Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem blir skyddsombud? Engagerad och intresserad av sin arbetsplats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem blir skyddsombud? Engagerad och intresserad av sin arbetsplats"— Presentationens avskrift:

1 Vem blir skyddsombud? Engagerad och intresserad av sin arbetsplats
Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren. Ett eller flera kan utses på samma arbetsställe. Behovet avgör. På KTH har vi gemensamma skyddsombud oavsett facklig tillhörighet. (Detta bör vara skriftligt.) Beslutet skall meddelas arbetsgivaren för registrering. Först då är man formellt skyddsombud.

2 Anmälan De som utser skyddsombudet skall snarast anmälan det till arbetsgivaren. Anmälan skall vara skriftlig och innehålla namn, adress, skyddsområde och mandattid. Arbetsgivaren skall sätta upp ett anslag om skyddsombudets namn på arbetsstället. Blankett för anmälan finns

3 Aira Saarelainen ABE Anneli Fredriksson ITM Almir Draganovic Dennis Andersson Eva Pettersson Elisabeth Stolt Wahlman Henrik Axelsson Lars Bexius Inga Britt Werner Malin Vennertun Katrin Grunfeld Per Olof Persson Inez Ezcurra BIO Robert Romejko Catharina Silfwerbrand Lindh CHE Ann-Britt Öhman SCI Ingemar Jerling Göran Rådberg Jinshan Pan Andreas Höglund SciLife Johnny Slätt Otto Manneberg Pontus Olin Björn Johannesson STH Yohannes Kiros Anita Sandkulla UF Caroline Nordquist CSC Jelena Shafic Chris Druid ECE Penn Grill Håkan Ferm EES Rose-Marie Lövenstig Gunnar Johansson ICT Per Wehlin

4 Skyddsområde SKO företräder alla arbetstagare inom skyddsområdet
Området skall vara lokalt avgränsat område Inom sitt skyddsområdet skall SKO vaka skyddet över ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap 2a § AML (att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.) Arbetsgivaren skall underrätta SKO om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom SKO:s område.

5 Skyddsombudets skyldigheter
Tystnadsplikt. För ej röja vad man fått reda på i uppdraget. Undantag. Får vidarebefordra till ledamot i facket.

6 Rättigheter för skyddsombudet
Rätt till omfattande information från arbetsgivaren. Bli underrättad, få upplysningar, ta del av handlingar. Har en stark rättslig ställning Delta i planering

7 Delta i planering av… Lokaler Anordningar Arbetsprocesser
Arbetsmetoder Arbetsorganisation Ämnen ”i varje stadium i planeringen som är av betydelse för arbetsmiljön”

8 Skyddsombudets rättighet vid brister i arbetsmiljön
Rätt till samverkan Bevaka att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs Begära åtgärd eller undersökning genomförs OBS! Kontakta skyddskommittén (Tema arbetsmiljö) Överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till Förvaltningsrätten Stoppa ett arbete OBS! Det är förbjudet att hindra skyddsombudet.

9 Rätt att begära åtgärd/undersökning (Hänvändelseordningen 6 kap 6a§ AML)
Genast få skriftligt kvitto av arbetsgivaren Få besked utan dröjsmål Åtgärd/undersökning inom skälig tid Begära Arbetsmiljöverkets beslut Kan överklaga AV:s beslut Omfattar även inhyrda eller entreprenadanställda

10 Skyddsombudsstopp Skyddsombudet har rätt att stoppa ett arbete:
Vid omedelbar och allvarlig fara Om arbetsgivaren brutit mot ett förbud Skall först vända sig till arbetsgivaren Vid skada till följd av åtgärden är skyddsombudet fritt från ersättningsskyldighet. Arbetsgivaren kan häva stoppet genom att; åtgärda, komma överens med SKO eller kontakta Arbetsmiljö-verket.

11 Skyddsombudet har rätt till …
Ledighet för sitt uppdrag och behåller sina anställningsförmåner. Detta kan vara: ledighet för utbildning, delta i skyddsrond, läsa in handlingar, delta i möten, samtala med arbetstagare etc Rätt till samma lön Rätt till utbildning. Arbetsgivaren och fack svarar gemensamt för att SKO får erforderlig ut bildning.

12 Huvudskyddsombud Finns mer än ett skyddsombud så skall en av dem vara huvudskyddsombud HSKO skall samordna SKO:s verksamhet Företräder skyddsombuden utåt fr a i frågor som inte är begränsade till skyddsområden. HSKO ingår i skyddskommittén (Tema arbetsmiljö) Har viss ersättning för sitt uppdrag

13 Tema arbetsmiljö (skyddskommitté)
Leds av förvaltningschefen Sekreterare utses av arbetsgivaren (Leif S) HSKO ingår Fackliga ordföranden ingår Personalchefen Företagshälsovården inbjuds regelbundet Frågor som behandlas är företagshälsovård, arbetsanpassningsverksamhet, utbildning om arbetsmiljön, handlingsplaner, olycksstatistik, planering av lokaler och organisation etc

14 Skyddsombuden är i allas intresse
Arbetsgivarens stöd i arbetsmiljöarbetet Kunskapsspridare Facket och arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen Skyddsombudet företräder alla arbetstagare anmälda arbetsskador som för medfört sjukfrånvaro anmälda arbetssjukdomar.


Ladda ner ppt "Vem blir skyddsombud? Engagerad och intresserad av sin arbetsplats"

Liknande presentationer


Google-annonser