Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötande o etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i lagstiftning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötande o etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i lagstiftning"— Presentationens avskrift:

1 Bemötande o etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i lagstiftning
Mötet är beroende av vår attityd och vårt beteende Attityd; vad jag vet, känner och gör. Vikten av att reflektera över och rannsaka våra attityder inom vården och omsorgen för att uppnå god kvalitét. ett Jag och ett Du möts eller ett Jag och ett Det möts (Martin Buber)

2 Vad är etik? Ethos betyder sedelära(sed=god handling)
Etik handlar om reflektioner om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Moral betyder sed. Moralen visar sig i de handlingar vi gör. Etiskt förhållningssätt betyder att vårdpersonalen står inför olika val när de ska utföra sina uppgifter. Vad är rätt och vad är orätt?

3 Viktiga begrepp Empati; att förstå och känslomässigt kunna leva sig in i en annan människas situation, att kunna byta perspektiv och se på omvärlden utifrån någon annans perspektiv Ett empatiskt förhållningssätt; att också visa med ord och i praktisk handling att vi förstår och känslomässigt kan leva oss in i en annan människas situation. Sympati; att tycka om/tycka synd om någon annan, att identifiera sig med någon annans känslor och levnadssituation.

4 Lagstiftningen Lagstiftningen framförallt Hälso och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen anger vilka värden och förhållningssätt vi bör eftersträva att uppnå inom vården och omsorgen.

5 Människosyn Den humanistiska människosynen; människan är unik, okränkbar, föds fri och har möjlighet att göra fria val. Människan har ansvar för sina val, sitt liv och sina handlingar. Människan har rätt att styra sitt eget liv och dessutom förmåga till det. Människans lika värde. Människan har lika rätt till hjälp och stöd oavsett hur de tidigare levt. Människans lika värde är ett mål att sträva efter.

6 Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen betonar människans ansvar och rätt till integritet, självbestämmande, jämlika levnadsvillkor, meningsfull tillvaro och delaktighet i samhällslivet.

7 Viktiga begrepp i lagstiftning
Principen om självbestämmande; människan bestämmer själv även när hen är i behov av vård och omsorg. Hjälp och stöd bygger på frivillighet. Integritet; Okränkbar. Integer=hel, oskadd, fullständig (latin) Fysisk integritet; patientens kropp är terrotorium. Patienten måste ge sitt tillstånd inför att kroppen undersöks eller opereras. Hur känner patienten inför att visa sin kropp?

8 Viktiga begrepp i lagstiftningen
Psykisk integritet;patientens tankar, attityder, viljeyttring får ej manipuleras. Var och en har rätt till egen uppfattning. Personlig integritet; att ha rätt till en privat skyddande atmosfär. Värdighet och respekt; personen ska känna sig respekterad, kunna behålla sin självaktning och respekt.

9 Viktiga begrepp i lagstiftning
Godhetsprincipen; att anstränga sig för att göra det bästa för patienten t ex visa omsorg, försöka förebygga skador. Helhetssyn; ska se till människans hela livssituation och olika behov och önskemål dvs familj, vänner, arbete, fritid, intressen, funktionsförmåga. Normaliseringsprincipen; att ge stöd och hjälp för att brukaren ska kunna leva och ha det som andra i samhället, att ges möjlighet för att kunna vara delaktig i samhället.

10 Viktiga begrepp i lagstiftningen
Principen om barnets bästa; Barnets bästa ska beaktas i underlaget till varje beslut som berör ett barn. Barn har rätt att komma till tals och uttrycka sin åsikt angående beslut som berör dem.


Ladda ner ppt "Bemötande o etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i lagstiftning"

Liknande presentationer


Google-annonser