Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsombuds- utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsombuds- utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Skyddsombuds- utbildning

2 Syftet grundläggande kunskaper om arbetsmiljö
förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor skapa nätverk med andra skyddsombud Ge dig som skyddsombud förutsättningar att påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Coacha dig att föra en aktiv dialog med medlemmar och arbetsgivaren Synliggöra Visions arbetsmiljöarbete för medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Arbeta på ett medvetet, aktivt och offensivt sätt i sitt uppdrag för att visa att Vision är modiga, berör och ligger steget före. skapa förutsättningar för skyddsombud att påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. skyddsombud ska föra en aktiv dialog med medlemmar och arbetsgivaren skyddsombud ska synliggöra Visions arbetsmiljöarbete för medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda skyddsombud ska arbeta på ett medvetet, aktivt och offensivt sätt i sitt uppdrag för att visa att Vision är modiga, berör och ligger steget före.

3 Mål känna till ditt uppdrag
göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö vara aktiv i arbetsmiljöarbetet samverka med arbetsgivaren Mål för utbildningen står nedan. Prata utifrån orden på bilden Efter utbildningen ska du känna till vad ditt uppdrag innebär med stöd av Arbetsmiljölagen och föreskrifter göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö vara aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet kunna påverka och agera när det gäller arbetsmiljö inom ditt skyddsområde samverka med arbetsgivaren och driva på för en bättre arbetsmiljö

4 Regelverket Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljöverkets författningssamling, föreskrifterna Kollektivavtal Arbetsmiljölagen är en tvingande ramlag beslutad av riksdagen, I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljöförordningen anpassar regelverket efter arbetslivets utveckling, beslutas av regeringen Abetsmiljöverket ger ut föreskrifter och råd som kompletterar och preciserar arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets författningssamling Vår författningssamling (AFS) består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS. De är försedda med ett årtal och ett nummer, t.ex. AFS 2006:04. Kollektivavtalet beskriver hur samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare ska organiseras

5 Arbetsmiljöns tre hörnstenar
2. Organisatorisk arbetsmiljö 1. Fysisk arbetsmiljö 3. Social arbetsmiljö 1. Fysisk arbetsmiljö Arbetets innehåll Arbetets utförande Teknik 2. Organisatorisk arbetsmiljö Arbetsorganisation Arbetsfördelning Beslutsprocess 3. Social arbetsmiljö Relationer Individ och grupper Kontakter inom och utom organisationen

6 Samverkan Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska: informera utreda undersöka vidta åtgärder organisera rehabilitering Arbetstagaren ska: medverka följa föreskrifter delta i genomförandet använda skydd underrätta om fara

7 Visions uppdrag och befogenheter
Övning Visions uppdrag och befogenheter 1. Gör en inventering av skyddsombudets uppgifter 2. Stäm av ”listan” med - AMLs skrivningar - Uppdragshandlingen för Skyddsombud - Visions mål Visions mål och uppdragshandlingen för skyddsombud finns i utbildningsmaterialet.

8 Skyddsombudets befogenheter
6 Kap AML Arbetsmiljöförordningen 6 Kap AML § 2 Utses § 4 företrädesrätten, skyddsområde, arbetsuppgifter § 5 ledigheten § 6 information, handlingar § 6a vidta åtgärder § 7 stoppa arbetet § 10 inte hindras § lagen om FFM tillämplig Arbetsmiljöförordningen § 6 väljs på 3 år § 10 uppgift till ag samt facklig organisation Arbetsgivaren ska meddelas om skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller. Det ska göras skriftligen och så snart som möjligt av den organisation eller de arbetstagare som har valt skyddsombudet. Om ett skyddsombud ersätts ska man också ange vilken person det nya skyddsombudet ersätter.

