Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att använda systematiskt arbetsmiljöarbete och AML kap 6 § 6a

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att använda systematiskt arbetsmiljöarbete och AML kap 6 § 6a"— Presentationens avskrift:

1 Att använda systematiskt arbetsmiljöarbete och AML kap 6 § 6a
Som fackliga verktyg mot nedskärningar.

2 Regelbundna kartläggningar enligt Systematiskarbetsmiljöarbete
På Samverkansgrupp På Förvaltningsgrupp (På Lokal Samverkansgrupp)

3 Fatta beslut om regelbunden rapport (dock minst var tredje månad)
Om timtid enhetsvis Om mer/övertid enhetsvis Om sjukfrånvaro uppdelad kort och lång enhetsvis tillbudsanmälningar och arbetsskador enhetsvis hur har arbetsplatsträffarna fungerat på arbetsplatserna? (har man haft så många man ska ha om inte, varför?)

4 På FG och SG (LSG) Begär att arbetsgivaren gör en utredning på det som verkar misstänkt och se till att de följs upp på nästkommande möten. (Vad det gäller tillbud och arbetsskador måste vi kolla på de förebyggande åtgärderna som beskrivs av arbetsgivaren och följa upp att det blir gjort alternativt att vi inte godkänner de åtgärder som arbetsgivaren beskriver)

5 På FG och SG (LSG) Utifrån vad arbetsgivaren har för förklaring kräver vi åtgärder av arbetsgivaren. Använd rapporten som verktyg för att se över oegentliga anställningar. (Timanställningar som överstiger 40 % av en heltid) Som fackligt förtroendevalda ska vi ta på oss så lite arbete som möjligt, uppdra åt arbetsgivaren i stället för att gå med på att sitta i en grupp och jobba med frågan själv.

6 Lex Elsie (AML kapitel 6 § 6a)
En 6,6a kan bara läggas då nedskärningarna är preciserade. Om 6,6a är för allmänt hållen, för luddig, eller inte innehåller relevanta frågeställningar kan arbetsmiljöverket avslå begäran eller inte agera fullt ut. Därför är det väldigt viktigt att det läggs en 6,6a för varje arbetsplats som är utsatt för nedskärningar.

7 De fyra punkter som vi enligt regeringsbeslut har rätt att få utredda är:
Hur arbetsmängden beräknas öka avseende arbetsuppgifternas innehåll och omfattning samt fördelning av dag respektive nattpersonal. (dag/natt-personal gäller endast på verksamheter där det finns dag/natt bemanning)

8 De fyra punkter som vi enligt regeringsbeslut har rätt att få utredda är:
Hur förändringen påverkar arbetstidens omfattning och förläggning med hänsyn tagen till hur raster och pauser beräknas och planeras. (på verksamheter där man har måltidsuppehåll, och där arbetsgivaren föreslår schemaändringar så schemat blir för snävt, kan vi vägra skriva kollektivavtal på måltidsuppehåll, alternativt säga upp avtal just för att arbetsgivaren i så fall blir tvungen att lägga in raster som ska täckas upp på schemat (gäller ej måltiduppehåll för nattpersonal).

9 De fyra punkter som vi enligt regeringsbeslut har rätt att få utredda är:
Hur förändringen påverkar arbetsskiften till omfattning och förläggning.

10 De fyra punkter som vi enligt regeringsbeslut har rätt att få utredda är:
Hur förändringen påverkar planeringen för arbetsmöten och erfarenhetsutbyte

11 Lex Elsie (AML kapitel 6 § 6a)
Förutom föregående punkter så står det fritt att ta upp annat man vill ha redovisat. Till exempel: Plan för minskad sjukskrivning, möjlighet för personal att få semester.

12 Lex Elsie (AML kapitel 6 § 6a)
Arbetsgivaren är skyldig att göra en utredning i samarbete med skyddsombudet (som skyddsombud måste man se till att berörd personal får vara med i utformandet av svaren) Rimligt rådrum kan vara månader och arbetsgivaren måste se till att tid blir avsatt för arbetet. Under tiden får INGA nedskärningar göras!

13 Lex Elsie (AML kapitel 6 § 6a)
Om man inte är nöjd med svaret skickas det till arbetsmiljöverket.

14 Lex Elsie (AML kapitel 6 § 6a)
Det är viktigt att diskutera ”Lex Elsie” på arbetsplatsombudsträffarna och söka stöd, råd från varandra och från de förhandlingsansvariga. Det är också viktigt att vi i förhandlingsorganisation/klubb har en bra samordning, så vi kan få en stark facklig sammanhållen verksamhet på arbetsgivarens alla beslutsnivåer. Som huvudskyddsombud kan vi även använda rätten att sammankalla skyddsombuden enligt AML.

15 På FG och SG (LSG) Ha SAM som en stående punkt på dagordningen för de månatliga AO-träffarna Diskutera och ta beslut om hur ni ska agera i de olika samverkansforumen.


Ladda ner ppt "Att använda systematiskt arbetsmiljöarbete och AML kap 6 § 6a"

Liknande presentationer


Google-annonser