Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens"— Presentationens avskrift:

1 Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens
Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap, skicklighet och servicekänsla. Därför införs en ny lag om obligatorisk utbildning som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Denna utbildning förutsätter att man som grund har sina C- respektive D- körkortsbehörigheter och inriktas helt på rollen som yrkesförare. Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens Version:

2 Vi ska ge svar på Varför införs nya krav på yrkesförarkompetens?
Vad skiljer det befintliga mot det nya? Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens? Vad innebär detta för mig som förare? Vad innebär detta för mig som företagare? Vart vänder jag mig om jag vill ha mer information? En innehållsdeklaration. Vad lyssnaren ska veta när anförandet är slut .

3 Varför införs nya krav på yrkesförarkompetens?
För att säkerställa förarens lämplighet För att utveckla föraryrket, höja yrkets status och därmed underlätta nyrekrytering För att förbättra trafiksäkerheten och förarens säkerhet För att förbättra arbetsmiljön Skälen till att införa kraven på kompletterande utbildning är att utveckla och öka statusen på föraryrket och därigenom väcka ungdomars intresse för yrket. Nya krav och utvecklingen inom vägtransportområdet innebär att förutsättningarna för föraryrket successivt förändras. Syftet med utbildningen är att över tiden säkerställa förarens lämplighet och kompetens, såväl när det gäller att framföra fordonet som vid utövandet av föraryrket i sin helhet. Avsikten är också att förbättra trafiksäkerheten och förarens egen säkerhet, både vid framförandet av fordonet och av arbetsuppgifter som föraren utför då fordonet står stilla. Faktorer som rör den egna arbetssituationen och arbetsmiljön i form av ergonomi, stress och andra psykosociala faktorer är också viktiga att kunna hantera över ett långt yrkesliv.

4 Vad skiljer det befintliga mot det nya?
Kravet på obligatorisk utbildning Grundutbildning Fortbildning Fler transporter berörs, t.ex. lokalbusstrafik Ett yrkesförarkompetensbevis som ska kunnas visas vid en eventuell kontroll. Den tydligaste skillnaden är kravet på obligatorisk utbildning, både avseende grundutbildning och fortbildning. En annan skillnad är att du som förare ska ha ditt yrkeskompetensbevis med vid körning och kunna visa upp det vid en eventuell kontroll. Om beviset inte är med kan du dömas till penningböter. Nästa alla yrkesförare berörs av detta. Undantagen är färre och förändrade jfr annan lagstiftning (Kör- och vilotider). Undantagen redovisas på separata bilder senare i bildspelet. (OBS! Det kort som visas på denna bild är inte riktigt överensstämmande med den slutliga versionen. Fotot ska vara något mindre och under fotot ska de berörigheter som kompetensbeviset avser framgå alltså C- resp D- eller både C och D.) På frågan om varför vi inte använder körkortet som förarbevis är svaret att de uppgifter för yrkesförarkompetensbeviset som tillkommer inte ryms på körkortet. Dessutom körkortet gäller i 10 år och YKB i 5 år, som läget är idag. (Det nya körkortsdirektivet kan innebära andra förutsättningar)

5 Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens?
Gemensamma regler för alla EU-länder. Ny lag och förordning beslutad under 2007 Nya föreskrifter beslutade under 2008 Reglerna om yrkesförarkompetens tillämpas från 10 september 2008 för förare av buss 10 september 2009 för förare av lastbil Den juridiska grunden för införandet av yrkeskompetensbevis i Sverige utgörs av: Europaparlamentets och rådets direktiv (2003/59/EG) om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport sätter gemensamma regler/minimikrav för alla länder inom EU och EES-länderna därutöver. (Utöver EU-länderna ingår Norge, Island och Liechtenstein i EES) Lag (SFS 2007: 1157) och förordning (SFS 2007: 1470) tagen av Sveriges Regering och Riksdag. Föreskrifter som reglerar införandet beslutade av Vägverkets generaldirektör. Den nya svenska lagen trädde i kraft den 1/ och den svenska förordningen den 15/ Lagen och förordningen bygger på det EG-direktivet som är antaget för hela EU och tillämpas för förare av transporter med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE. Tillämpning av lagen och förordningen sker från och med den 10 september 2008 för yrkesförare av buss och från och med den 10 september 2009 för yrkesförare av lastbil. Föreskrifterna tas fram och beslutas av Vägverket under 2008.

6 Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens?
Kraven gäller förare som är medborgare i medlemsstat i EU eller person från tredje land anlitad av företag inom EU, och utför gods- eller persontransporter vilka kräver körkortsbehörigheterna C/CE och D/DE Exempel på undantag Hävdvunna rättigheter Räddningstjänst Under utbildning Undantagen kommer i följande bilder. Det viktigaste undantaget eller ”övergångsregeln” är den om hävdvunna rättigheter.

