Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam webbinformation inom området psykisk ohälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam webbinformation inom området psykisk ohälsa"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam webbinformation inom området psykisk ohälsa

2 Bakgrund Vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik behöver bli bättre. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför träffat en överenskommelse om stöd till två målgrupper: -Barn och unga i åldern 0-25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa -Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Fundera på vad som är i huvudet på målgruppen just nu, och hur de kommer att reagera på förändringen, aktiviteten etc.

3 Mål Att åstadkomma förbättringar för de två målgrupperna på de områden som omfattas av överenskommelsen. Bra samverkansformer ska skapa gemensam kunskap om hur strukturer kan byggas som ger goda förutsättningar för långsiktighet och helhetssyn.

4 Ekonomisk omfattningen av överenskommelsen
Regeringen och SKL har för 2013 enats om sju områden där det finns prestationer knutna till stimulansmedel. De landsting och kommuner som lever upp till ett prestationsmål får dela på hela summan som avsatts för ändamålet. För att kunna ta del av medlen ska kommuner och landsting leva upp till två grundkrav.

5 Grundkrav 2 Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information där det beskrivs vart i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Extern information ska nås genom länkar. Grundkravet kommer att följas upp genom en webbgranskning som genomförs av Socialstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober 2013.

6 Status i arbetet En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga av länets 10 kommuner, Landstinget Gävleborg och Region Gävleborg har tillsatts. Testsidan har skapats utifrån mall från SKL. Detta för att ha ett grundmaterial att utgå ifrån i det kommande arbetet.

7 Status i arbetet forts. En mindre arbetsgrupp med deltagare från Landstinget Gävleborg, Sandvikens kommun, Bollnäs kommun, Gävle kommun och Nordanstigs kommun har arbetat fram riktlinjer för hur webbstrukturen ska läggas upp. Gruppen beslutade följande: -Korsvisa länkningar ska ske mellan lg.se, 1177.se och kommunernas hemsidor. Huvudinformationen kommer att ligga på 1177, dit LG kommer att hänvisa patienterna från lg.se i stor utsträckning. -Informationen kommer att bygga på de rubriker som tagits fram i SKL:s webbmall för hur allt ska presenteras. -Informationen under de olika rubrikerna kommer att bo på olika webbsidor hos kommuner respektive landsting utifrån var informationen hör hemma. Landstinget ansvarar för vårdrelaterade uppgifter, kommunerna för de mer samhällsorienterade. Kommunernas information kommer emellertid att vara sökbar på landstingets sida och vice versa. -Såväl kommuner som landsting ska på sina sidor ha lättillgängliga uppgifter om hur man söker akut hjälp.

8 Status i arbetet forts. En mindre arbetsgrupp med deltagare från Landstinget Gävleborg, Sandvikens kommun, Bollnäs kommun, Gävle kommun och Nordanstigs kommun har arbetat fram riktlinjer för hur webbstrukturen ska läggas upp. Gruppen beslutade följande: -En gemensam logotyp ska tas fram för kommunernas och landstingets räkning. Tanken är att den ska finnas på respektive myndighets sidor, men även kunna spridas till andra verksamheter dit målgruppen kan söka sig- t.ex. kommunala skolors hemsidor. En beställning har gjorts till en av landstingets grafiker som ska ta fram förslag på logotyp bestående av såväl symbol som text. -Informationen om aktuella kontaktvägar för hjälpsökande kontaktvägar ska rangordnas i listor på hemsidorna så att det är enkelt att veta i vilken ordning man bör kontakta de olika instanserna.

9 Speciella sidor på 1177 1177 har efter påstötningar från många håll börjat ta fram nationella sidor med webbinformation gällande stöd till barn och unga med psykisk ohälsa. -1177 har antagit Sandvikens kommuns upplägg som mallförslag för resten av landet när det gäller kommunsidorna. Vi sparar på så vis tid i arbetet och kan driva arbetet framåt som vi tänkt.

10 Internt arbete inom LG En kartläggning av sökvägarna inom såväl primärvård som specialistvård har gjorts och rangordnats med hänsyn till lämplig sökordning. En särskild sida som samlar alla rubrikerna håller på att byggas på lg.se. En särskild välkomsttext riktad till barn och unga med psykisk ohälsa håller på att tas fram. Övergripande information om psykisk vård på 1177.se ska ses över så att de saker som är specifika för Gävleborg skrivs in. Länsspecifik information har samlats in. Ett särskilt arbetsrum har skapats på Plexus för berörda i landstinget. En grafiker har fått i uppdrag att ta fram en gemensam logotyp. Kontaktuppgifter till respektive kommuns verksamheter kopplade till rubrik håller på att samlas in från kommunerna.

11 Preliminär bedömning * Exempel på upplägg på såväl kommuners som landstingets upplägg kommer att skickas in till SKL för bedömning till den 31 juli.


Ladda ner ppt "Gemensam webbinformation inom området psykisk ohälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser