Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad vet vi om aktiva kunder och kundnöjdhet? Dialogforum 10 december 2012 Samordningsrådet för smarta elnät Yvonne Fredriksson, GD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad vet vi om aktiva kunder och kundnöjdhet? Dialogforum 10 december 2012 Samordningsrådet för smarta elnät Yvonne Fredriksson, GD."— Presentationens avskrift:

1 Vad vet vi om aktiva kunder och kundnöjdhet? Dialogforum 10 december 2012 Samordningsrådet för smarta elnät Yvonne Fredriksson, GD

2 Prioriteringar i EU:s energistrategi • Uppnå ett energieffektivt Europa • Skapa en helt integrerad europeisk energimarknad 2014 • Stärka konsumenterna och garantera en trygg och säker energiförsörjning • Vidareutveckla det europeiska ledarskapet inom teknik och utveckling på energiområdet • Stärka den externa dimensionen av EU:s energimarknad

3 Konkreta mål och åtgärder på EU nivå Det ”gröna paketet” - 20/20/20 målen Mål om en fullt integrerad energimarknad till 2014 • Tredje energimarknadspaketet (direktiv) • Infrastrukturpaketet (förordning samt pengar) • Övervakning av handeln (förordning) • Energieffektivisering (direktiv)

4 Alltmer fokus på konsumenterna! • Politisk vilja att öka konsumenternas möjlighet att påverka kostnader och förbrukning • Behov av att ”styra” konsumenternas förbrukning så att näten utnyttjas effektivare och extrema pristoppar eller avbrott undviks

5 En rad initiativ har tagits… • Citizen Energy Forum har skapats – en årlig konferens där konsumentföreträdare inbjuds för dialog med EU- kommissionen, regeringarna och tillsynsmyndigheterna • Tillsynsmyndigheterna har enats om rekommendationer om vilken information konsumenterna bör få av företagen • I tredje energimarknadspaketet finns en särskild bilaga med regler för att stärka konsumentskyddet • Den nya EU-myndigheten ACER följer årligen upp att medlemsländerna i EU har genomfört direktiven (Market Monitoring Report)

6 Vad vet vi om konsumenterna? Flera studier visar att konsumenterna inte är nöjda • EU-rapport 2012 • Citizen Energy Forum • Svensk Energi:s årliga undersökningar • Ei:s konsumentundersökning 2012 Men vi ser också att konsumenterna i Sverige blivit mer aktiva….

7 Utvecklingen av elavtalsformer 2004-2012

8 Antal byten av elhandlare och prisutveckling 2004-2012

9 EU DG Sanco Consumer Scoreboard • Konstaterar att konsumenterna inom EU generellt inte har möjlighet att få del av de möjligheter som en liberaliserad marknad skapat • Det gäller särskilt möjligheterna att - välja/byta elhandlare - jämföra priser

10 Citizen Energy Forum november 2012 • Konsumenterna inom EU saknar information som gör att de kan välja billigare alternativ från olika handlare • Det investeras inte tillräckligt i energisystemet för att säkra stabil och kostnadseffektiv tillgång på el och gas • Konkurrensen är fortfarande för låg, det behövs fler företag EU-kommissionen kommer därför att - införa nya bindande tekniska regler för att underlätta handel - stödja utvecklingen av smarta energisystem så att konsumenterna får bättre kontroll över sina kostnader och sin förbrukning - fortsätta att hindra medlemsländerna att reglera energipriserna eftersom det bästa för konsumenterna är konkurrens, innovation och investeringar

11 Svensk energis undersökning 2012 om svenska konsumenters byten och attityd • Attityd: 33 % är positiva och 26 % är negativa till hur elmarknaden fungerar • Byten: 74 % är positiva till möjligheten att byta handlare • Aktivitet: 62 % har aktivt handlat för att påverka sitt elpris

12 Ei:s konsumentundersökning 2012 • En övervägande majoritet av tillfrågade konsumenter kan tänka sig att omförhandla eller byta elhandelsavtal • Samtidigt uppger endast 36 procent att de tänker byta eller omförhandla elavtal under kommande året. • 85 % säger att de har litet förtroende för aktörerna – och förtroendet är lågt inom alla studerade grupper • Bristen på förtroende skapar en känsla av osäkerhet, oro och olust

13 Litet samband mellan förtroende kunskap och aktivitet • Aktiva konsumenter har inte större förtroende för marknaden än inaktiva konsumenter • Inte heller verkar kunskap om elmarknaden vara avgörande för om konsumenterna är aktiva eller inaktiva på elmarknaden • Resultatet kan tolkas som att det finns andra faktorer som medför aktivitet på elmarknaden

14 Enkelhet och trygghet - väg till ökad aktivitet • Konsumenterna vill inte ha mera information och litar inte på den information de får • För att våga göra aktiva val vill konsumenterna ha: – Enkelhet – Tillförlitlighet – Trygghet

15 Ei:s uppgift Vi arbetar långsiktigt för: – Ett säkert nät med så få elavbrott som möjligt – Ei kontrollerar kvaliteten i elnäten och att företagen gör risk- och sårbarhetsanalyser samt har åtgärdsplaner – Ett rimligt pris på elnät – Ei kontrollerar att företag som har monopol inte tar ut överpriser – Ett tryggt val av elhandelsföretag – Ei kontrollerar att företagen följer reglerna om information till konsumenter och till myndigheter

16 Några tidigare regeringsuppdrag till Ei • Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem – Smarta mätare och intelligenta nät (SMIN) • Nettodebitering – förslag till nya regler för användare med egen elproduktion • Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden genom timmätning • Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el • Beskrivning av el- och naturgasmarknadens aktörer

17 Hur går vi vidare? Vad kan du eller din organisation bidra med? Vad bör Samordningsrådet för smarta nät föreslå? www.ei.se


Ladda ner ppt "Vad vet vi om aktiva kunder och kundnöjdhet? Dialogforum 10 december 2012 Samordningsrådet för smarta elnät Yvonne Fredriksson, GD."

Liknande presentationer


Google-annonser