Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan socialtjänst, skola och förskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan socialtjänst, skola och förskola"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan socialtjänst, skola och förskola

2 Dagordning 08.30 Fika 09:00 Inledning
09:05 Information från sektionen för familj, barn och ungdom Bensträckare 10.30 Diskussion i mindre grupper 11.15 Polisen informerar Avslut

3 Socialkontoret Socialchef Johan Pehrsson
Sektionen för familj, barn och ungdom Sektionschef Britt-Marie Fransson Bitr. Sektionschef: Ulrika Kannebäck Hagala Mottagning Barn- och ungdomsgruppen- utredare och barnhandläggare för placerade barn Familjerätt Familjevård Familjebehandlare Ungdomsmottagningen Fältassistent Ensamkommande flyktingar Sektionen för vuxna Inger Norin Sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning Edda Tent Taoré Diverse utförare, tex gruppbostäder

4 Vårt uppdrag Socialtjänsten ska arbeta uppsökande, förebyggande och utreda barns behov av skydd eller stöd när det kan finnas behov av åtgärder från nämndens sida.

5 Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och vikten av nära samarbete med hemmet.
Grundläggande princip är att barnets föräldrar är de som bäst kan företräda sitt barns intressen.

6 Om ett barns behov inte kan tillgodoses av föräldrar, förskola/skola eller övrigt nätverk, ska socialtjänsten erbjuda insatser. Socialtjänsten har även vissa möjligheter att ge barn och unga skydd eller vård när frivillighet inte är möjlig.

7 Teoretiska utgångspunkter
Modern utvecklingspsykologi -Varje barn, ungdom och förälder är unik med egna behov och egna inneboende resurser. Anknytningsteori – vikten av goda relationer

8 Systemteori – se helheten som mer än summan av delarna
Systemteori – se helheten som mer än summan av delarna. Individ, familj, boende, skola, socialt nätverk, ekonomisk situation, fritidsaktiviteter. Risk och skyddsfaktorer – Sårbarhet och riskfaktorer bedöms i förhållande till friskfaktorer och motståndskraft. Professionellas bemötande viktigt. - Lyhördhet, ärlighet och respekt.

9 Barn som far illa Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av förhållanden i hemmet eller sitt egna beteende. Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskeras att skadas när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.

10 Anmälningsskyldigheten
14 kap 1 § Socialtjänstlagen Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

11 När ska man anmäla? Skyldighet att anmäla om man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Konsultera gärna oss Finns inga enkla svar När ska man prata med föräldern innan? Ju tidigare vi kan hjälpa desto bättre.

12 Vad ska man anmäla? Oro för barnet
Behöver inte vara säker på att problem finns Inga värderingar, utan en tydlig beskrivning av oron Inte enbart en händelse

13 Hur görs en anmälan? Finns inte reglerat i lagen Konsultera gärna oss
Gärna en skriftlig sammanfattning av oron för barnet Gemensamt möte Anmäla igen?

14 Bra frågor att svara på i anmälan
Vad består oron av? Är det något speciellt som har hänt som gör att ni anmäler just nu? Tror ni att det är akut fara för barnet/den unge, i så fall vilken?  Finns det andra barn i familjen som ni tror kan fara illa?

15 Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/den unge eller vårdnadshavarna?
Känner /barnet/den unge/vårdnadshavarna till att anmälan görs?  Vad fungerar bra när det gäller barnets/den unges situation? (Ge gärna exempel)

16 Ny lagtext from Erbjudande om möte med barnet, vårdnadshavaren och anmälaren om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får informera anmälaren om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. (Stärkt skydd för placerade barn.)

17 Förhandsbedömning Ansökan Anmälan Omedelbar skyddsbedömning
Bedömningssamtal inom två veckor Ej inleda utredning, hänvisa till annan verksamhet Inleda utredning, ev. insatser

18 Utredning

19 Bedömning, analys och insatser
Utifrån den samlade informationen- Bedömning och analys Vad finns det för stöd att få? Mycket stöd och förändringsarbete fås inom ramen för utredningen. Stödsamtal Kontaktfamilj Kontaktperson Familjebehandling i hemmet Påverkansprogram (t.ex. ART, medling) Gruppverksamhet (t.ex. ICDP, skilda världar, barn till missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar)

20 Forts… Maria Ungdom Ungdomsmottagningen BUP
Dygnet runt- vård i familjehem eller på institution. Frivilligt eller enligt LVU (tvångslagstiftningen) Samarbete med andra verksamheter för stöd till föräldrarna utifrån deras problematik, tex missbruk, psykisk ohälsa

21 Frågor?

22 Kontaktuppgifter Mottagningen: Caroline Olofsson- tel: Receptionen: Bitr. sektionschef: Ulrika Kannebäck Hagala tel:


Ladda ner ppt "Samverkan socialtjänst, skola och förskola"

Liknande presentationer


Google-annonser