9 Arbetsmiljöansvaret innebär att
Förebygga Planera Utreda och kartlägga arbetsmiljörisker Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet En arbetsgivare ska vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall (3 kap 2§) Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt (3 kap 2a§) Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador och kartlägga risker – dokumentera i handlingsplaner (AFS 2001:1) Arbetsgivaren ska organisera och bedriva verksamhet med rehabilitering (AFS 1994:1)

10 Delegering av arbetsmiljöuppgifter
Självständig ställning Befogenheter Kompetens Behov Skriftlig Återföring Delegering/Fördelning av arbetsuppgifter Att delegera innebär i detta sammanhang att klargöra vem i företaget som skall göra vad avseende företagets arbetsmiljöfrågor. Det innebär att arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet fördelas ut till den nivå och befattningshavare där de kan utföras på ett enkelt och effektivt sätt. Det går aldrig att avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar genom delegering eller på något annat sätt. Det enda som arbetsgivaren kan göra är att lägga ut (fördela) arbetsuppgifter som behöver göras för att få en bra arbetsmiljö. Med uppgiftsfördelningen följer alltid ett internt ansvar. Den som har fått arbetsmiljöuppgifter sig tilldelat ska ha både kunskap och befogenheter/resurser till att åtgärda det som behövs. Det är olämpligt att använda uttrycket delegera ansvar eftersom det lätt ger upphov till missförstånd och ofta för tankarna till straffansvar. Ni kan istället fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna på tillräckligt antal personer i arbetsledande positioner och fördelningen ska vara klart definierad. Citat från arbetsmiljöverket.se

11 Fullmäktige Styrelse Nämnd VD Förvaltningschef Avdelningschef
Visa bilden eller välj att rita den på whiteboard i dialog med deltagarna Verksamhetschef

12 Arbetsmiljöansvar på min arbetsplats
Reflektion Arbetsmiljöansvar på min arbetsplats Gör en egen reflektion: Finns det brister i de arbets-miljöuppgifter som delegerats? Ska Vision/jag ställa krav utifrån lagstiftningen? Om jag inte vet – vad ska jag göra när jag kommer hem? Skriv ner dina beslut i handlings-planen

13 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Åtgärdsplan Genomförande Utvärdering & uppföljning Nulägesanalys NULÄGESANALYS via information från: medarbetarsamtal arbetsplatsträffar samverkansgrupper skyddsronder olycks- och tillbudsrapporter psykosocial kartläggning risk/konsekvensanalys ÅTGÄRDSPLAN upprättas på kort och lång sikt med angivet ansvar GENOMFÖRANDE av insatser förebyggande eller akut åtgärdande UTVÄRDERING och UPPFÖLJNING av genomförda insatser

14 Samverkan i den löpande verksamheten
Samverkansgrupper Arbetsplatsträffar Utvecklings- och medarbetarsamtal

15 Arbetsmiljö i samverkan
Olika förutsättningar beroende på lokala avtal och lagstiftning Ge exempel på hur samverkan enligt AML kan ske: med samverkansavtal utan samverkansavtal

16 Faktorer i arbetsmiljön
? Brainstorma och låt deltagarna komma på vad faktorer i arbetsmiljön är arbetsledning arbetstid arbetsställningar belysning farliga ämnen arbetsutrustning hot och våld Ensamarbete arbetsmängd handlingsutrymme Arbetsrörelser buller värme och kyla maskiner kränkningar missbruk ……..

17 Riskhantering Vad är en risk? Varför undersöka risker?
Riskhantering är ett systematiskt sätt att skydda en verksamhets resurser, så att uppställda mål kan nås med ett minimum av störningar till lägsta möjliga kostnad. En förutsättning för detta är: Att riskerna är kända och att de åtgärder som man väljer att vidta eller inte vidta är resultatet av medvetna ställningstaganden Varför göra riskbedömning? Det är ett lagstadgat krav! Detta är en preventiv metod – man åtgärdar det man kan innan skadan är skedd. Riskanalyser ska göras för att förebygga ohälsa och olyckor. Används detta systematiskt i en organisation sparar man lidande och pengar. Effektiviteten ökar och samt upplevelsen av delaktighet, som i sin tur leder till en bättre arbetsmiljö.