7 ”Hävdvunna rättigheter”
En övergångsregel Förare som innehar eller har innehaft ett svenskt körkort med behörigheterna D eller DE utfärdat första gången före den 10 september 2008 är undantagna från kravet på grundläggande utbildning. I Sverige måste fortbildning genomföras inom sju år från 10 september 2008. I den nya lagen finns en övergångsregel som kallas ”hävdvunna rättigheter”. Den innebär att förare med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE inte behöver genomgå grundutbildning och avlägga prov, om deras körkort är utfärdade första gången innan lagens krav börjar gälla. OBS! Tiden för hur länge hävdvunna rättigheter kan tillämpas innan fortbildning måste genomföras, kommer att variera mellan olika de olika länderna inom EES/EU. Tillåtet tidsspann är mellan tre och sju år. I Sverige gäller sju år, enligt den svenska lagen om yrkesförarkompetens. Tidspannen för hävdvunna rättigheter beslutas nationellt av varje land och gäller alla förare som kör inom respektive lands territorium d.v.s även förare från andra EU-länder.

8 Undantagen Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon:
vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen, som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen, som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll, som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet, Enligt den svenska lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

9 Undantagen Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon:
5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, 6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag, 7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller 8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att fram- förandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning. Enligt den svenska lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

10 Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens?
Obligatorisk grundutbildning i föraryrket, 280 eller 140 timmar Gäller ej förare undantagna av ”hävdvunna rättigheter”. - Avslutas med ett teoretiskt prov! Obligatorisk fortbildning vart 5:te år på 35 timmar - Inga prov, dock intyg och registrering av fullföljd utbildning Kompletterande utbildning på 70 eller 35 timmar En obligatorisk grundutbildning i föraryrket på 280 alternativt 140 timmar för dem som ska verka inom yrket och ej är undantagna av ”hävdvunna rättigheter”. Kräver godkänt prov! En obligatorisk fortbildning vart 5:te år för alla som verkar inom yrket. Inga prov, dock intyg och registrering av fullföljd utbildning, 35 timmar Kompletterande utbildning på 70 alternativt 35 timmar. Kräver godkänt prov enligt 4 kap 4§ i lagen om yrkesförarkompetens. Den kompletterande utbildningen är till för dem som byter från att köra buss till att köra lastbil eller tvärt om.

11 280 eller 140 timmars grundutbildning ? 280 140
kategori 280 140 Bussförare - linjetrafik < 50 km år > 23 år > 21 år Lastbilsförare år I detta fall har myndigheterna i Sverige satt en åldergräns som styr om du ska gå den långa (280 timmar) resp. den korta utbildningen (140 timmar). Olika för buss- resp. lastbilsförare beroende på olika inträdesåldrar till yrket. Bussförare: Är du 23 år och äldre får du gå en förkortad grundutbildning på 140 timmar. (Är du 21 år och äldre får du utföra persontransporter i linjetrafik med linjelängd < 50 km efter en förkortad grundutbildning) Lastbilsförare: Är du 21 år och äldre får du gå en förkortad grundutbildning på 140 timmar. Samma princip styr den kompletterande utbildningen på 70 eller 35 timmar

12 Utbildningarnas innehåll
Avancerad körträning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna Regler inom vägtransportsektorn Hälsa, vägtrafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik Detta är hämtat ur den svenska förordningens bilaga. Exempel på vad som ingår ? Under 1: Kunskaper om kraftöverföringens resp. säkerhets-anordningarnas egenskaper och optimala användning samt optimera bränsleförbrukningen (ecodriving), dessutom lastning, passagerares säkerhet och bekvämlighet. Under 2: Kör- och vilotider, intyg och dokument som ska medföras, fraktavtal, fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, användning av säkerhetsbälten och annan säkerhetsutrustning. Under 3: Risker i trafiken, arbetsrelaterade olyckor, förebygga brottslighet och människosmuggling, ergonomi, personlig hälsa, krishantering, första hjälpen, förarens agerande för att höja transportföretagets image, marknaden och de ekonomiska villkoren för transportbranschen.

