Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transporter med traktor på väg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transporter med traktor på väg"— Presentationens avskrift:

1 Transporter med traktor på väg
Christian Olsson

2 3 lagstiftningar styr Vägtrafikskattelagen Yrkestrafiklagen /förordningen Lagen om överlast (avgift)

3 Vägtrafikskattelagen
2.1 Traktor klass I (trafiktraktor) En traktor skall tillhöra klass I (21 § FSL) om den a) har en tjänstevikt över kg och används för transport på väg som inte är enskild om inte annat sägs i avsnitt 2.3. b) är en till traktor ombyggd bil (s.k. epatraktor eller A- traktor). c) är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- eller terminalområden eller andra liknande områden ( s. k. terminaltraktor).

4 Rekommendationer Med transport avses här alla slags transporter oavsett om det som transporteras är gods, personer eller något annat. Avgörande är om något transporteras. Gods lastas i regel på en släpvagn som är kopplad till traktorn. Men som transport bör också räknas om ett efterfordon dras av traktorn (t.ex. grävmaskin på egna hjul, karusellvagn, varuvagn, bostadsvagn, kompressor

5 Vägtrafikskattelagen
2.3 Traktor klass II (jordbrukstraktor) om traktorn har en tjänstevikt av högst kg om traktorn inte alls används på allmän väg om traktorn används på allmän väg uteslutande eller så gott som uteslutande för transport av produkter från eller för- nödenheter för lantbruk skogsbruk (i fråga om skogsbruk får dock lasten sammanlagt inte överstiga 15 ton) yrkesmässig trädgårdsodling yrkesmässigt fiske

6 Fortsättning om traktorn på allmän väg används endast för transporter som är begränsade till transport av endast traktorn med förare transport av gods vid passage över vägen transport av gods som är lastat på traktorn transport vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller av sådant gods som behövs för föraren.

7 10% regeln 2.3.1 Så gott som uteslutande
"Så gott som uteslutande" avser traktor som normalt används i lantbruk, skogsbruk etc. (22 § andra stycket 1 FSL) och bara i ringa omfattning används för andra transporter på allmän väg. En användning som utgör högst 10 % av den totala körtiden kan anses som ringa enligt departementschefens uttalande i proposition 1986/87:50.

8 Forts. 10% regeln En traktor som används exempelvis i vinterväghållning för plogning och sandning är fortfarande skattefri, klass II under förutsättning att sandspridaren sitter monterad på traktorn och man alltså inte transporterar gods på släpvagn på väg som ej är enskild. Om man använder släpvagn för transport av gods på väg som ej är enskild i ett uppdrag för Trafikverket, nåt entreprenadföretag eller nån kommun ska normalt traktorn vara anmäld för skatteklass I, trafiktraktorskatt och släpvagnen ska vara registrerad och är skattepliktig. Detta för att vi ska få rättvisa konkurrensförhållanden gentemot övriga godstransportbranschen.

9 Forts. 10% regeln Undantaget från krav på trafiktraktorskatt (och registrering/skatt på släpvagn) vid godstransport på vägar som ej är enskilda för traktor som uteslutande eller så gott som uteslutande används för transporter av produkter från eller förnödenheter för exempelvis lantbruk ger ju genom formuleringen "så gott som uteslutande" en liten öppning för enstaka transporter som inte är att hänföra till lantbruk

10 Tillfällig användning av traktor som klass 1
Minsta tidsdräkt för omklassning = 15 dagar Högst 3 ggr per år Traktor klass 1 får dra oregistrerat och eller avställt släp i ex. jordbruket. Max hastighet för traktor oavsett klass är 40 km/h om EU-typgodkännande finns Släp ska registreras vid vägtransport – tillvägagångsätt?

11 Registrera in släp för trafikbeskattning
Anmälan på om ursprungskontroll. Fältbesiktning av SMP, Dekra eller Inspecta. Tillverkningsintyg och godkänd belysning samt broms. Förenklad jämfört släp till tungtransport över 40 km/h. Kostnad ca 3000 kr + registreringsavgift. Ingen återkommande besiktning krävs

12 Exempel på skattesatser
Traktor totalvikt 7 ton = ca 5300 kr/år Boggiesläp totalvikt 13 ton = ca 6500 kr/år Traktor totalvikt 10 ton = ca kr/år Boggiesläp totalvikt 20 ton = ca kr/år Tridemsläp totalvikt 20 ton = ca 8000 kr/år

13 Yrkestrafiklagen Gäller för:
All kommersiell trafik med motorfordon med en konstruktiv hastighet över 40 km/h. (med vissa undantag bl.a. Jordbruk, vinterväghållning m.m.) All kommersiell trafik med fordonskombinationer (exempelvis traktortåg) oavsett hastighet. (med vissa undantag likt ovan) Trafiktillstånd krävs (formella krav) C eller CE körkort krävs vid all yrkesmässig trafik med motorfordon eller fordonskombinationer över 3,5 ton totalvikt. Yrkeskompetensbevis behövs ej upp till max 40 km/h

