Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö
Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå

2 Arbetsmiljöverkets vision
Kan inte Kan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill Vill inte Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

3 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Undersökning Riskbedömning Åtgärda Kontrollera Undersök Bedöm risker Dokumentera riskerna Åtgärda riskerna Skriv en handlingsplan Kontrollera åtgärderna

4 Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön
Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersökning Riskbedömning Åtgärda Kontrollera Arbetsledning Arbetstid Risk för hot och våld Belysning Lokalutformning Arbete med människor Arbetsutrustning Arbetsmängd Handlingsutrymme Arbetsrörelser Värme och kyla Ensidigt, monotont arbete

5 Exempel på undersökningsmetoder
Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersökning Riskbedömning Åtgärda Kontrollera Skyddsronder/arbetsmiljöronder Personalmöten där arbetsmiljöfrågor tas upp (planerat) Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal Intervjuer med arbetstagare och skyddsombud Skriftliga enkäter Mätningar, till exempel av buller

6 Exempel på underlag för undersökningen
Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersökning Riskbedömning Åtgärda Kontrollera Arbetstagarnas och skyddsombudens erfarenheter Sjukdom, olyckfall och tillbud i arbetet Sjukskrivningar Arbetsmiljöregler Checklistor Informationsmaterial från branschen Företagshälsovårdens kunskaper

7 Riskbedömning Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersökning Riskbedömning Åtgärda Kontrollera Bedöm vilka risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall Sammanställ riskerna och bedöm om de är allvarliga eller inte Skriv ner riskerna och ange vilka som är allvarliga Allvarliga olyckor och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket

8 Åtgärda Försök få bort orsaken till risken
Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersökning Riskbedömning Åtgärda Kontrollera Försök få bort orsaken till risken Ge arbetstagarna instruktioner, stöd och handledning eller personlig skyddsutrustning Bestäm vem som ska kontrollera de åtgärder som genomförts Gör en skriftlig handlingsplan för det som inte genomförs genast

9 Kontrollera Ledde åtgärderna till det ni tänkt
Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersökning Riskbedömning Åtgärda Kontrollera Ledde åtgärderna till det ni tänkt Behöver åtgärderna kompletteras med ytterligare insatser

10 AV:s generella prioriteringar 2013
Systematiskt arbetsmiljöarbete – riskbedömning Psykosociala faktorer Belastningsergonomi

11 AV:s verksamhetsplattform 2014- 2016
Strategiska mål som berör området Fler arbetsgivare har ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete Färre i arbetslivet ska drabbas av psykisk ohälsa EU-veckan v , psykosociala frågor

12 Västerbottens län - antal arbetsställen och inspektioner
Arbetsmiljöverkets distrikt i Umeå omfattar Västerbottens län. Det finns ca arbetsställen med ca anställda. De flesta arbetsställen är små, med mindre än 20 anställda. Under ett år inspekterar vi ca 1000 arbetsställen. Det kan i många fall innebära flera besök på varje arbetsställe, med både inspektion och uppföljning. Under år 2012 gjordes ca 1700 besök, varav 1100 inspektioner.

13 Krav efter inspektioner i Västerbotten 2012
Under 2012 ledde ca 70 % av inspektionerna till skriftliga krav i en kravskrivelse. ca 60 % av dem avser systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta av kraven i SAM handlar om rutiner och riskbedömning. ca 40 % avser teknik, maskiner, ca 30% kemiska arbetsmiljörisker, lokaler samt ca 20 % belastningsergonomi, psykosociala arbetsmiljörisker. Krav på att anlita FHV fanns i ca 3 % av skrivelserna men information om detta finns i varje kravskrivelse.

14 Årlig uppföljning av SAM
Är vår arbetsmiljöpolicy känd? Omfattar den även vår psykosociala arbetsmiljö Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter även kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? Har chefer och arbetsledare de särskilda arbetsmiljökunskaper som behövs om hur psykosociala förhållanden i verksamheten påverkar arbetstagarnas hälsa Gör vi undersökningar och riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? Ingår även den psykosociala arbetsmiljön i våra regelbundna undersökningar (förebyggande) – eller är det bara om det är kris (efterhand)

15 Årlig uppföljning av SAM forts …
Har vi ett system för kartläggning med t ex skyddsronder, enkäter, undersökning inför förändring? Har vi undersökningsmetoder även för den psykosociala arbetsmiljön, enkäter, medarbetarsamtal Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? Kan tillbud/felhandlingar bero på stress. Vad är bakomliggande faktorer Följer vi upp resultatet av vidtagna åtgärder? Vilken typ av åtgärder vidtar vi – motverkande, mildrande, efterhjälpande Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? Skjuts vissa typer av åtgärder framåt …..

16 Årlig uppföljning av SAM forts …
Samverkan i SAM – hur fungerar den? Hur har vi organiserat vårt arbetsmiljöarbete. Finns skyddskommitté, skyddsombud? Har vi arbetsplatsträffar? Deltar arbetstagare i arbetsmiljöarbetet genom att förmedla sina erfarenheter Skyddskommittén ska bl a behandla frågan om handlingsplaner och FHV. Diskuterar vi behov av stöd av FHV om vi inte har egna resurser.

17 Exempel på områden där FHV kan vara ett stöd
Utbildning i SAM, utbildning i olika föreskrifter Undersökning/ kartläggning och riskbedömning Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar Stöd vid krishändelser, enskilda samtal medarbetare – psykologhjälp, stöd till chefer Stöd i förändringsarbete, riskbedömning inför förändring (neddragning av personal, nya verksamhetsdelar …..) Årlig uppföljning av SAM (revision)

18 Informationsmaterial
telefon

19 Informationsmaterial
ADI 657 H Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress

20 Inspektionsinsatser SLIC 2012

21 www.av.se/SLIC2012 Självskattningsverktyg Psykosociala riskbedömningar
Inspection campaign toolkit, 22 languages Psykosociala risker på arbetsplatsen (dokument 3) Checklista: Stress på arbetet (dokument 11)


Ladda ner ppt "Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser