Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan du lämna ut till vem?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan du lämna ut till vem?"— Presentationens avskrift:

1 Vad kan du lämna ut till vem?
Om sekretess och partsinsyn i familjerätten

2 Vad är sekretess? ”Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt” 3 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL

3 Vilka gäller sekretessen mot?
Sekretess gäller i förhållande till enskilda, andra myndigheter och andra nämnder i samma kommun. 8 kap. 1 § OSL Sekretess gäller också mellan olika självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet. 8 kap. 2 § OSL

4 Sekretess inom socialtjänsten
Uppgift om enskilds personliga förhållanden får inte röjas om du inte är säker på att det inte kan leda till men. 26 kap. 1 § OSL Till exempel handläggning av ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge.

5 Familjerådgivning Här råder absolut sekretess! 26 kap. 3 § OSL

6 Samarbetssamtal Samtalets karaktär avgör
Prop. 1997/98:7 s. 97 Klargör syftet och informera om samtalens inriktning och karaktär och om vilken sekretess som råder! SOSFS 2012:4

7 Sekretessbrytande bestämmelser och undantag
Om det är nödvändigt för att du ska kunna göra ditt arbete. 10 kap. 2 § OSL Tillämpas restriktivt! Öppenhet mot berörda. Informera om vilka kontakter som kan komma att tas! SOSFS 2012:4

8 Uppgiftsskyldighet 10 kap. 28 § OSL
Exempel: Begärs av allmän domstol 6 kap. 19 § FB Anmälningsskyldighet 14 kap. 1 § SoL

9 Möjlighet att polisanmäla
Om du misstänker visst brott mot barn 10 kap. 21 § OSL

10 Generalklausul 10 kap. 27 § OSL
En sekretessbelagt uppgift får lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av det har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. När du vill ha ut en uppgift från en annan myndighet.

11 I förhållande till den enskilde
Sekretess gäller inte 12 kap. 1 § OSL Den enskilde kan häva sekretess mot andra 12 kap. 2 § OSL Informerat samtycke

12 I förhållande till vårdnadshavare 12 kap. 3 § OSL
Sekretess gäller även i förhållande till vårdnadshavare Undantag i andra meningen Barnets ålder, mognad och utveckling

13 Skydda barn mot vårdnadshavare
Betydande men Missbrukas i avsevärt avseende Skydd för barnet 12 kap. 3 § OSL

14 Parters rätt till insyn
Förvaltningslagen Begär att få ta del av material 16 § FL Myndighetens skyldighet att kommunicera 17 § FL När sekretessen inskränker insynen för parter 10 kap. 3 § OSL Myndighetsutövning mot enskild

15 Exempel från JO Om partsinsyn i familjerätten JO 1994/95 s. 363

16 Tack för ordet!


Ladda ner ppt "Vad kan du lämna ut till vem?"

Liknande presentationer


Google-annonser