Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk balansavräkning 29 april

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk balansavräkning 29 april"— Presentationens avskrift:

1 Nordisk balansavräkning 29 april
Caroline Törnqvist Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen

2 Ei:s regleringsbrev för 2013
3. Genomförande av nordisk slutkundsmarknad ” I den del uppdraget kan beröra ändringar i regelverket relaterade till balansansvaret ska dessa ändringar i stället redovisas senast den 30 november 2013.” Sedan april 2007 har NordREG uttryckt stöd för TSOernas initiativ att harmonisera balansavräkningen på nordisk nivå NordREG bedömde att projektet stärker den nordiska marknadsmodellen i ett europeiskt perspektiv samtidigt som marknaden blir mer effektiv. Projektet är dessutom en viktig förutsättning för en lyckad harmonisering av de nordiska slutkundsmarknaderna Fortfarande är det för tillsynsmyndigheterna inte exakt klarlagt vad NBS-projektet avser att slutligt föreslå Ei:s inriktning på sitt uppdrag Undanröja hinder för en nordisk slutkundsmarknad Skapa liknande förhållanden för alla balansansvariga inom Norden Effektivisera balansräkning till nytta för slutkunderna

3 Sammanfattning av EI:s analys
EI:s anser att relativt små ändringar i regelverket krävs på kort sikt (stegvis implementering) men kan krävas ytterligare ändringar på längre sikt. Obefintliga/små vinster för marknaden så länge man inte fullföljer ”hela” överflytten av balansavräkningen till en gemensam enhet

4 EI:s arbete med uppdraget
Löpande dialog med SvK Input från branschen Ei:s referensgrupp NBS nordiska referensgrupp Viss samordning mellan nordiska regulatorer Redovisning av uppdraget till Näringsdep. februari 2014 Ei lämnar förslag till ändringar i regelverket. Förslag att ändringarna ska träda i kraft senast den 1 juli 2015

5 Ei:s förslag till ändringar i regelverket
Ei föreslår att Svenska kraftnät ska ha möjlighet att uppdra åt annan aktör att utföra balansavräkningen.

6 Ei:s förslag till ändringar i regelverket
Ei föreslår att reglerna om balansansvar även ska gälla för inmatning av el i inmatningspunkter.

7 Ei:s förslag till ändringar i regelverket
Den aktör som utför balansavräkningen på uppdrag av de systemansvariga ska få ingå ett balansansvarsåtagande direkt med de balansansvariga. Ei föreslår därför att ellagen ändras så att det blir möjligt för den som utför balansavräkningen att ingå avtal direkt med de balansansvariga.

8 Ei:s förslag till ändringar i regelverket
Ei föreslår också vissa ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Förslaget innebär bl.a. att Ei föreslår att dagens ordning med preliminära och slutliga mätresultatrapporter utgår och ersätts av en rapportering. Rapportering som redan är praxis avseende inmatningspunkter för el anges i regelverket på motsvarande sätt som gäller för uttagspunkter. Slutligen föreslås viss utökad rapporteringsskyldighet för nätägare av mätresultat.

9 Övrigt Ei anser att regeringen bör överväga att meddela föreskrifter avseende avräkning i enlighet med det bemyndigande som redan finns i ellagen. Några förslag till avräkningsbestämmelser lämnas dock inte utan dessa bör enligt Ei beredas av Svenska kraftnät i egenskap av systemansvarig myndighet.

10 Fortsatt arbete på Ei Analysera behov av följdändringar i Ei:s mätföreskrifter. Den exakta utformningen och konsekvenserna av dessa ändringar kommer att utredas i ett projekt på Ei.


Ladda ner ppt "Nordisk balansavräkning 29 april"

Liknande presentationer


Google-annonser