Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ofta förekommande frågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ofta förekommande frågor"— Presentationens avskrift:

1 Ofta förekommande frågor
Enkelt planförfarande, detaljplan Ändring av detaljplan Upphävande av strandskydd i detaljplan Inger Krekula

2 Enkelt planförfarande på två sätt
Förenligt med ÖP och lst:s .granskningsyttrande Planförslag av mindre vikt inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten, Planförslag som samordnas med andra lagar enbart gäller en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller enbart gäller åtgärder som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en arbetsplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

3 Byte av förfarande Vid handläggning av ett planförslag kan man övergå från enkelt till normalt och vice versa. Vid byte av förfarande krävs ett beslut på samma sätt som vid påbörjan av process.

4 Samråd och granskning? Enkelt planförfarande följer i princip samma process som normalt förfarande; PBL 5:15 o 5:18 - d.v.s både samråds- och granskningsskede Kommunen ska underrätta länsstyrelsen, kända sakägare mfl för tillfälle till samråd. 5:15 De som underrättats skall ges tillfälle att godkänna förslaget, eller att inom två veckor granska och lämna synpunkter (tiden kan kortas om alla är överens) Kungörelse behövs ej.

5 Ändring genom tillägg Ändring av detaljplan innebär att de ursprungliga planhandlingarna består och skall läsas tillsammans med de tillkommande. Bestämmelser kan på så sätt läggas till, tas bort eller ges ett annat tillämpningsområde. Endast detta begrepp skall förknippas med innebörden att ändra en plan För att tydligt visa att de tillkommande handlingarna har innebörden ändring skall dessa handlingar betecknas ”Tillägg till planbestämmelser / plankarta / beskrivning”

6 Tillämpning/Tydlighet/Förfarande
I sådana fall då man avser att ändra ändamålet för markanvändningen för hela eller delar av planområdet, dvs huvudsyftet med den gällande detaljplanen, bör detta ske genom att en ny detaljplan upprättas. De som vill ta del av gällande detaljplan skall kunna göra detta utan risk för missförstånd eller förbiseende. Om planen ändras flera gånger rekommenderas att ny detaljplan upprättas. Förfarandet vid ändring av detaljplan är detsamma som vid upprättandet av en ny. Såväl enkelt som normalt förfarande kan komma i fråga.

7

8 Upphävande strandskydd i detaljplan
Beslutet att upphäva strandskyddet anges i detaljplanen genom en administrativ bestämmelse och avgränsas på plankartan med administrativ linje Bestämmelsen att strandskyddet är upphävt betecknas med bokstaven a, kompletterat med index. Om bestämmelsen gäller hela planområdet behövs ingen beteckning på plankartan.


Ladda ner ppt "Ofta förekommande frågor"

Liknande presentationer


Google-annonser