13 Vad innebär detta för dig som förare?
Förare med behörighet Fortbildning Första fortbildning inom 7 år därefter vart 5:e år YKB Hävdvunna rättigheter Nya yrkesförare Grundutbildning Prov YKB Fortbildning Vart 5:e år YKB Grundutbildning Har Du dina körkortsbehörigheter utfärdade före 10 september 2008 för buss eller före den 10 september 2009 för tung lastbil, omfattas du av s.k hävdvunna rättigheter och behöver inte gå grundutbildning. Inom 7 år efter att lagen börjat tillämpas måste du dock genomföra din första fortbildning för att uppdatera din yrkesförarkompetens och få ditt första yrkeskompetensbevis. Därefter måsta du gå fortbildning för att kunna förnya ditt yrkeskompetensbevis vart femte år. Genomförd fortbildning ger ett nytt kompetensbevis som gäller i fem år. Gör du avbrott i din yrkesutövning under några år, måste du göra om fortbildningen. Är du på väg in i yrket går du den nya grundutbildningen. För att bli godkänd ska du genomföra och klara prov. Godkänt prov registreras i Vägverkets register. Efter godkänt prov ansöker du om/får automatiskt ut handlingar för utfärdande av ditt yrkeskompetensbevis. Därefter omfattas alla förare av kravet om fortbildning vart 5:te år för att få ett nytt kompetensbevis utfärdat. Exempel på utbildare som kommer att kunna genomföra grundutbildningar är Gymnasieskolan, KomVux och en del privata utbildare t.ex.trafik-skolorna. Det kommer troligen också till fler aktörer på marknaden, både för grundutbildningen och fortbildningen. Vilka och hur detta kommer att se ut vet vi inte riktigt idag. Det beror på ”marknadskrafterna” och den efterfrågan på utbildningar som kommer att uppstå. Gymnasieskolan/Komvux Privata utbildare Vägverket 220 kr Vägverket 120 kr

14 Tillstånd att bedriva utbildnings- verksamhet
Vägverket godkänner och beslutar om tillstånd att bedriva grundutbildning och/eller fortbildning . Vägverket utövar också tillsyn över utbildnings- verksamheten. Utbildningsföretagen ska utöver att vara godkända även vara föremål för regelbunden tillsyn av Vägverket. För att bli godkänd utbildare krävs: (Enligt EG-direktivet) Ett utbildningsprogram som anger ämnen, plan för genomförande och undervisningsmetoder Redovisning av lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden Redovisning av undervisningslokaler, material, fordonspark mm. Redovisning av villkoren för deltagande i utbildningen. Redovisningen ska ske skriftligt. Tillstånden att bedriva undervisning kan återkallas av Vägverket.

15 Vad innebär detta för dig som företagare?
Du bör informera anställda förare om de nya reglerna. Du kan dömas till dagsböter om du anlitar en förare som inte har behörighet att utföra transporter. Fler transporter och förare berörs. Olika EU-länder har olika bestämmelser för övergångsregeln ”hävdvunna rättigheter”. I lagen och förordningen om yrkesförarkompetens finns inget ansvar utlagt på företagaren, men det finns ett straffansvar om du anlitar en förare som är obehörig att utföra den aktuella transporten. Du kan då dömas till dagsböter. En rekommendation är att läsa igenom undantagen och se över vilka transporter och förare som berörs av kraven på yrkeskompetens. I princip berörs alla transporter och förare enligt det direktiv (2003/59/EG) som tillämpas efter den 10 september 2008 respektive 2009. Observera detta med tidspannet för hävdvunna rättigheter inom olika länder, där det är nationell lagstiftning som styr tiden och att det även gäller utländska förare som kör inom respektive lands territorium.

16 Frågor Var kan jag hitta mer information? xx
Informationsbroschyren ”Ny lag om krav på yrkeskompetens…” xx Svar: 1. Informationsbroschyren 2. Vägverkets hemsida Frågor och Svar på 3. Vägverkets kundtjänster tel 4. Till Era branschorganisationer 5. Till Era resp. fackförbund

17 Frågor Var kan jag hitta mer information? xx Länk till www.vv.se/ykb
Telefonnr till Kundtjänst Beställningsnr för att beställa fler broschyrer via Vägverkets webbutik Svar: 1. Informationsbroschyren 2. Vägverkets hemsida Frågor och Svar på 3. Vägverkets kundtjänster tel 4. Till Era branschorganisationer 5. Till Era resp. fackförbund Ni kan även vända er till era bransch- organisationer och respektive fackförbund

18 Frågor xx Information om det befintliga kraven på yrkeskompetens Rutorna visar på länkar till de nya kraven på yrkeskompetens

19 Frågor xx Ytterligare information som till exempel Lag & förordning
Informationsmaterial (buss/lastbil) Frågor & svar Generell information om det nya kravet på yrkeskompetens inklusive länkar till ytterligare stöd och information som EG direktivet 2003/59/EG Lag & förordning (SFS nr:2007:1157 & 2007:1470) Frågor & svar Informationsbroschyren Informationsmaterial för buss och lastbil (med inbäddade dokument) Detta OH-material.

20 Frågor Utdrag ur Frågor & Svar xx De vanligaste frågorna (15st)
Frågor med fördjupade svar (34 st) Länkar till varje fråga & svar xx Frågor & Svar De vanligaste frågorna (15 st.) Frågor med fördjupade svar (34 st.) indelade efter Om yrkesförarkompetens, Inför anskaffandet av yrkeskompetensbevis, Efter anskaffandet av yrkeskompetensbevis Länkar till varje fråga & svar

21 Exempel på de vanligaste frågorna & svaren
xx


Ladda ner ppt "Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens"

Liknande presentationer


Google-annonser