18 Riskhanteringens sju steg
Vad är risken? Hur farlig är den? Vad får det för konsekvenser om vi gör eller inte gör något? Hur hanteras de olika riskerna? Gör en plan? Genomför Följ upp 1. Undersök arbetsförhållandena Börja med att undersöka vilka risker som kan uppstå i arbetsmiljön. Då blir det lättare att genomföra de åtgärder som behövs och ni förebygger att arbetstagarna skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Risker upptäcks inte alltid på en gång. Ni behöver därför regelbundet undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor som finns i verksamheten. Några undersökningsmetoder som kan vara till hjälp är: Skyddsronder, personalmöten där planerade arbetsmiljöfrågor tas upp  Medarbetarsamtal, ntervjuer med arbetstagare och skyddsombud, Skriftliga enkäter och olika mätningar Före undersökningen Fundera på vad som ska undersökas, vilka som behöver medverka och hur ni ska gå till väga. Finns det erfarenheter från tidigare undersökningar som ni kan ha nytta av? Ta också hjälp av verksamhetens statistik över sjukdom, arbetsolyckor och tillbud. Bedöm riskerna Bedöm vilka riskkällor som kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall. Gör en sammanställning över riskerna och bedöm om dem är allvarliga eller inte.        Åtgärda risker som kommit fram Åtgärda de risker som kommit fram och ta alltid först hand om de allvarligaste. Om risken inte kan undvikas ska den hanteras på annat sätt, till exempel genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd och handledning eller använder personlig skyddsutrustning. Ni behöver bestämma vem som ska se till att riskerna blir åtgärdade och vem som ska kontrollera de åtgärder som genomförts. I ett litet företag tar chefen ofta själv hand om arbetsmiljöfrågorna. Det kan också vara någon annan i företaget som får i uppgift att åtgärda och följa upp genomförda åtgärder. Gör en handlingsplan för det som inte genomförs genast De risker som inte genast åtgärdas, ska skrivas in i en handlingsplan. Planen ska innehålla uppgifter om: Åtgärden, när den ska vara genomförd, vem som ska se till att den genomförs   Kontrollera genomförda åtgärder När åtgärder genomförts kontrollerar ni så snart som möjligt att det blev som ni tänkt. Ibland behöver åtgärderna kompletteras med ytterligare insatser. Gör en arbetsmiljöpolicy Efter de första insatserna i arbetsmiljöarbetet behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsförhållandena på lite längre sikt. Utgår då från resultatet av de undersökningar som gjorts. I en arbetsmiljöpolicy beskriver ni hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara. För att arbetsmiljöpolicyn ska vara till ledning i arbetsmiljöarbetet behöver den vara tydlig och konkret. I ett litet företag kan handlingsplanen fungera som arbetsmiljöpolicy.

19 Det sker en olycka på arbetsplatsen
Övning Det sker en olycka på arbetsplatsen …vad gäller nu? Ta med hjälp av lagstiftning mm reda på: vad gäller för arbetsgivaren vad gäller för den skadade vad gäller för dig som skyddsombud

20 Anmäl arbetsskador, färdolyckor dödsfall, sjukdom och allvarliga tillbud
Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via samma webbplats Arbetsgivare anmäler, Samråda med skyddsombud – kopia - Kopior skrivs ut vid anmälan, men kan också begäras i efterhand från Arbetsmiljöverket Den skadade/anhöriga vid dödsfall begär själv ersättning från försäkringen Försäkringskassan utreder och lämnar besked om ev. ersättning och i vilken form. Beslutet kan överklagas Via webbplatsen anmäls arbetsskador, allvarliga tillbud, dödsfall orsakade av arbete och arbetssjukdomar enkelt och samtidigt till både AV och FK. När anmälan gjort finns möjlighet att skriva ut kopior för att lämna till den skadade och skyddsombud. Om detta missas kan utskrifter beställas från AV. Anmälan till Arbetsmiljöverket Arbetsgivaren ska utan dröjsmål meddela Arbetsmiljöverket om olyckor eller annat som lett till dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Samma sak gäller vid händelser som inneburit allvarlig skada för liv eller hälsa, t ex mobbningsfall med inslag av våld och hot. Straffet för brott mot denna bestämmelse är böter. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 finns krav på att arbetsgivaren ska föra statistik över arbetsskador och tillbud. Skador under resor till eller från arbetet anmäls bara till Försäkringskassan. Om skador och tillbud inträffar vid resor i arbetet, till exempel transporter, kundbesök eller resor mellan arbetsställen, ska man i vissa fall underrätta Arbetsmiljöverket. Tänk på att ett tillbud i trafiken kan ha inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, även om ingen har skadats eller om det bara rör sig om lindriga skador. Andra exempel på tillbud som ska anmälas: Explosionsljud med risk för bestående hörselskador Fall av föremål som kunnat orsaka allvarliga personskador Fall i trappor, stegar eller ställningar Felaktiga funktioner hos farliga maskiner eller hos skyddsutrustning Läckage av farliga ämnen Våld eller incident med risk för våld (till exempel rån eller rånförsök)

21

22 Framställan till AV enligt Kap 6:6a § AML
Tydlig rubricering Kort bakgrundsbeskrivning Tydlig bristbeskrivning Beskriv riskerna (konsekvenser för at) Åtgärdskrav för arbetsgivaren Hänvisning till lagstöd, AML/AFS Kopia till AV/arbetsgivaren Framställan lämnas för underskrift till närmaste chef Tydlig rubrik; Det ska framgå att det är en framställan enl Kap 6 6a AML Beskriv händelseförlopp och varför du kräver denna åtgärd – ev Protokoll från skyddsronder Vad är bristen ex Ventilationen i rum xx är under der värden som anses acceptabla på en arbetsplats. Arbetsytan är för liten vilket orsakar felaktiga rörelser för at. Beskriv rörelsen samt frekvens. Beskriv riskerna – om inget görs eller det orsakar redan huvudvärk, onormal trötthet, andningsbesvär m m Belastningsskador i nacke och axlar visar sig ……En arbetstagare sjukskriven o s v Vad vill du ska ske? Vision kräver att ag omedelbart utreder eller åtgärdar ovanstående brist. SKO vill ha en handlingsplan på när ska det vara åtgärdat, hur ska detta ske och vem är ansvarig för att det sker. Kopia skickas till AV samt ev högre upp i hierarkin Kommunstyrelse, miljökontor eller andra

23 Att lösa en arbetsmiljöfråga
Övning Arbeta i grupper med olika arbetsmiljöfrågor Uppgiften är att Göra en problemanalys Göra ett förslag till agerande Vilka åtgärder kräver du? Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? På vilket sätt synliggör du Visions arbete? Dokumentera noga då era förslag ska delges alla deltagare

24 Inspektion Inspektion Inspektionsmeddelande
Om man inte åtgärdar bristerna Föreläggande – förbud Vite Straff Överklagande Hur går en inspektion till? Normalt anmäls besöket i förväg, men inspektören (en eller flera) har rätt att komma oanmäld. Inspektionen omfattar till största delen kontroll. Skyddsombudet eller en personalföreträdare deltar normalt vid inspektionen. I anslutning till inspektionen redogör inspektören muntligt för hur han eller hon uppfattat arbetsmiljön och de eventuella brister som observerats. Om han eller hon hittat några brister, så kommer dessa senare att beskrivas skriftligt i ett inspektionsmeddelande. Inspektionsmeddelande Skrivs normalt inom tre veckor efter besöket. I det uppmanas arbetsgivaren att till en viss tidpunkt redogöra för hur de beskrivna bristerna i arbetsmiljön ska åtgärdas, samt redovisa hur kraven uppfyllts till Arbetsmiljöverket. Inspektionsmeddelandet är inget formellt (bindande) beslut, utan skall ses som en uppmaning till arbetsgivaren att vidta de åtgärder som Arbetsmiljöverket kräver utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Av denna anledning kan inspektionsmeddelandet inte överklagas. Om man inte åtgärdar bristerna Arbetsmiljöverket (AV) försöker i första hand att få arbetsgivaren att rätta till eventuella brister i arbetsmiljön på frivillig väg. Om arbetsgivaren inte följer de krav som står i inspektionsmeddelandet, kan AV meddela föreläggande eller förbud, d v s förbjuda viss hantering, viss verksamhet eller förelägga arbetsgivaren att rätta till de brister i arbetsmiljön som beskrivits. Till ett sådant föreläggande eller förbud kan AV även sätta ut ett vitesbelopp. Av beslutet framgår inom vilken tid man kan överklaga och vart man ska skicka sin överklagan. Både arbetsgivaren och skyddsombud kan överklaga ett sådant beslut.  Föreläggande / Förbud Om arbetsgivaren inte följer det som står i inspektionsmeddelandet kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande att vidta en viss åtgärd, t ex att förbättra ventilationen. En del maskiner och annan teknisk utrustning, arbetsmetoder eller en lokal kan betyda så stora risker för de anställda att de inte ska användas. Då kan AV utfärda ett förbud till dess att angivna åtgärder vidtagits. Den som bryter mot ett föreläggande eller ett förbud kan straffas för detta. AV kan sätta ut ett vite i sina beslut som kan dömas ut om föreläggandet eller förbudet inte följs. Normalt behöver en ny inspektion göras för att kontrollera om bristerna finns kvar innan beslut fattas om föreläggare eller förbud.  Den som rättar sig efter kraven riskerar aldrig att få betala vite.  Vite Ett administrativt tvångsmedel i form av en summa pengar som en myndighet eller domstol anger i ett föreläggande eller förbud. Vite kan dömas ut till betalning av förvaltningsdomstol om föreläggandet eller förbudet inte följs. Vite riktas vanligen mot juridiska personer men kan även riktas mot fysiska personer. Vitesbeloppets storlek bestäms bland annat utifrån vad de kostar att genomföra åtgärderna och vilken storlek som behövs för att förmå arbetsgivaren att vidta åtgärder. Straff Straff bestäms av domstol eller genom att den misstänkte godkänner ett strafföreläggande. Straff kan bara riktas mot fysiska personer och kan innebära böter och vid grova arbetsmiljöbrott döms till fängelse.  Överklagande av föreläggande eller förbud De flesta av Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas. Ärendet går då vidare till den rättsinstans som gör en prövning. Om den instans som prövar ärendet anser att de behöver få ett mer fylligt underlag till beslut kan de begära ett yttrande från Arbetsmiljöverket. Yttrandet skall redovisa aktuella författningstexter och innehålla AV:s samlade bedömning av frågan. Om förhållandena på arbetsstället eller i sakfrågan har ändrats efter det att det överklagade beslutet fattades ska den aktuella situationen redovisas.

25 Skyddsansvar Straffansvar
Förebyggande arbetsmiljöåtgärder I efterhand fastställa vem som ska hållas ansvarig för olycka /tillbud Skyddsansvar Det ansvar som innebär skyldighet att vidta åtgärder för att se till att arbetsmiljön blir tillfredsställande och att eventuella risker elimineras kallas i arbetsmiljölagen för skyddsansvar. I arbetsmiljölagens tredje kapitel fördelas detta ansvar på ett antal olika rollinnehavare och de beskrivs i övergripande termer som ”arbetsgivare”, ”tillverkare”, ”upplåtare”, ”den som råder över ett arbetsställe” o.s.v.. Skyddsansvarets innehåll är olika för olika rollinnehavare och kan vara mer eller mindre begränsat. Arbetsgivaren har det mest omfattande ansvaret och är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder som behövs för att skydda sina arbetstagare mot ohälsa och olycksfall. I bolag eller offentlig verksamhet, är det vanliga att skyddsansvaret ligger på en juridisk person. Lagen ger däremot inget besked om vem eller vilka fysiska personer som skall se till att den juridiska personen uppfyller sitt skyddsansvar. Detta är en intern fråga för den juridiska personen som kan lösas på olika sätt. I de ledande organens ansvar ligger att skapa en sådan fördelning. I ansvaret ligger också att följa upp den fördelning som gjorts samt att övervaka att den fungerar och ingripa om den inte gör det. Ex på arbetsmiljöbrott enligt Arbetsmiljölagen: Anlitande av underårig, lämnande av oriktiga uppgifter till tillståndsmyndighet, brott mot arbetsmiljöförordningen Straffansvar Riktas alltid mot fysisk person. En juridisk person kan visserligen utsättas för andra rättsverkningar av brott t.ex. företagsbot, sanktionsavgift eller förverkande men detta utgör inte straff i juridisk mening. Det är domstolen som bestämmer var straffansvaret skall placeras. Det är inte möjligt att slutgiltigt bestämma straffansvarets placering genom interna beslut eller avtal inom företaget/myndigheten. Den interna arbets- och ansvarsfördelningen är således inte avgörande för placeringen av det straffrättsliga ansvaret men får normalt ändå stor betydelse vid domstolsbehandlingen. Bestämmelser finns i Brottsbalken, arbetsmiljölagen och vissa föreskrifter. Ex på arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken: Vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom, framkallande av fara för annan

26 Att driva ett arbetsmiljöärende
Övning Att driva ett arbetsmiljöärende Gör tillsammans i gruppen upp en kort checklista för hur Vision ska driva en arbetsmiljöfråga. Dokumentera för din egen del i handlingsplanen – vad behöver du göra när du kommer hem?

27 Ett enda förslag till en enda förbättring av arbetsmiljön från
ett enda skyddsombud eller arbetsledare som leder till att en enda arbetstagare undgår en enda arbetsskada, är ovärderlig för individen, gynnar arbetsgivaren och är en samhällsinsats Maria Steinberg, ”Skyddsombudsrätt Samverkan, ansvar och tillsyn” (1995).


Ladda ner ppt "Skyddsombuds- utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser