Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägen mot bildande av nya Region Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägen mot bildande av nya Region Halland"— Presentationens avskrift:

1 Vägen mot bildande av nya Region Halland

2 En trestegsraket 2001 Utredning om att bilda ett halländskt kommunalförbund – Hallandsförbundet 2003 Kommunalförbundet och samverkansorganet Region Halland bildas 2011 Nya Region Halland träder i kraft

3 Drivkraften i arbetet Politisk enighet
Vision: Halland – bästa livsplatsen Grundläggande värderingar - Subsidiaritetsprincipen – beslut fattas så nära medborgaren som möjligt Tydlig ansvarsfördelning mellan staten, regionala självstyrelseorgan och kommunerna Renodling av beslutsfattandet (samla regionala utvecklingsfrågor/företrädarskapet) Nuvarande Hallands län ska vara den geografiska basen Politisk enighet: 2001 undertecknar samtliga riksdagspartier i Halland ett dokument där man enats om att verka för ett framtida regionalt självstyrelseorgan i Halland. Redan i detta dokument talas om en målbild som är väldigt lik nuvarande Region Hallands vision om Halland – bästa livsplatsen. Talar om att det ska vara bra att bo och verka i Halland och hallänningen härigenom ska ha en bra hälsa. Slår i dokumentet fast fyra grundläggande värderingar för arbetet.

4 2003: Region Halland startar
Regionala frågor inom Landstinget Kommunförbundet Halland Länsstyrelsen Kommunalförbundet Region Halland (även samverkansorgan)

5 Verksamheter/uppdrag som gick över till Region Halland
Från Landstinget: Folkhälsa Kultur Utbildning (inkl. fyra skolor) Näringsliv Miljö Regionbibliotek Från kommunförbundet: FoU Socialtjänsten Från Länsstyrelsen: RUS, RTP, LTP

6 Medlemmar: Medlemmarna finansierar del av verksamheten. Budget ca 350 mkr, varav en tredjedel kommer från medlemmarna. Av 112 mkr får 100 mkr från landstinget. Interkommunala ersättningar för gymnasieelever ger nästan 100 mkr…

7 Ansvarskommittén Startade sitt arbete 2003 Kommitténs uppdrag:
”Översyn av strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen”

8 21/9 2005

9 Hallandsärendet En systematisk genomgång av de 16 politikområden som tas upp i Jan-Åke Björklunds skrift ”Regionaliseringen och det politiska ledarskapet”. Slutsats: Halland har förutsättningarna för att fortsätta vara en egen region. Beslut: Enig regionstyrelse uttalar som sin mening (okt. 2005) att nuvarande Halland ska finnas kvar.

10 Kampanjen ”Hela Halland”

11

12 Ansvarskommitténs slutbetänkande (feb 2007)
Landstingen avskaffas, regionkommuner istället. Tar över det regionala utvecklingsansvaret Direktvalda regionkommuner med beskattningsrätt. Färre och större regioner. Bland kriterierna anges: - minst invånare - eget universitetssjukhus - eget universitet - fokus på funktionella arbetsmarknadsregioner

13 Gemensamt halländskt remissvar
Gemensamt remissvar antaget i samtliga fullmäktigeförsamlingar Ställer oss bakom principerna för regionalt självstyre genom regionkommuner Ifrågasätter starkt kriterierna för att få bilda regionkommun

14

15 Arbetet fortsätter… Arbetsgrupp tillsätts med representanter för samtliga politiska partier i Halland Tar fram förslag till principer för ett regionalt självstyrelseorgan i Halland Rekommenderar landstinget och de halländska kommunerna att gemensamt ansöka hos regeringen om att få bilda en regionkommun med start år 2011. Ansökan lämnas i juni 2008 (antagen i samtliga fullmäktigeförsamlingar).

16 Alliansregeringens överenskommelse
Den 28 januari 2009 träffar partiledarna i alliansregeringen en överenskommelse om att bevilja Landstinget Hallands ansökan att bli regionkommun med start 2011. De försök med regionkommuner som finns i Skåne och Västra Götaland föreslås permanentas. Landstinget Halland tilldelas samma uppgifter som gäller för de som är försöksregioner idag.

17 Principer för politisk organisation
Politiskt fokus på såväl de regionala utvecklingsfrågorna som på hälso- och sjukvårdsfrågorna. Arbetet ledas av två styrelser – regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Regionstyrelsen svarar för det regionala företrädarskapet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är hälso- och sjukvårdsnämnd och tilldelas stora befogenheter av fullmäktige. Ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna utvecklas genom en gemensam kommunberedning.

18 Regionens uppgifter ansvara för hälso- och sjukvård samt tandvård
utarbeta och besluta om regionalt utvecklingsprogram leda och samordna arbetet med regionala tillväxtprogrammet besluta om länsplan för regional transportinfrastruktur ansvara för lokal och regional kollektivtrafik ansvara för regionalt folkhälsoarbete ansvara för regional kulturverksamhet

19 Hälso- och sjukvårdsstyrelse
Förslag till politisk organisation Regionfullmäktige Hälso- och sjukvårdsstyrelse Regionstyrelse Trafik och infrastruktur Näringsliv Folkhälsa Driftsstyrelse Närsjukvård Kultur Skolor Driftsstyrelse Länssjukhuset Halmstad Sjuktransport /ambulans Driftsstyrelse Sjukhuset Varberg Driftsstyrelse Psykiatrin Driftsstyrelse Landstingsservice Almi Bolag Hallandstrafiken Kungsbackanämnden Varbergsnämnden Falkenbergsnämnden Halmstadsnämnden Hyltenämnden Laholmsnämnden Politikområden Miljö EU Kommunberedning Högskolefrågor

20 Regionfullmäktige Region Hallands direktvalda och högsta beslutande organ. Ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller av större vikt för regionen, såsom mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor samt styrelsernas organisation och verksamhetsformer. 71 ledamöter och 71 ersättare. Beslutar själv om antal sammanträden, dock minst fyra per år.

21 Regionstyrelsen Leda och samordna förvaltningen av regionkommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och styrelser. Till fullmäktige bereda eller yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd eller styrelse. Se till så att de regionala utvecklingsfrågorna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Inom sitt verksamhetsområde bereda de ärenden som ska avgöras av fullmäktige och ansvara för att besluten verkställs. 13 ledamöter och 7 ersättare (efter fortsatt diskussion fastställs antalet senare).

22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Region Hallands hälso- och sjukvårdsnämnd. Ska under fullmäktige se till att hälso- och sjukvården samt tandvården bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Inom sitt verksamhetsområde bereda de ärenden som ska avgöras av fullmäktige och ansvara för att besluten verkställs. Besluta i frågor som fullmäktige har delegerat till styrelsen och i frågor som HSS enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Ärenden från andra styrelser och nämnder inom ansvarsområdet ska beredas av HSS. Svara för samordning av de nämnder och styrelser som kan finnas inom ansvarsområdet Företräda regionen inom sitt verksamhetsområde.

23 Regionstyrelsen forts…
ska leda det regionala utvecklingsarbetet inom: Kollektivtrafik och infrastruktur Näringsliv Kultur Folkhälsa Miljö Högskolefrågor Egna skolor EU

24 Bolag Hallandstrafiken AB AB halland.se
Almi Företagspartner AB (49 procent) Teater Halland AB AB Hallands konstmuseum Halmstad AB Hallands kulturhistoriska museum Varberg

25 Kommunberedningens uppgifter
Samordna de regionala utvecklingsprocesserna med de kommunala processer som har ett regionalt intresse Initiera kommunal samverkan för att utveckla och effektivisera kommunal verksamhet Diskutera frågor inom hälso- och sjukvården som inte kan eller ska lösas lokalt, som avtals- och policyfrågor Vara ett forum för kommunal omvärlds- och intressebevakning Kommunberedningen ersätter inte normalt remissförfarande

26 Kommunberedningen forts.
Obligatoriska frågor: regionalt utvecklingsprogram, regional infrastrukturplan, kollektivtrafik, regionalt tillväxtprogram, folkhälsopolicy, regionala kulturpolitiska strategier, fysiska planeringsfrågor samt EU:s sammanhållningspolitik och andra gemensamma EU-frågor Andra frågor kan väckas av Regionen och kommunerna

27 Kommunberedningen forts.
Kommunberedningen ska bestå av 16 ledamöter. Två ledamöter utses av regionstyrelsen, två av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och två av respektive kommun Kommunberedningen kan besluta om rekommendationer till regionkommunen och kommunerna men inte fatta formella beslut Kostnaderna för kommunberedningens verksamhet fördelas på kommunberedningens medlemmar

28 Det fortsatta arbetet - Politisk förtroendemannaorganisation
Ta fram förslag till politisk förtroendemannaorganisation - Politisk organisationskommitté tillsatt bestående av landstingsstyrelsens arbetsutskott tillsammans med tre representanter från nuvarande Region Hallands styrelse - Avstämning med de politiska partiernas gruppledare

29 Det fortsatta arbetet - Tjänstemannaorganisation
Landstingsdirektörens uppdrag att ta fram förslag till tjänstemannaorganisation för den nya organisationen - Landstingsdirektören ska samverka med regiondirektören avseende nuvarande Region Hallands verksamheter - Samverkan med kommuncheferna för stöd till kommunberedningen - Landstingsdirektören blir från och med den 1 januari 2011 den nya organisationens högsta tjänsteman

30 Tidsplan Beslut i landstingsfullmäktige början av 2010
Val till landstingsfullmäktige (regionfullmäktige) hösten 2010 Avveckling av samverkansorganet och upplösning av kommunalförbundet Region Halland Start av nya Region Halland 1 januari 2011

31 Historik. Kort!


Ladda ner ppt "Vägen mot bildande av nya Region Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser