa vården Fokus på tillgången till vårdplatser. Äldre med psykiska ohälsa Ny värdegrund – material, utbildning Yrkeskrav för omvårdnadspersonal Certifieringssystem och lokala värdighetsgarantier Uppdrag om ökad geriatrisk och gerontologisk kompetens


Ladda ner ppt "Beslut om liv och död har alltid varit en del av läkaryrket"

Liknande presentationer


Google-annonser