Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örebro läns läkarförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örebro läns läkarförening"— Presentationens avskrift:

1 Örebro läns läkarförening
Arbetsmiljö 130320 Håkan Löfstedt huvudskyddsombud Örebro läns läkarförening

2

3

4 Vilka faktorer kan förekomma i vår arbetsmiljö?
Kemikalier - härdplaster, cytostatika, lösningsmedel Fysikaliska faktorer - joniserande strålning, buller Mikrobiologi - bakterier, virus Ergonomi - arbetsställningar, datorarbete Psykosociala faktorer - arbetsbelastning, arbetstider, inflytande, trivsel, konflikter, hot, våld Olycksfallsrisker - trafik, nålstick, fall

5 2011 Sammanfattande index I - specialister
Arbetstillfredsställelse Anda Mål Ledarskap Påverkansmöjligheter Kvalitet på arbetet Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 2011 Sammanfattande index I - specialister Läkare, tillsv.anst, spec.komp. Alla anställda

6 2011 Sammanfattande index II - specialister
Tillgång till utrustning Utvecklingsmöjlighet Ansvarstagande Värderingar Ork att klara av arbetsuppgifterna Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 2011 Sammanfattande index II - specialister Läkare, tillsv.anst, spec.komp. Alla anställda

7 2011 Frågor utanför index - specialister
Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter. På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön. På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt. Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 2011 Frågor utanför index - specialister Läkare, tillsv.anst, spec.komp. Alla anställda

8 Medelbetyg skala mellan 1 och 5 2011 Sammanfattande index I - ST
Arbetstillfredsställelse Anda Mål Ledarskap Påverkansmöjligheter Kvalitet på arbetet Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 2011 Sammanfattande index I - ST Läkare, ST Alla anställda

9 Medelbetyg skala mellan 1 och 5 2011 Sammanfattande index II - ST
Tillgång till utrustning Utvecklingsmöjlighet Ansvarstagande Värderingar Ork att klara av arbetsuppgifterna Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 2011 Sammanfattande index II - ST Läkare, ST Alla anställda

10 Medelbetyg skala mellan 1 och 5 2011 Frågor utanför index - ST
Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter. På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön. På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt. Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 2011 Frågor utanför index - ST Läkare, ST Alla anställda

11

12

13

14 Riskfaktorer i arbetet
Arbetsmängd (kvantitetskrav) Arbetets svårighetsgrad (kvalitetskrav) Arbetstidens förläggning Oförenliga krav Oklara roller Osäkerhet i anställning Täta förändringar

15

16

17

18

19

20 Lagar och föreskrifter
Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag som innehåller allmänna minimikrav på arbetsmiljön. Arbetsmiljöförordningen kompletterar AML med bestämmelser angående skyddsombud, skyldighet att anmäla arbetsskador, olycksfall, tillbud m.m. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) med allmänna råd innehåller mer detaljerade föreskrifter om arbetsmiljön.

21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
2012:3 Belastningsergonomi 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 2011:18 Hygieniska gränsvärden 2009:7 Artificiell optisk strålning 2009:2 Arbetsplatsens utformning 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare 2005:18 Härdplaster (ändrad i 2012:4) 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (ändrad i 2009:6) 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 2001:7 Anestesigaser 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning (ändrad i 2009:8 och 2010:11) 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (ändrad i 2003:4 och 2008:15) 1999:7 Första hjälpen och krisstöd 1998:5 Arbete vid bildskärm 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 1986:23 Skydd mot blodsmitta 1982:3 Ensamarbete 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

22 Strålsäkerhetsmyndigheten
SSMFS 2008:51 verksamhet med joniserande strålning

23 Arbetsmiljölagen

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Skyddsombudets roll Företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor
Är facklig förtroendeman Viktigt att arbetsgivaren underrättas skriftligt när skyddsombud utsetts Har rätt till - utbildning - ledighet för uppdraget - upplysningar och handlingar i ärende

33 Skyddsombudets roll Får inte
- hindras att fullgöra sina arbetsuppgifter - ges försämrade arbetsförhållanden - ges försämrade anställningsvillkor Kan kräva undersökningar eller åtgärder för att förbättra arbetsmiljön Kan påkalla ingripande av AV

34 Facklig förtroendeman
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) (FML eller LFF) Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76 / LAFF 76)

35 AML 6 kap 6a §

36 Samverkansgrupp är skyddskommitté
Frågor som ska behandlas är bl a: Systematiskt arbetsmiljöarbete/handlingsplan Arbetstidsfrågor Sjukfrånvaron Rapporter om tillbud och arbetsskador Resultat av medarbetarenkät Personalekonomiska bokslut Frågor om arbetsmiljö, skyddsrond och arbetsmiljöutbildning Planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation

37

38

39

40 SAM i vården Psykosociala checklistor
q       q    ARBETSINNEHÅLL - ARBETSORGANISATION - PSYKISK BELASTNING    q    BESLUTSMÖJLIGHETER q    DELAKTIGHET I FÖRÄNDRINGSARBETET q    ENGAGEMANG ELLER UTMATTNING q    GRUPPKLIMAT q    HOT OCH VÅLD q    HÄLSOFRÄMJANDE ASPEKTER q    INFORMATION - KOMMUNIKATION q    LEDARSTIL q    LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSKLIMAT q    MÅLSTYRNING - UPPFÖLJNING q    ORGANISATIONSSTRUKTUR   TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT q    UTBILDNING - UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Ytterligare information
Läkarförbundet slf.se » ”arbetsliv” ÖLL intranät ”verksamhet” » ”personal” Prevent prevent.se » ”A-Ö” » ”checklistor”


Ladda ner ppt "Örebro läns läkarförening"

Liknande presentationer


Google-annonser