Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga! (en avgörande utgångspunkt)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga! (en avgörande utgångspunkt)"— Presentationens avskrift:

1 Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga! (en avgörande utgångspunkt)
Om man utför arbete för en arbetsgivares räkning omfattas man av arbetsmiljölagen. Ett fordon är en mobil arbetsplats. Fler än personer kör bil/taxi/lastbil/buss i jobbet mer än 25 % av sin arbetstid*. * Källa: Arbetsmiljöundersökningen 2003 AV/SCB

2 Arbetsmiljö-/ Trafiksäkerhetspolicy
5 § AFS 2001:1 ”Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” Arbetsmiljöpolicyn ska omfatta trafiksäkerhet. Alternativt kan man ha en separat trafiksäkerhetspolicy, kopplad till arbetsmiljöpolicyn. Tryck på att en arbetsmiljö-/trafiksäkerhetspolicy ska vara så konkret att den går att följa upp och förstås känd av arbetstagarna. Berätta också att trafiksäkerhetspolicys inte är något nytt. Bl.a. har Sveriges Åkeriföretag, Bussbranschen och Taxiförbundet arbetat med detta i några år.

3 Förbundets kvalitetsnorm om god taxitradition Bilarnas hastighet
Minimikrav Förbundets kvalitetsnorm om god taxitradition Bilarnas hastighet Bilbälte Barn i bilarna Drogfrihet i trafiken

4 Ex från Västerbotten: TS-policyarbete i Västerbotten Kort och gott: -         Respektive företag antar Trafiksäkerhetspolicy via styrelse och förankring internt inom organisationen. -         NTF erbjuder mätning/ skapar ingångsvärden hastigheter & bilbältesanvändning + -         Möjlig utbildning insats/ träffar för diskussion om kvalitets utvecklingen inom området för resp företag (SvTF/NTF) Inga märkvärdigheter på något sätt, kan tyckas. Egenverksamhet i företaget samt lite draghjälp av annan (här: NTF) blir verkningsfullt. (Kanske bättre med flera företagsbesök än”glittrande konferenser” …)

5 Trafiksäkerhetspolice för ……………
Trafiksäkerhetspolice för …………….. Taxi AB    arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas. Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.   Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.   Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att: Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av.   Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.   Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena   hastighetsanpassning, bilbältesanvändning och alkohol- och drogfrihet i trafiken.   Vi kommer kontinuerligt att följa upp vår policy. Detta sker genom att återkommande interna mätningar/ kontroller genomförs. Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.     …………………… …   ………………………………………. /………… …………… / Ordförande ………………... Taxi AB  

6 What´s in it for us? Konkurrensfördelar Spara pengar (kontroll)
Organisationsutveckling Höja taxinäringens status Hållbara & säkra transporter!

7 Affärsmässiga fördelar
Ladda varumärket med: Miljövänlighet Trafiksäkerhet Transportkvalitet Ökad prestige för BC

8 Förarinstruktion 1. Använd alltid bilbältet.
2.           Ta hänsyn till väglaget, men kör aldrig fortare än gällande hastighetsbegränsning. 3.           Kör aldrig när du är trött, påverkad av alkohol eller mediciner. 4.           Håll avstånd till fordonen runt omkring dig, särskilt de framför dig. 5.           Följ vilotidsreglerna. 6.           Kom ihåg att du som förare har det direkta ansvaret för hur ditt fordon framförs, men att ditt uppträdande i trafiken även påverkar andras sätt att se på hela taxibranschen. Jag har tagit del av och förbinder mig att följa ovanstående. Ort och datum Taxiförarens namn _______________________ __________________________

9 Steg för steg Diskutera, förankra och anta Trafiksäkerhetspolicy
Sätt upp mål Utbilda Mät och utvärdera

10 Affärsmässiga fördelar
Ladda varumärket med: Miljövänlighet Trafiksäkerhet Transportkvalitet Ökad prestige för BC


Ladda ner ppt "Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga! (en avgörande utgångspunkt)"

Liknande presentationer


Google-annonser