Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård."— Presentationens avskrift:

1 Vård

2 Definitioner av omvårdnad Virginia Henderson
”Med omvårdnad avses att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befodrar hälsa, tillfrisknande eller fridfull död, åtgärder som individen själv skulle kunna utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart möjligt återvinna sitt oberoende. Med omvårdnad menas att se hela individen dvs…

3 Definitioner av omvårdnad Virginia Henderson
… fysiskt , psykiskt, socialt och andligt/kulturellt.”

4 Katie Eriksson(Åbo) (hälsokorset)
Ansa: närhet, kroppskontakt, att ta i en annan människa och sköta om fysiologiska behov t ex tvätta, duscha Leka: att vara lekfull, ha glädje, locka vårdtagaren till skratt. Ge närhet o förtrolighet för att hen ska kunna slappna av o må bättre. Lära: står för utveckling, lära sig nytt, hitta nya sätt att fungera och vara.

5 Omsorg Kommer från det latinska ordet caritas som betyder; eftersyn, skötsel, tillsyn, vård och omtänksamhet. Det tyska ordet sorgen som betyder att sörja för. Det engelska ordet care som betyder att bry sig om, visa kärlek och tillgivenhet.

6 Social Det latinska ordet socialis som betyder sällskaplig, samhällelig, kamratlig.

7 Social omsorg Att ge service, hjälp och socialt stöd till barn, familjer, äldre, personer med olika funktionsnedsättningar mm. Kari Waerness: omsorg som verksamhet, omsorg som kvalitét i relationer. Gunnar Bernler; ” i samhällets regi organiserat, professionellt och konkret hjälparbete med individer, familjer och grupper.

8 Vård och omsorg Socialstyrelsens definition
Åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso och sjukvård enligt gällande lagar. Med omsorg avses insatser som består i att hjälpa människor med olika funktionsnedsättningar och/eller särskilda behov att hantera sin vardag. Med vård avses åtgärder som innefattar utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad.

9 Socialt arbete Spåra, kartlägga, förebygga och övervinna sociala problem. Swedner: Begränsa, övervinna, motverka och förebygga sociala problem som vuxit fram i samband med industrialisering, urbanisering. Socialpolitiskt På organisationsnivå, skola, sjukvård, arbetsliv. Till familjer och individer.

10 Yrkesrollen Kommunen har ansvar för hjälp och stöd samt särskilda boenden för äldre och personer med funktionshinder. Landstinget bedriver hälso och sjukvård. Arbeta med personer som behöver vård och omsorg. Utföra sina arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt och etiskt sätt.

11 Ett socialpedagogiskt förhållningssätt
Fokus på möjligheterna och resurserna hos en person med funktionshinder. Ge hjälp till självhjälp Hjälpa brukaren att utveckla sin förmåga och sina resurser för att kunna leva ett självständigt liv

12 Olika vård och omsorgsuppgifter
Medicinska uppgifter t ex såromläggning, sondmatning, dela medicin från dosett, gångträning.(kräver ofta delegation) Omsorgsuppgifter t ex personlig hygien, påklädning, hjälp att äta och dricka, städning. Sociala uppgifter t ex hjälpa brukaren gå till läkaren, till fotvården, hålla kontakt med anhöriga, sitta o prata en stund. Stimulera till kontakter och aktiviteter.

13 Olika vård och omsorgsuppgifter
Administrativa uppgifter t ex social dokumentation, dokumentera avvikelser, boka besökstider(om brukaren inte kan), schemaläggning mm

14 Kontaktmannaskap En kontaktperson har ett övergripande ansvar för några brukare och har där kontakt med brukarens anhöriga, biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska mm

15 KASAM Aaron Antonovsky Vad gör människor friska?
KASAM = Känsla av sammanhang. Begriplighet; Hur förstår, tolkar människan vad som händer henne? Hanterbarhet; Strategier för att hantera stress? Meningsfullhet; Att uppleva det som händer meningsfullt. Att uppleva sig som delaktig i ett sammanhang. Salutogena faktorer; egenskaper och resurser som hjälper oss att hantera svårigheter i livet.

16 Vad innebär det att arbeta salutogent?
Personal får mer coachande roll Utgångspunkt människor vill vara delaktiga och har synpunkter på vad som är bäst för dem.


Ladda ner ppt "Vård."

Liknande presentationer


Google-annonser