Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013."— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013

2 ”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg”  God läkemedelsbehandling för äldre  Preventivt arbetssätt  God vård vid demenssjukdom  Sammanhållen vård och omsorg  God vård i livets slutskede

3 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1  En gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg. - Beskrivning av förbättringsområden - Konkreta och mätbara mål - Planerade aktiviteter - Uppföljning /Redovisning av resultat - Utvecklingsledarnas roll och mandat  Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting

4 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 2 Kommuner och landsting (var för sig) dokumentera hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman) - Riskanalys - Egenkontroll - Avvikelsehantering  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

5 Överenskommelse 2013 Gemensamma medel på länsnivå Utvecklingsledare - 66 miljoner kronor - Fokus på förbättringsarbete - Förbättringsarbetet ska inriktas mot länets handlingsplan Analysarbete - 48 miljoner kronor - 4 miljoner till de tre stora regionerna, 2 miljoner till övriga län - Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar - Omfatta både kommuner och landsting - Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen

6 Prestationsersättning 2013  915 miljoner kronor  Grundläggande krav  Samma områden  Ny beräkningsmodell för läkemedel och sammanhållen vård och omsorg

7 Statistisk säkerställd förbättring  SPC, Statistisk processkontroll  Varaktig förbättring som inte beror på slumpen  Förbättrade mätvärden och minskad variation  Månatlig inrapportering av data  Alla län får sina egna mål baserat på utgångsläget  Analysgrupp med deltagare från Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen gör beräkningarna

8 God vård i livets slutskede 2013 70 miljoner kronor  Grundkrav: Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret  Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting  50 miljoner kronor  för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest  20 miljoner kronor för 10% förbättring  Det röda i spindeln ska bli grönt!

9 Preventivt arbetssätt 2013 120 miljoner kronor 50 miljoner kronor Hela den vårdpreventiva processen Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert 20 miljoner kronor, 70% till kommuner och 30% till landsting Bedömning av munhälsa i Senior alert 50 miljoner kronor Täckningsgrad i SÄBO, Senior alert

10 God vård vid demenssjukdom 2013 100 miljoner kronor 25 miljoner kronor - Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård 25 miljoner kronor - Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem 50 miljoner kronor - Symptomskattning med registrering i BPSDregistret

11 Läkemedel 2013 300 miljoner kronor 100 miljoner kronor till vardera av indikatorerna: - Olämpliga läkemedel - 75 år och äldre - Läkemedel vid psykos - 65 år och äldre - Antiinflammatoriska läkemedel - 75 år och äldre. Ny för 2013. Statistisk säkerställd förbättring fram till 31 augusti 2013. 70% till kommuner och 30% till landstinget.

12 Sammanhållen vård och omsorg 2013 325 miljoner kronor  Månadsvis inrapportering av data med start i februari  Statistiskt säkerställd förbättring  70% till kommuner och 30% till landstinget 124 miljoner kronor - Undvikbar slutenvård 200 miljoner kronor - Återinläggningar inom 30 dagar

13 Ledningskraft 2013 Mötesplatser: 13-14 februari, Stockholm 2-3 maj, Stockholm 19 september, Spira Jönköping  Chefsteamen representerar sitt län och dess handlingsplan  Nära koppling till utvecklingsledare, analysarbete och kvalitetsregister  Alla driftsformer

14 Överenskommelse 2013 Äldres psykiska ohälsa Störst risk för självmord finns bland män 65 år och äldre. SKL ska:  ta fram ett studiematerial kring risk för självmord bland äldre  utbilda utbildare  påbörja spridning bland personal som arbetar med äldre

15 Överenskommelse 2013 Övrigt  SKL, Nationell samordning mm  Kvalitetsregister  Kvalitetssäkrad välfärd  NPÖ  Famna  Vårdföretagarna


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser