Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuppföljning inom äldreomsorgen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuppföljning inom äldreomsorgen."— Presentationens avskrift:

1 Individuppföljning inom äldreomsorgen.
När, var, hur och varför- en kort översikt.

2 innehåll Myndighetsutövning och rätten till bistånd
Biståndshandläggningsprocessen Individuppföljning Exemplet Anna Exemplet Erik

3 Myndighetsutövning Biståndshandläggare arbetar på delegation från kommunens Socialnämnd. Beslut om bistånd enligt främst 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser och verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap. 1 §).

4 biståndshandläggningsprocessen
Ansökan/anmälan Den enskilde ansöker, anmälan sker från anhörig, sjukvårdspersonal eller annan. Kan göras muntligt eller skriftligt. Utredning Inhämtande av information och underlag så att beslut i ärendet kan fattas. Beslut Beslut om bifall eller avslag i ansökan. Vid avslag finns rätten att överklaga beslut. Verkställighet Beställning skickas till vald utförare som tar emot och utför beviljade insatser. Upprättande av genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Uppföljning Uppföljning av beslut på individnivå.

5 individuppföljning Beslut om bistånd fattas med ett fastlagt slutdatum. Omprövningsklausul- beslutet kan komma att omprövas om väsentliga förändringar av de förutsättningar som legat till grund för beslutet. Enligt Socialstyrelsen åligger det kommunens socialnämnd att följa upp ärenden och beslut på individnivå minst en gång per år. Syftet är att försäkra sig om att den enskildes behov blir tillgodosedda och att de beviljade insatserna utförs med god kvalitet. Uppföljning sker under pågående beslut och sker olika ofta efter individuell prövning.

6 Exemplet Anna Anna har ramlat och brutit lårbenet, befinner sig på sjukhus. Samordnad vårdplanering hålls på avdelningen innan Anna återgår till hemmet. Anna ansöker om insatser i hemmet. Enligt läkar- och sjukgymnastbedömning kommer det ta omkring åtta veckor för lårbenet att läka.

7 Anna beviljas hjälp i hemmet totalt sju gånger per dygn
Anna beviljas hjälp i hemmet totalt sju gånger per dygn. Beslutet gäller i tre veckor från då Anna återgår till hemmet. Efter omkring två och en halv vecka gör biståndshandläggare en uppföljning hemma hos Anna. Handläggaren stämmer av om den hjälp Anna beviljats har utförts av den valda hemtjänstutföraren, hur har Anna upplevt hjälpen, har hon fått vara delaktig i utformandet och har en genomförandeplan upprättats? Hur ser Annas hjälpbehov ut idag, har det förändrats?

8 Fortsättning… Anna berättar att den hjälp hon beviljats har utförts och hon tycker att det fungerat bra, hon har känt sig delaktig i utförandet. Hennes hjälpbehov är förändrat då hon återhämtat sig fort. Hon ansöker om fortsatt hjälp i hemmet, nu totalt fem gånger per dygn vilket efter utredning beviljas i fyra veckor. Handläggare följer sedan upp Annas beslut efter tre och en halv vecka och fem veckor och beviljar hjälp efter ändrat hjälpbehov.

9 Uppföljning på individnivå har i Annas fall varit fokuserat på att de insatser hon beviljats har verkställts och varit tillräckliga för att tillgodose hennes behov samt att hon varit delaktig i utformandet av insatserna. Täta uppföljningar har gjorts för att tillgodose hennes ändrade situation.

10 Exemplet Erik Erik har varit beviljad hjälp i hemmet i fyra år.
Han har idag hjälp tre gånger per dag och serviceinsatser där målet med insatserna varit stödjande och att kompensera förmågor och ge hjälp att Erik klarar sig själv så långt som möjligt i övrigt. Biståndshandläggare tar kontakt med Erik för uppföljning då hans beslut snart löper ut.

11 Biståndshandläggare har innan hembesöket tagit del av genomförandeplan och frågor ställs till Erik gällande delaktighet, bemötande, kvalitet och hjälpbehov. Erik redogör för sin situation, anger ändrat hjälpbehov och att han varit delaktig i utförandet av genomförandeplanen, men vill ändra vissa delar i den. Han upplever att han blir bra bemött. Erik och biståndshandläggaren går tillsammans igenom hans tidigare beslut och det framkommer att den hjälp som han har idag fungerar som det var tänkt. Erik ansöker om samma hjälp som tidigare samt hjälp med inköp på grund av ändrat behov och han tycker att målet är att orka med andra saker i vardagen.

12 Fortsättning… Biståndshandläggare skriver utredning och fattar beslut om bifall på det Erik ansökt om. Eriks mål är att klara sig så självständigt som möjligt i övrigt och att det han inte klarar ska tillgodoses med kompenserande och stödjande insatser. Biståndshandläggare skickar beställning till hemtjänstutförare. Hemtjänstutföraren upprättar tillsammans med Erik en ny genomförandeplan för beviljade insatser. Nästa uppföljning planeras om ett år.

13 Tips Socialstyrelsen och SKL:s öppna jämförelser inom äldreomsorgen
g/Attachments/18934/ pdf

14 Frågor?


Ladda ner ppt "Individuppföljning inom äldreomsorgen."

Liknande presentationer


Google-annonser