Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK Att lösa tvister (kap 5).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK Att lösa tvister (kap 5)."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK Att lösa tvister (kap 5)

2 Centralt innehåll Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 Rättsliga konflikter TVISTEMÅL Två personer är oense FÖRVALTNINGSMÅL
Person oense med myndighet BROTTMÅL Person har begått en brottslig handling anser staten

4 TVISTEMÅL En tvist är en konflikt mellan två parter, personer och/eller myndigheter. Kan man lösa tvister utan rättegång? Ja

5 Hur det går till i tvistemål (1)
1. Lämna in stämningsansökan till tingsrätten. Den som ansöker om stämning kallas: Kärande Motparten kallas: Svarande

6 Hur det går till i tvistemål (2)
2. Tingsrätten granskar och skickar sedan stämningen till svaranden genom delgivning. Svaranden skickar sitt svaromål, dvs. framför sina invändningar.

7 Hur det går till i tvistemål (3)
3. Förberedelsen Informellt sammanträde som leds av domare. Käranden och svaranden framför sina ståndpunkter, utreder vilken bevisning som finns mm. Parterna uppmuntras att komma överens, dvs. förlikas.

8 Hur det går till i tvistemål (4)
4. Om parterna inte kommer överens ska huvudförhandling inledas. Käranden framställer sitt yrkande Svaranden medger eller bestrider yrkandet. Sakframställan dvs. berättar mer i detalj vad som hänt. Bevisning, t ex förhör av vittnen. Plädering, ung. sammanfattning.

9 Hur det går till i tvistemål (5)
5. Överläggning av domstolens ledamöter för att komma fram till en dom. Ska kärandens yrkande godkännas, bifallas till viss del, eller ogillas. Domen avkunnas.

10 Bevisning Kan i tvistemål t ex vara: Avtal, fakturor, brev o dyl.
Vittnen Oftast har käranden bevisbördan Vittnen avlägger ed – vad kallas det om vittnet ljuger? Mened

11 Skiljedom Tvister löses genom skiljeförfarande, inte i domstol
Fördelar: Kan välja skiljemän med goda kunskaper Kan gå snabbare Blir inte offentligt Vanligen används tre skiljemän

12

13 Förvaltningsmål Olika myndigheter som tillämpar lagar och utför den verksamhet som regering och riksdag bestämt. Exempel på myndigheter: Skatteverket Polisen Försäkringskassan

14 Förvaltningsmål När person eller företag oense med en myndighet avgörs tvisten av förvaltningsdomstol. Exempel: En privatperson anser att Skatteverket begär för mycket i skatt

15 Förvaltningsmål Be myndigheten ompröva beslutet
Om parterna ändå inte blir överens: Överklaga myndighetens beslut. Får sedan framföra sina åsikter i förvaltningsrätten. Vanligt att rätten tar beslut utifrån de skriftliga handlingarna. Oftast en domare och tre nämndemän.

16 Rättsfall sid 88

17 Om du tycker att du har blivit illa behandlad av en myndighet, t ex att polisen behandlat dig illa på något sätt, kan du anmäla detta till riksdagens Justitieombudsman (JO) JO ska alltså se till att myndigheterna följer de regler som finns.

18 Justitiekanslern Har ungefär samma uppgifter som JO men har dessutom tillsyn över advokatväsendet

19 Offentlighetsprincipen
Innebär att du har rätt att läsa vad som finns hos statliga och kommunala myndigheter. Bestämmelserna återfinns i Tryckfrihetsförordningen (2 kap).

20 Offentlighetsprincipen forts
Finns dock begränsningar för denna öppenhet, t ex så kan alla inte ta fram all information om alla andra Exempel på sådan känslig information är sjukjournaler. Bestämmelser om detta finns i Offentlighets- och Sekretesslagen samt i Personuppgiftslagen

21 Offentlighetsprincipen forts
Svår balansgång! Vad ska vara offentligt för alla och vad är integritetskränkande för enskild medborgare?

22 Offentlighetsprincipen forts
Vad är en offentlig handling? Ett skrivet eller tryckt papper, eller mejl, betyg, bild, film etc.

23 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK Att lösa tvister (kap 5)."

Liknande presentationer


Google-annonser