Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvården 2011 Gitt Ström Henry Lundgren Projektledare hemsjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvården 2011 Gitt Ström Henry Lundgren Projektledare hemsjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvården 2011 Gitt Ström Henry Lundgren Projektledare hemsjukvård

2 Regeringens betänkande SOU 2011:55 Kommunaliserad hemsjukvård Syftet med uppdraget har varit att på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården Skatteväxling - kräver att länets samtliga kommuner beslutar om detta. Hemsjukvårdstillägg – förslaget införs i modellen för kostnadsutjämningen. Tillägget innebär en omfördelning på 300 miljoner kronor.

3 SOU 2011:55 forts Kommuner som har övertagit hemsjukvården får ett positivt utfall, medan övriga kommunerna får ett negativt utfall jämfört med i dag. Utredningen föreslår även att möjligheten till länsvisa mellankommunala utjämningssystem för hemsjukvården tidsbegränsas till fem år. Utredningen anser att de modeller som genomförts i Kalmar och Södermanlands län bör lyftas fram som goda exempel, dels för att avtalen är tydliga, och dels för att det finns utvärderingar gjorda.

4 Hemsjukvårdsutredningen Landstingsstyrelsen och kommunförbundets styrelse har var för sig givit i uppdrag att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Uppdraget - Innehåll och omfattning - Ekonomiska konsekvenser - Reglering genom skatteväxling - Kostnaderna vid överföringstillfället - Ingen framtida volym- och kostnadsutveckling Klart för politiska beslut i april – juni 2012 med sikte på överföring 1 januari 2013. Politisk styrgrupp tillsatt gemensamt med kommunerna

5 Hemsjukvårdsutredningen Diagonala strecket innebär att grupperna är gemensamt sammansatta mellan kommun och landsting Politisk styr- grupp Styr- och för- handlings- grupp Projektledare Verksamhet Ekonomi Personal Information Facklig referensgrupp

6 Hemsjukvårdsutredningen Tidsplan Projektstart 1 september 2011 Gränsdragning klar 31 oktober Konsekvensanalys ekonomi och personal mm klar 31 januari 2012 Förhandlingar februari 2012 Politiskt ställningstagande KF:bd o Landstingsstyrelse mars 2012 Politiska beslut kommun- o landstingsfullmäktige april - juni 2012 Inrapportering till Finansdepartementet i september inför skatteväxling

7 Hemsjukvårdsutredningen Beslutet om gränsdragningarna har patientfokus, d v s bedöms vara till gagn för den enskilde patienten. Gränsdragningen ska leda till största möjliga samhällsnytta. Parallella organisationer ska undvikas. Gränsdragningen utgår ifrån tröskelprincipen, d v s de patienter som kan besöka vårdcentral ska i första hand göra det och de patienter, som inte kan ta sig till mottagning på vårdcentral på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation och behöver primärvårdsbaserade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i form av distriktssköterske-, distriktsarbetsterapeut- och distriktssjuk- gymnastkompetens (inte specialistsjukvård), ska hanteras inom den kommunala hemsjukvården. Utöver avtal om skatteväxling för kommunernas övertagande av hemsjukvården ska särskilda samverkansavtal upprättas där behov finns.

8 Hemsjukvårdsutredningen Förutsättningar för uppdraget Överenskommelsen ska ge förutsättningar för en god hemsjukvård, dygnet runt, i kommunal regi och även ge förutsättningar att bedriva en god hälso- och sjukvård dygnet runt i landstingets primärvård. Verksamhetsöverföringen avser ej barn- och mödrahälsovården

9 Hemsjukvårdsutredningen Förutsättningar forts. Överföringen av ansvaret för hemsjukvården sker efter genomförda förhandlingar och politiska beslut i landstinget och kommunerna. I ekonomiskt avseende ska överföringen ske genom skatteväxling mellan landstinget och kommunerna per den 1 januari 2013. Skatteväxlingen ska baseras på kostnader för överförd verksamhet i bokslut 2010 uppräknat till utgången av 2012 års nivå Verksamhetsöverföringen ska ske i form av överföring av personal och skatteväxling.

10 Hemsjukvårdsutredningen Tröskelprincipen gäller vid all verksamhetsöverföring till kommunerna

11 Hemsjukvårdsutredningen Verksamheter som överförs till kommunerna Hälso- och sjukvård och palliativ vård i ordinärt boende dygnet runt, från 18 års ålder Avser både hembesök och hemsjukvårdsbesök Rehabilitering/habilitering Medicinsk fotvård – inkl. särskilt boende Hemsjukvård till utomläns- och utomlandspatienter Psykiatriinsatser i ordinärt boende som utförs av primärvårdens distriktssköterska, distriktsarbetsterapeut och distriktssjukgymnast

12 Hemsjukvårdsutredningen Verksamheter som överförs till kommunerna Tekniska hjälpmedel – avgränsning mot specialistförskrivna hjälpmedel och mot primärvårdens mottagning Inkontinenshjälpmedel Diabetestekniska hjälpmedel Sjukvårdsmaterial

13 Hemsjukvårdsutredningen Verksamheter som blir kvar i Landstinget Mödra- och barnhälsovården Barn och unga upp till 18 år Ansvaret för sluten och öppen specialistpsykiatri Rehabiliteringsinsatser för inneliggande pat. och mottagningsverksamhet Habiliteringsinsatser på specialistnivå

14 Hemsjukvårdsutredningen Verksamheter som blir kvar i Landstinget Demensutredningar Dietistkompetens kan avropas i enskilda ärenden Asylärenden och ensamkommande barn o unga Ansvar för bårhus

15 Hemsjukvårdsutredningen Frågor som ska analyseras vidare Avgifter Högkostnadsskydd i landstinget Maxtaxa i kommunerna Utredning presenteras i januari – översyn avgifter Informationsplan


Ladda ner ppt "Hemsjukvården 2011 Gitt Ström Henry Lundgren Projektledare hemsjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser