Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vems ansvar? vad kan vi göra?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vems ansvar? vad kan vi göra?"— Presentationens avskrift:

1 Vems ansvar? vad kan vi göra?
Dålig arbetsmiljö Vems ansvar? vad kan vi göra?

2 Röst-arbetsmiljö Röstkrav Röstvila Bakgrundsbuller Akustik
Luftkvalitet Arbetsställning Stress

3 Arbetsmiljö regleras av
Arbetsmiljölagen ramlag Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS. föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. 

4 Arbetsmiljölagen 1§ Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. ”Lagen omfattar allt arbete”. (ur kommentarer till kap 1)

5 Arbetsmiljölagen säger att…
Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall

6 Arbetsmiljölagen säger att…
Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt. De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande.

7 Arbetsmiljölagen säger att…
Arbetsgivaren har yttersta ansvaret för arbetsmiljön Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö På arbetsställen med minst fem arbetstagare ska finnas ett eller flera skyddsombud. Även på mindre arbetsställen ska skyddsombud utses om det behövs. Företagshälsovård skall kopplas in vid behov.

8 Författningssamlingen
Skrifter med specifika direktiv hur man hanterar tex bullernivåer, kemikalier etc. Saknas direkta föreskrifter om röstbelastning och röstergonomi. Kunskapsöversikt om röstergonomi Rapport 2011:6 (Lindhe, Södersten)

9 Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren har huvudansvar för arbetsmiljön. Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall instruera och informera de anställda för att undvika risker ha en organisation för rehabiliterings- och anpassningsverksamhet anlita den företagshälsovård som behövs

10 Arbetstagarens ansvar
medverka i arbetsmiljöarbetet Påtala risker, ohälsa etc följa föreskrifter delta i genomförandet av åtgärder använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning

11 Företagshälsovården oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Kap 3 2c§

12 företagshälsovården Kompetens med flera professioner att bedöma arbetsmiljö Finnas med i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet Vara med vid undersökningar, riskbedömning, kontroller Kunskap om Arbetsanpassning och rehabilitering Saknas dock specifik kunskap om röst och röstergonomi i många fall. Samarbetet med våra kompetenser bedöms vara av vikt. (Södersten, Sala)

13 Företagshälsovård Previa FeelGood Ergotea Landstingshälsan ….

14 Kontakt med Företagshälsovården
Företagshälsovård efter att arbetsgivaren köper in tjänsten. Företagshälsovård med mottagning -patienten kan boka tid och få bedömning och åtgärder.

15 Vem gör vad? Arbetsgivaren har huvudansvar för arbetsmiljön.
Arbetstagare deltar i arbetsmiljöarbete genom att bla upplysa om risker, ohälsa… Företagshälsovård är en oberoende expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud är representant för arbetstagarna och är med vid planeringar, genomförande av arbetsmiljöarbete och uppföljningar.

16 När något i arbetsmiljön inte fungerar
Personen kontaktar arbetsgivaren. Arbetsgivaren har ansvar att åtgärda miljö, anpassa arbetet, ta kontakt med expertis om man inte har kunskap inom företaget, företagshälsovård. Personen kan också kontakta företagshälsovården direkt i vissa fall.

17 Samarbete efterlyses! Hur samarbetar vi?
logoped, foniater, företagshälsovård, arbetsgivare, arbetstagare etc.

18

19 Hitta mer information Arbetsmiljöverket www.av.se Arbetsmiljölagen
AFS 1994:1 arbetsanpassning och rehabilitering AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete Broschyrer som grundar sig på AFS. Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Företagshälsovården behövs för jobbet Systematiskt arbetsmiljöarbete Bra arbetsmiljö på Callcenter Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Kunskapsöversikt rapport 2011:6. Röstergonomi. Rösten - ett fungerande arbetsredskap. Sala, 2005 Föreningen svensk företagshälsovård.

20 TACK


Ladda ner ppt "Vems ansvar? vad kan vi göra?"

Liknande presentationer


Google-annonser