Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategier för hur mätvärdes-rapporteringen kan bli bättre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategier för hur mätvärdes-rapporteringen kan bli bättre"— Presentationens avskrift:

1 Strategier för hur mätvärdes-rapporteringen kan bli bättre
Roger Husblad Biträdande chefsjurist

2 Presentation Roger Husblad Jur.kand 1995
Särskilda skattekontoret Statens energimyndighet/ Energimarknadsinspektionen 1999- Chef företagstillsyn Biträdande chefsjurist 2008-

3 Regelverk 3 kap. 10 § ellagen (1997:857)
8-9 §§ förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (STEMFS 2001:3) t.o.m Föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (STEMFS 2007:5) fr.o.m

4 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden.    Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere skall nätkoncessionshavaren i stället dels preliminärt beräkna mängden överförd el och dess fördelning över tiden (preliminär schablonberäkning), dels slutligt mäta mängden överförd el och beräkna dess fördelning över tiden (slutlig schablonberäkning). …    Det åligger nätkoncessionshavaren att rapportera resultaten av de mätningar och beräkningar som nämns i första och andra styckena.

5 8 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära rapporter utvisande mätresultaten för varje timme på dygnet enligt följande. 1. Mätresultatet avseende den samlade förbruk-ningen respektive den samlade produktionen … uppdelat per balansansvarig sänds i berörda delar till a) den som är balansansvarig enligt 8 kap. 4 § ellagen b) Affärsverket svenska kraftnät.    Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas utvisande mätresultat för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkterna.

6 9 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Innehavare av nätkoncession skall sända slutliga rapporter avseende de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som skall visa mätresultaten för varje timme på dygnet, skall sändas enligt följande. … 6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig sänds i berörda delar till a) Affärsverket svenska kraftnät, b) den som är balansansvarig.    

7 9 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (forts)
Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas som visar 1. mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkten, och 2. mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från en produktionsanläggning som är godkänd enligt 2 kap. 5 § lagen (2003:113) om elcertifikat eller som anmälts enligt 5 § lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el.

8 8 kap. 3 § STEMFS 2001:3 resp. 7 kap. 3-5 och 8-10 §§ STEMFS 2007:5
Preliminära rapporter till Affärsverket svenska kraftnät och balansansvariga företag skall sändas senast kl dagen efter mätdygnet i fråga. Slutliga rapporter till Affärsverket svenska kraftnät och balansansvariga företag skall sändas senast den femte vardagen efter mätdygnet i fråga.

9 Identifierade huvudproblem
Tre stycken huvudproblem har identifierats gällande nätföretagens brister vid inrapportering av mätvärden: Svårigheter att komma i kontakt med mätare Svårigheter vid systembyte Resursbrist

10 Problem med bristande rapportering
Prognoserna blir sämre, vilket kan leda till ökade reglerkostnader En mer omfattande kontroll och uppföljning av alla rapporterade värden måste göras löpande, dvs. att nätägarna har rapporterat enligt regelverket Risken att påföras volymer som inte kan faktureras vidare till de elhandlare som ligger under den balansansvariges balansansvar

11 Bristande kvalitet på rapportering
balansansvarig påförs leverantörsserier för elhandlare som man inte är balansansvarig för inga leverantörsserier skickas för de elhandlare man är balansansvarig för Summan av leverantörsserier i nätet stämmer inte med balansserien nätföretaget skickar till Svenska Kraftnät Andelstal rapporteras för fel leverantör eller inte alls Summa andelstal per nät stämmer inte med totala andelstalet som skickas till Svenska Kraftnät

12 Främsta problemen Försenade mätvärden Uppskattade mätvärden
Felrapporterade leverantörsserier Nätområdeskorrigeringar Förseningar och missar vid leverantör-/ balansansvarsbyten

13 Situationen Svenska Kraftnät publicerar fortlöpande information på Senast tillgängliga data (mars-oktober 2008)

14 10.00 efter mätdygnet - alla

15 10.00 efter mätdygnet - prima

16 5 dagar efter mätdygnet - alla

17 Energimarknadsinspektionens arbete för förbättrad rapportering
Kartläggning hösten 2006 – våren 2007 processen – konsekvenser – tillsynsmetoder Rutiner för tillsyn våren 2007 – våren 2008 tillsynsprocessen – pilottest Tillsyn hösten 2008 (pågående) skarp tillsyn enligt beslutade rutiner

18 Tillsynsprocessen Urval Frågeenkät utarbetas Kontakt med nätföretagen
Platsbesök Utvärdering i rapportform Återkoppling

19 Pågående tillsyn Sju företag utvalda
Urval genom samkörning av SvK:s listor (kl dagen efter mätdygnet samt fem dagar efter mätdygnet) Avser augusti 2008 Företagen kontaktade under november Företagsbesök under november och december

20 Slutord Rapportera rätt och i tid! Mätvärdesrapporteringen
ger inget direkt mervärde för nätföretagen, men är en grundförutsättning för en fungerande marknad, varför brister i rapporteringen stör marknadens funktion på olika sätt. Rapportera rätt och i tid!


Ladda ner ppt "Strategier för hur mätvärdes-rapporteringen kan bli bättre"

Liknande presentationer


Google-annonser