14 Undantagen från trafiktillstånd
Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning ska inte tillämpas på företag som uteslutande bedriver 1. transporter med utryckningsfordon, 2. transporter av döda, 3. transporter av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller annat material i samband med snöröjning eller halkbekämpning, 4. transporter som endast avser sådan renhållning som en kommun är skyldig att tillhandahålla, 5. transporter som endast gäller bärgning av fordon med bilar som är särskilt inrättade för detta ändamål, 6. transporter av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till förädlingsindustrier och transport därifrån av biprodukter som uppkommit vid bearbetningen av dessa produkter, eller 7. transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

15 Trafiktillståndspliktiga
1. Yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg: Verksamhet som bedrivs av ett företag som med motorfordon eller fordonskombinationer transporterar gods för annans räkning. 2. Yrkesmässigt bedrivande av persontransporter på väg: Verksamhet som bedrivs av ett företag som, med motorfordon byggda och utrustade på sådant sätt att de är lämpliga att transportera fler än nio personer – inklusive föraren – och avsedda för detta ändamål, bedriver persontrafik för allmänheten eller särskilda användarkategorier mot ersättning som betalas av de transporterade personerna eller av organisatören.

16 Trafiktillståndspliktiga
3. Företag: En fysisk eller juridisk person, oavsett huruvida verksamheten bedrivs i vinstsyfte, eller en sammanslutning eller grupp av personer som inte är juridiska personer, oavsett huruvida verksamheten bedrivs i vinstsyfte, eller ett offentligt organ, oavsett om detta självt är en juridisk person eller är beroende av en myndighet som är juridisk person, som bedriver persontransporter eller varje fysisk eller juridisk person som i kommersiellt syfte bedriver godstransporter.

17 Trafiktillståndspliktiga
4. Trafikansvarig: Fysisk person som är anställd av ett företag eller, om företaget självt är en fysisk person, denna eller, i förekommande fall, en annan fysisk person som företaget utser enligt avtal, och som faktiskt och fortlöpande leder företagets transportverksamhet. 5. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik: Ett förvaltningsbeslut som innebär att ett företag som uppfyller villkoren enligt denna förordning får tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

18 Krav för att bedriva yrkesmässig trafik
Företag som bedriver yrkesmässig trafik ska: a) vara faktiskt och fast etablerade i en medlemsstat, b) ha gott anseende, c) ha tillräckliga ekonomiska resurser, och d) ha erforderligt yrkeskunnande.

19 Kör och vilotider Fordon och fordonskombinationer med en konstruktiv hastighet av max 40 km/h är undantagna från kravet om färdskrivare. Fordon och fordonskombinationer oavsett max hastighet som används uteslutande för transporter inom jordbruket är undantagna från kravet på färdskrivare om transporterna sker inom 10 mil från plats där gården är belägen.

20 Lagen om överlast Tillåtet axeltryck

21 Lagen om överlast Tillåtet boggitryck
Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter.

22 Tillåtet trippelaxeltryck
Lagen om överlast Tillåtet trippelaxeltryck Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.

23 Lagen om överlast Det gäller samma regler för bruttovikt för fordon och fordonståg, axeltryck boggitryck m.m. för traktorer med tillkopplade fordon som för lastbilar, terrängvagnar, motorredskap och bussar samt fordon kopplade till dessa fordon. Reglerna gäller endast på vägar som inte är enskilda. Även traktorförare/traktorägare får alltså böter om man överskrider tillåtna vikter.

24 Lagen om överlast Dock gäller lagen om överlastavgift inte traktor eller fordon kopplat till traktor utan endast lastbil och tung terrängvagn med konstruktiv fart över 30 km/h (dumper), buss inkl. ev. släp kopplade till dessa fordon samt släpvagn kopplad till motorredskap klass I.

25 Sammanfattning Yrkesmässig?
Transport av grus, grävmaskiner, skogsmaskiner m.m? (Undantaget om man enbart transporterar egna maskiner eller eget gods, ej för annans räkning) Svar: Ja Trafiktillstånd C eller CE kort Traktor klass 1 och registrerade skattade släp. Funderar på lastbil istället? Yrkeskompetensbevis

26 Sammanfattning Yrkesmässig transport av gods? Svar: Nej
Transporter begränsas till exempelvis vinterväghållning, sockerbetstransport, kommunal renhållning, egen skogsmaskin. Tillfällig eller permanent klass 1 traktor och registrerat släp. Inga körkortskrav 10% regeln?? (luddig)


Ladda ner ppt "Transporter med traktor på väg"

Liknande presentationer


Google-annonser