Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)"— Presentationens avskrift:

1 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)
Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009 Särskild utredare: Kerstin Wigzell Sekreterare: Kjerstin Bergman, Berith Josefsson, Joakim Westerlund

2 Varför en samlad lag för den sociala barn- och ungdomsvården?
Tydligare barnperspektiv Lättare att förstå och använda Lyfter fram ett betydelsefullt kompetensområde

3 Drygt 40 ändringar eller kompletteringar i syfte att
ge barns bästa och egna uppfattningar ökad betydelse, betona samhällets gemensamma ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa, förbättra kvalitet och rättssäkerhet i socialtjänstens arbete, med särskild uppmärksamhet på omhändertagna barn, höja kompetenskraven.

4 Författningsförslag 1 kap. Mål och tillämpningsområde
2 kap. Kommunens ansvar och insatser 3 kap. Kvalitet och kompetens 4 kap. Särskilt om barn och ungas rättigheter 5 kap. Anmälningsskyldighet 6 kap. Utredning 7 kap. Rätt till bistånd

5 Författningsförslag 8 kap. Vård utan samtycke
9 kap. Vård utanför det egna hemmet 10 kap Vård i särskilt ungdomshem 11 kap. Internationella adoptioner 12 kap. Tystnadsplikt och sekretess 13 kap. Processuella bestämmelser 14 kap. Övriga bestämmelser

6 Barns ställning Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt den nya lagen Barn ges ökade möjligheter att samtala med socialtjänsten, att tillfrågas och att yttra sig, att få bistånd, oberoende av vårdnadshavarens samtycke.

7 Anmälningsskyldighet
Den som anmäler till socialtjänsten att han eller hon misstänker att ett barn far illa ska kunna påkalla ett möte med socialtjänsten och de barn och föräldrar som berörs, få information om socialtjänstens beslut att inleda eller inte inleda utredning.

8 Utredning När en anmälan kommer in ska socialtjänsten
göra en omedelbar skyddsbedömning, inom högst 14 dagar ta ställning till om utredning ska inledas eller inte inledas. Socialtjänsten får möjlighet att avvakta en kortare tid med att underrätta föräldrarna om att utredning har inletts I vissa fall möjligt att följa upp efter avslutad utredning

9 Bistånd till barn och unga
En särskild biståndsbestämmelse för barn och unga - Ekonomiskt bistånd alltid enligt SoL, - Biståndet kan ges till barnet eller familjen i övrigt, - Barn över 15 år ska kunna få bistånd i form av öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke.

10 Öppna insatser Socialnämnden har ett ansvar för att öppna insatser finns att tillgå Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - krav på kontinuerlig uppföljning under pågående insats Bestämmelser om insatser utan biståndsbeslut och förebyggande insatser Möjligheterna till mellantvång bör inte förändras eller utökas

11 Familjehemsverksamheten
Utökad kontroll av ett tilltänkt familjehem/jourhem Utbildning och förbättrat stöd till hemmen Krav på avtal om ömsesidiga åtaganden Förändrat ansvar vid privatplaceringar Tillståndsplikt för vissa privat tjänster

12 Särskilt ansvar för omhändertagna barn
En särskilt utsedd socialsekreterare för varje omhändertaget barn Självständig ställning gentemot familjehemmet eller institutionen Besöka barnet minst 4 gånger per år Enskilda samtal med barnet

13 Särskilt ansvar för omhändertagna barn (forts.)
De halvårsvisa övervägandena om vården ska även gälla hur den fortsatta vården bör inriktas och utformas på lång sikt Stärkt stöd till familjehemsföräldrar som blir vårdnadshavare

14 Uppföljning Efter avslutad utredning Efter avslutad placering
Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation även om vårdnadshavarna eller barnet avvisar fortsatta kontakter Efter avslutad utredning Efter avslutad placering Uppföljningen får pågå under högst två månader

15 Kvalitet och kompetens
Rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker och missförhållanden Krav på socionomexamen, yrkesintroduktion och på sikt specialistkompetens för den som utreder, bedömer och följer upp barnets situation


Ladda ner ppt "Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)"

Liknande presentationer


Google-annonser