Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsutbytet på elmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsutbytet på elmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Informationsutbytet på elmarknaden
EDIEL- och avräkningskonferens 4-5 oktober 2011 Tor Ny

2 Projekt för effektiv hantering av informationsutbytet på elmarknaden
Behovet av en översyn av regelverket för mätning har länge lyfts inom Elmarknadsutveckling Bakgrund Brister i informationsutbytet på elmarknaden Luckor i nuvarande regelverket Brist på entydig tolkning och efterlevnad Syftet med projektet är att öka kvaliteten och effektivisera informationsutbytet på elmarknaden Målet är att relevanta delar av Elmarknadshandboken och edielanvisningarna lyfts in i mätföreskriften.

3 Projektorganisation Projektet ägs och projektleds av EI
Projektgruppen består av representanter från EI, Svenska Kraftnät Svensk Energi och Oberoende elhandlare Intern styrgrupp på EI Extern referensgrupp består av beslutsgruppen i Elmarknadsutveckling Målet är att relevanta delar av Elmarknadshandboken och edielanvisningarna lyfts in i mätföreskriften.

4 Vad vill vi åstadkomma? Effektmål för aktörerna:
Smidigare informationsutbyte mellan aktörerna Hög kvalitet till låg kostnad Effektmål för kunderna: Effektiva leverantörsbyten och flyttar Korrekta fakturor

5 Utgångspunkter Det ska vara enkelt att agera på elmarknaden
Informationsutbytet ska vara standardiserat, automatiserat, effektivt och ha hög kvalitet Det ska vara enkelt för nya aktörer att träda in Det ska vara enkelt för elkunderna

6 Särskilda frågor att beakta
Nordisk slutkundsmarknad Revideringar av mätföreskriften till följd av NELGA

7 Tidplan Projektet löper under 18 månader
Projektet är indelat i två faser Analysfas – kravspecifikation för det nya regelverket Utformning och beslut av föreskrifterna

8 Fas 1: Hösten 2010-våren 2011 Inventera det befintliga ramverkets beståndsdelar (ellag, mätförordning, mätföreskrifter, edielanvisningar och elmarknadshandboken) Analysera ramverket Prioritering Fas 1 bemannas gemensamt av EI, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Obeorende elhandlare

9 Fas 2: Hösten 2011-våren 2012 Utformning och beslut av nya mätföreskrifter Fas 2 bemannas huvudsakligen av EI

10 Preliminära slutsatser
Bristerna i informationsutbytet på elmarknaden beror i första hand inte på brister i regelverket Problemet ligger i första hand i bristande efterlevnad av gällande regelverk Åtgärder Fortsatt (och utökad) tillsyn av EI Mindre justeringar och tillägg i lag, förordning och föreskrifter för att rätta till mindre brister i regelverket Tillsynsområde Kontrollera att nätföretagen skickar kvittensmeddelanden inom 30 minuter. Justeringar av regelverket Skrivelser till regeringen för att föreslå ändringar i ellagen och mätförordningen Flyttar och leverantörsbyten föreslås regleras på samma sätt Inte skicka korrekta mätresultat flera gånger Korta ned ledtider pga. att automatisering finns tillgängligt Sätta absoluta maxgränser som underlättar efterlevnaden av regelverket

11 Några förändringsförslag
Ändra i Mätförordningen Leverantörsbyten och flyttar ”Vardagar” byts ut mot ”dagar” Absoluta maxgränser Null-värde Frånslagna anläggningar

12 Några förändringsförslag forts.
Avisering av rättade mätvärden Registreringstidpunkter Beräknad årsförbrukning i anvisningsmeddelanden Kontaktuppgifter

13 Ny mätföreskrift EIFS 2011:3
Konsekvens av tredje elmarknadsdirektivet Nya regler i ellagen (1997:857) Byte av elhandlare ska ske inom 14 dagar (8 kap. 6 §) Övertagande av balansansvar vid byte av elhandlare får göras från och med den dag som elhandlaren övertar elleveransen (8 kap. 9 §) Anpassningar i Mätförordningen Hänvisningar till ovanstående paragrafer i ellagen Ny mätföreskrift som ersätter STEMFS 2007:5


Ladda ner ppt "Informationsutbytet på elmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser