Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansdepartementet Från regeringens horisont – frågor med bäring på kommunerna Dan Ericsson, statssekreterare hos Mats Odell Kommundirektörernas vårkonferens,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansdepartementet Från regeringens horisont – frågor med bäring på kommunerna Dan Ericsson, statssekreterare hos Mats Odell Kommundirektörernas vårkonferens,"— Presentationens avskrift:

1 Finansdepartementet Från regeringens horisont – frågor med bäring på kommunerna Dan Ericsson, statssekreterare hos Mats Odell Kommundirektörernas vårkonferens, 5-6 mars 2009

2 Finansdepartementet Kommunsektorns resultatutveckling samt regeringens prognos för 2008- 2011, mdkr

3 Finansdepartementet Översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning (dir. 2008:110) Undanröja tillväxthämmande faktorer och stärka incitament för ekonomisk tillväxt och sysselsättning Konsekvenser av den kommunala fastighetsavgiften Förenkla kostnadsutjämningen och öka stabiliteten Utvärdera förändringarna i kostnadsutjämningen 2008 Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011

4 Finansdepartementet Redovisning av kommunal medfinansiering Utredning nyss presenterad – på remiss Bidrag till medfinansiering av statlig infrastruktur får tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod Enligt övergångsbestämmelser får de nya reglerna tillämpas för medfinansiering som är beslutad efter utgången av år 2006

5 Finansdepartementet Reformeringen av den kommunala kompetensen Infrastruktur Annan medfinansiering Näringslivsfrågor Kommunal samverkan

6 Finansdepartementet Kommunal samverkan Utredningen föreslog en ny samverkansform: Gemensam styrelse Regeringen gick dock inte vidare med förslaget, bl. a. p.g.a. SYSAV-domen SYSAV-domen (RÅ 2008 ref 26) innebär ett krav på kommunerna att upphandla från sina bolag –Hur det påverkar samverkan i andra former som gemensamma nämnder är oklart Regeringen avser att återkomma till frågan om förbättrad kommunal samverkan när man tagit ställning till hur SYSAV-domen ska hanteras

7 Finansdepartementet Servicekontor Enligt samtjänstlagen kan kommuner och myndigheter starta servicekontor tillsammans för att hantera enklare förvaltningsärenden Ett stort antal kontor bildas just nu mellan Försäkrings-kassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket Kravet på att regeringen ska godkänna avtalen tas bort Inte bara gynnande beslut kan fattas i samtjänst Katalogen över statliga ärenden tas i förordning i stället för i lag, vilket ger en enklare hantering om nya ärendetyper ska införas

8 Finansdepartementet Kommunal revision Riksdagen efterlyst en utredning om hur oberoende kan ökas i den kommunala revisionen Statskontoret har i en rapport belyst olika modeller I en Ds kommer föreslås att nuvarande modell för revision behålls, men att revisorer inte ska kunna sitta i fullmäktige

9 Finansdepartementet Säkerhetskontroller i fullmäktige och nämnder Utredningen om säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting (SOU 2009:9) Säkerhetskontroller kan beslutas av fullmäktiges ordförande om det finns anledning att befara risk för brott På remiss, proposition i höst

10 Finansdepartementet EU, allmännyttan och hyrorna Tydligt remissutfall om vilken huvudväg som bör anträdas Ingredienser i uppgörelse som kan ha bred acceptans hos dem det berör (hyresgäster, byggare, investerare och förvaltare), hos parterna och i politiken –Villkoren för Allmännyttan (affärsmässighet, upphandling, utdelningsbegränsning) –Hyresregleringen (hyresnormerande rollen, annan begränsning som skyddsregel, lokala modeller byggda på förhandlingar) Beslut

11 Finansdepartementet Rapporter med förslag från BKN (Statens bostadskreditnämnd) Kreditgarantier under byggtiden Upprustning av miljonprogramsområdena Översyn av BKN:s produkter med anledning av finanskrisen Uppbyggnad av kreditgarantiföreningar Bostadsföretag på marknader med vikande befolkningsunderlag

12 Finansdepartementet Resultatet av ansvarskommittén Tre politiskt beslutsfattande nivåer Maktfördelningen mellan stat och region i princip den som nu gäller i Västra Götaland och Skåne Västra Götaland och Skåne permanentas Halland och Gotland blir regionkommuner Övriga ansökningar om regionkommuner bereds av Kammarkollegiet varefter regeringen tar ställning –Möjlighet till överblick av den samlade bilden Organisationskommitté tillsätts för att se över den regionala statliga förvaltningen - samordning Utestående frågeställningar bereds vidare


Ladda ner ppt "Finansdepartementet Från regeringens horisont – frågor med bäring på kommunerna Dan Ericsson, statssekreterare hos Mats Odell Kommundirektörernas vårkonferens,"

Liknande presentationer


Google-annonser