Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål
Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut

2 Arrangörer av dagen

3 192 stater för barnets rättigheter

4 Barnkonventionens fyra grundprinciper
Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 12 Rätt till inflytande Artikel 6 Rätt till liv och utveckling

5 Barnkonventionens styrka
Alla barns rättigheter samlade i ett dokument Nästan alla länder i världen har ställt sig bakom barnkonventionen Barnkonventionen ställer mycket höga krav på världens länder Barnkonventionen är både ett juridiskt åtagande och ett politiskt verktyg för förändring Övervakningskommitté i Genève och rapporteringssystem

6 Vad sade då FN´s barnrättskommitté?

7 De var bekymrade över den låga kunskapen om barnkonventionen
och rekommenderade att vi ska erbjuda utbildning i barnets rättigheter för domare, advokater, poliser, socialarbetare, offentliganställda tjänstemän, personal på olika lokala myndigheter

8 och rekommenderade att vi ska höja medvetenheten av
De var bekymrade över att principen om barnets bästa inte i tillräcklig omfattning följs i praktiken och rekommenderade att vi ska höja medvetenheten av innebörden om barnets bästa

9 De uttryckte oro över den höga förekomsten av övergrepp, vanvård och våld i hemmet
och rekommenderade att vi ska - erbjuda särskild föräldrautbildning - erbjuda skydd för barn som utsatts för övergrepp

10 De var bekymrade över att vissa barn inte känner att de har något riktigt inflytande i frågor som rör deras tillvaro i samhället. och rekommenderade att vi ska främja och underlätta, samt respektera barns åsikter och barns deltagande i frågor som påverkar dem. -inom familjen, skolor, institutioner, domstolar och förvaltningar i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Kommittén är också fortfarande bekymrad över att vissa barn inte känner att de har något riktigt inflytande i frågor som rör deras tillvaro i samhället.

11 och rekommenderade att vi ska
säkerställa att vuxna som arbetar med barn har utbildats att verkligen erbjuda de barn som har förmåga att uttrycka sina åsikter lämpliga möjligheter att göra detta, och att tillbörlig vikt läggs vid barnens åsikter. Efter ålder och mognad

12 Barnkonventionen och lagen skall ge varje barn skydd

13

14 Skolan

15 Rättsprocessen

16 Socialtjänsten

17 Brott mot vuxna går före
Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2011 Rädda Barnen 2012 Polisen vill inte hjälpa mig….

18 FN:s konvention om barnets rättigheter
Alla barn har samma rättigheter. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Barnet har rätt till liv och utveckling. Barnet har rätt att bli hörd och påverka sin egen situation.

19 Rädda Barnen kräver att:
Polis och åklagare följer den lagstiftning som finns och utreder brott mot barn skyndsamt. Samverkan mellan berörda myndigheter prioriteras för att säkerställa både ett bra bemötande av barnet och en hög kvalitet på förundersökningarna. Misstankar om brott mot barn utreda noggrant och barns rätt att komma till tals och få information tillgodoses. Alla barn i Sverige får tillgång till barnahus av god kvalitet Garantinivå- för förebyggande arbete och tidigt, lättillgängligt stöd

20

21 Barnkonventionen -barnets rättigheter
Välkomna till en dag då vi har barnet i fokus- BARNET I RÄTTSPROCESSEN Många anmäla och vi har ca 30 stycken ute i länet som lyssnar via webb Vem är jag Vilka är vi som arrangerar denna dag BOJ; Samverkan mot våld; Kvinnojourer i Norrbotten, Rädda Barnen, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Dagens program vi kommer att hålla på till ca kaffe här utanför, toaletter


Ladda ner ppt "Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål"

Liknande presentationer


Google-annonser