Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT"— Presentationens avskrift:

1 Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT
VERSION 1, JUNI 2010 Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT Detta är en powerpoint-version av presentationen Steg 1 - Vision . Syftet med den är att du ska kunna använda den vid era möten, antingen i dess helhet eller för att hämta enstaka bilder ur. Huvudsaken är att du känner dig komfortabel med och väljer de bilder du ska visa, inte hur många bilder du visar. Vi har låtit speakertexterna vara kvar, inte för att du förväntas läsa dem innantill för din grupp utan för att de kan ge inspiration till hur du kan använda bilderna. FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING

2 VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT
Syfte och mål med steg 1 FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? Syftet med steg 1 är att du och din arbetsgrupp tillsammans ska komma fram till vad ni tycker är viktigast för en god arbetsmiljö. Det som är viktigast blir er vision för er arbetsmiljö. Ni ska sedan tillsammans bestämma vad ni behöver göra för att närma er visionen. Målet är att formulera er vision för arbetsmiljön samt aktiviteter för att närma er visionen. VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

3 Varför är visionen viktig?
Ett idealtillstånd att sträva mot En vägvisare i beslutsfattande Syftet med en vision är att ha något att sträva mot, ett idealtillstånd som man kanske aldrig helt och fullt kan nå, men som kan vara en vägvisare för oss när vi ska fatta beslut. Utan en vision, en riktning man bestämt sig för att gå i, kan man frestas ta genvägar i vardagen. På kort sikt fungerar genvägarna kanske, men de leder inte mot visionen. 3

4 Det här händer i steg 1 UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION
Inför mötet i steg 1 ska du och dina medarbetare förbereda er genom att fundera över hur ni vill ha er arbetsmiljö. Detta görs genom att var och en rangordnar ett antal arbetsmiljöfaktorer i en checklista. Du sammanställer rangordningarna före mötet. Utifrån sammanställningen samtalar ni på mötet om vad som är viktigast för er när det gäller arbetsmiljön. Det som är viktigast för er blir er vision för er arbetsmiljö. Nästa punkt på mötet är att samtala kring och bestämma vad ni konkret ska göra för att uppnå eller i vart fall närma er visionen. Innan ni skiljs åt ska du gå igenom vad som ska göras inför mötet i steg 2. Var och en ska undersöka arbetsmiljön på er arbetsplats med hjälp av en checklista. Vi kommer nu att grundligt gå igenom de olika delarna av steg 1. UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

5 På mötet Inledning Dagens arbete Vad händer efter mötet?
Varför bry sig om arbetsmiljön? Introduktion till 4-stegsmetoden Dagens arbete Presentation av arbetet i steg 1 Formulering av visionen – hur vill vi ha det? Aktiviteter för att närma oss visionen Förberedelser inför steg 2 Vad händer efter mötet? Fortsatt arbete med vision och åtgärder Undersökning av arbetsmiljön (ca 30 minuter) (ca 2 timmar 20 min) Nu är det dags för det första mötet. I presentationen Praktiska tips i vänstermarginalen på 4-stegsmetodens startsida kan du läsa om hur du på olika sätt kan underlätta för deltagarna att kunna vara så delaktiga som möjligt i arbetet på mötet. Här ser du ett förslag till agenda för första mötet med ungefärliga tidsangivelser. Utifrån denna planering tar mötet 2,5 – 3 timmar att genomföra. Du kan lägga upp mötet på annat sätt om du vill och lägga till ytterligare innehåll. Men vi rekommenderar att du genomför samtliga moment i agendan, eftersom de bygger på varandra och för att kommande möten och steg hänvisar till dem. (ca 10 minuter)

6 Resonera kring rangordningen
Sen är det dags för er att tillsammans ta fram en vision för er arbetsmiljö. Vad är viktigast för att arbetsmiljön ska bli bra? Börja med att visa den sammanställning du gjort av era rangordningar av arbetsmiljöfaktorerna i dokumentet Resultat – hur vill jag ha det?. Vad tycker ni om den sammanlagda rangordningen? Ger den en bra bild av hur ni vill ha er arbetsmiljö? Är samsynen stor om vad som är viktigast kan ni utgå från de högst rangordnade faktorerna, förslagsvis de tre högst rangordnade. Om åsikterna däremot är mera delade, bör ni börja med att diskutera igenom varje faktor och vad den konkret innebär för er. Därefter kan ni gå vidare och enas om vilka av faktorerna som ni ska bygga er vision på.

7 Formulera visionen Formulera sedan er vision med hjälp av de faktorer ni valt ut. Visionen ska kännas lockande och värd att arbeta med. Tanken är ju att ni ska arbeta för att närma er visionen. Den vision ni kommer fram till skriver ni in under fliken Vision i samlingsdokumentet Vårt arbetsmiljöarbete, som du hittar i vänstermarginalen på 4-stegsmetodens förstasida. Dokumentet Vårt arbetsmiljöarbete kommer vi att återkomma till många gånger. Det är där ni successivt bygger upp er dokumentation om ert arbetsmiljöarbete.

8 Tips på visionsformuleringar
Hos oss är (rubriken högst rangordnade), (rubriken näst högst rangordnade) samt (rubriken därefter högst rangordnade) viktigast för att arbetsmiljön ska vara god i vår verksamhet. eller Om ni har svårt att hitta en bra formulering kan ni använda er av något av de förslag som du ser på bilden. Arbetsmiljön på vår arbetsplats/i vår organisation/namnet på organisationen ska präglas av - (rubriken på den högst rangordnade faktorn) - (rubriken på den näst högsta " " ) - (rubriken den därefter högsta " " ).

9 Vad behöver vi göra för att närma oss visionen?
Nästa punkt på mötet är att ni tillsammans ska resonera kring och komma fram till vad ni konkret ska göra för att närma er visionen. Vad behöver göras? De aktiviteter ni kommer överens om skriver ni in i under fliken Handlingsplan i Vårt arbetsmiljöarbete. Vid detta möte behöver bara bestämma vad som ska göras, inte vem som ska göra det eller till när. Det återkommer vi till i steg 2. I och med detta så är arbetet kring visionen avslutat för denna gång. 9

10 Vad handlar steg 2 om? FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ-
ARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE GENOMFÖRANDE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? Steg 2 kommer att handla om vad ni tycker fungerar bra respektive mindre bra i er arbetsmiljö och vad ni tycker ska åtgärdas. Som förberedelse ska du och medarbetarna göra en undersökning av era arbetsförhållanden med hjälp av checklistan Hur är det idag?. Checklistan hittar du i vänstermarginalen på webbsidan för steg 2. VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT 10

11 Gå igenom checklistan med arbetsgruppen
På mötet i steg 1 går du igenom checklistan med gruppen. Finns något i er arbetsmiljö som inte täcks in av checklistan eller några områden/frågor inte är relevanta? Lägg till eller ta bort frågor om det behövs. Visa hur man fyller i checklistan. För varje fråga ska man ange om man anser att det frågan handlar om fungerar bra eller inte. För sånt som man inte tycker fungerar bra ska man gärna ge exempel på vilket sätt det inte fungerar. Täcker frågorna in alla delar av vår arbetsmiljö? Kan några frågor tas bort? Så här fyller man i checklistan! 11

12 Vad säger arbetsmiljöreglerna om…
De olika delar av arbetsmiljöarbetet som 4-stegsmetoden tar upp återfinns i arbetsmiljöreglerna.

13 … vision för arbetsmiljön och åtgärder för att komma dit?
Det vi i 4-stegs-metoden kallar vision för arbetsmiljön motsvarar delar av en arbetsmiljöpolicy ”Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” ”Arbetsmiljöpolicyn… skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.” AFS 2001:1, 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöpolicyn skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. I arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter används begreppet ”arbetsmiljöpolicy”. Detta begrepp motsvaras delvis av det vi i 4-stegsmetoden kallar för vision respektive åtgärder för hur man kommer dit. Senare i 4-stegsmetoden kommer vi att fylla på med mer av det som brukar ingå i begreppet ”arbetsmiljöpolicy”. Även om lagstiftningen bara ställer krav på en skriftlig arbetsmiljöpolicy om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten, rekommenderar vi att alltid skriftligt dokumentera visionen, men framför allt att tillsammans resonera fram den.

14 Slut FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ
Då var vår genomgång klar av steg 1 i 4-stegsmetoden, Vår vision av arbetsmiljön och hur vi kommer dit. Om du har frågor angående hur du ska arbeta med steg 1 i din arbetsgrupp så kan du förhoppningsvis få hjälp av funktionerna Vanliga frågor och Fråga experten. Du är dessutom alltid välkommen att kontakta våra rådgivare. FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING


Ladda ner ppt "Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT"

Liknande presentationer


Google-annonser