Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015"— Presentationens avskrift:

1 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015
Mattias Haraldsson

2 Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten:
Analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet om en gemensam elcertifikatmarknad Identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020 Belysa torvens roll i elcertifikatsystemet samt analysera konsekvenserna av en eventuell utfasning av torven Analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bl.a. med avseende på elcertifikatpriser, sparade elcertifikat och utfasning av anläggningar Analysera marknadens funktionssätt, bl.a. med avseende på omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet

3 Utredningen ska på sikt bidra till att:
Marknaden för handel med elcertifikat fungerar väl. Elcertifikatsystemet bidrar till att nationella mål om förnybar energi uppnås och att avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat hålls. Den eventuella risken för en, i förhållande till uppsatta mål, för låg utbyggnadstakt reduceras. Det finns kunskap om vad utfasning av torven från certifikatsystemet skulle innebära både för certifikatsystemet och för torvnäringen i Sverige.

4 Avgränsning Det ingår inte i uppdraget att se över målen för förnybar elproduktion! Analyser av vad som händer med elcertifikatsystemet efter 2020 ingår inte i uppdraget. Fokus för den del av projektet som avser torvens roll i elcertifikatsystemet är elcertifikatsystemet. I utredningen görs en bedömning av vad det innebär för torvbranschen att bränslet är berättigat till elcertifikat, men inte någon fullständig analys av torvbranschens ekonomiska och marknadsmässiga villkor.

5 Utredningsorganisation
Ca 10 medarbetare från Energimyndigheten Styrgrupp (chefer från myndighetens analysavdelning) Referensgrupp (elcertifikatsystemets användarråd) Extern kvalitetsgranskare

6 Angränsande utredningar
Kontrollstation i Norge (NVE): Dialog med norska myndigheter ”i de delar som är relevanta”. Samarbetsmekanismer förnybart (uppdrag 3 i regleringsbrevet): Energimyndigheten ska ”analysera för- respektive nackdelar med en utvidgning av den gemensamma elcertifikatmarknaden till fler länder”. Dessutom ska analyseras ”hur gemensamma projekt […] kan finansieras och i vilken utsträckning valet av finansieringsmodell påverkar den gemensamma elcertifikatmarknaden före och efter 2020 och konsumentpriset på el.” Uppföljning av tillståndsprocesser (uppdrag 5 i regleringsbrevet): Energimyndigheten ska ”följa upp tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el […] och verka för att åtgärder som effektiviserar processen blir genomförda”.

7 Tidplan Uppstartsarbete Hearingar i Stockholm och Oslo
Utredningsarbete: vår-höst 2013 Öppet remissförfarande: hösten 2013 Revidering, granskning och beslut: dec 2013-jan 2014 Redovisning till Regeringskansliet: 15 februari 2014

8 Vad händer närmast? Kvotkurva
Prognos för kvotpliktig elanvändning tas fram. Utbyggnadstakt Kontakter med branschen. Insamling av information om planerade projekt. Kontakter med NVE. Torv Möten med branschen under maj. Historisk utveckling Statistiksammanställning bl.a. från publikationen ”Elcertifikatsystemet 2013”. Marknadens funktionssätt Statistiksammanställning, synpunkter från hearing. Kontakt med NVE.

9 Information från projektet
Remissutgåva: hösten 2013 Slutrapport: 15 februari 2014

10 Information till projektet
I samband med hearingen Muntligt under gruppdiskussionerna Skriftligt till (senast 19/4) Skriftligt till Remissutgåva under hösten. Datum kommer att annonseras i förväg


Ladda ner ppt "Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser