Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 1 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013

2 2 Planeringen ska utgå från de transportpolitiska målen, genom att vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan och bidra till optimal användning av transport- systemet Fyrstegsprincipen ska vara vägledande Användningen av befintligt transportsystem bör optimeras före nybyggnation Inriktning mot de viktigaste stråken för att stärka sträckor som är betydelsefulla för hållbar arbetspendling, viktiga transport- leder för näringslivet och gränsöverskridande transporter Miljökonsekvenser ska identifieras, beskrivas och bedömas Samlade effektbedömningar av föreslagna åtgärder ska genomföras Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Regeringens direktiv för LTP (1)

3 3 Regeringens prioriterade åtgärder ska beaktas (Ostlänken) Redovisning av hur mycket medel som satsas på cykelåt- gärder De regionala ramarna ska användas för utveckling/investering i länets transportinfrastruktur. Det förutsätts att länsplaneupp- rättarna i sina prioriteringar utgår från ett länsöverskridande och ett nationellt perspektiv. Den ekonomiska planerings ramen uppgår till 1416 Mkr för hela perioden 2014-2025, dvs. ca 118 Mkr per år. Remitterad plan ska lämnas till regeringen senast 2013-12-16 Därefter tar regeringen beslut om definitiva ramar Planen ska fastställas senast två månader efter beslut om definitiva ramar Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Regeringens direktiv för LTP (2)

4 4 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 LTP får omfatta följande åtgärder (1) Investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redo- visas i planen Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret för, dvs. nationell plan för transportinfrastruktur Byggande och drift av enskilda vägar

5 5 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 LTP får omfatta följande åtgärder (2) Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:37) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanlägg-ningar mm, vilket innefattar följande områden: - byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik - byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik - byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser mm för regionalt kollektivt resande - byggandet av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt behov - transport informatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafik-säkerhet på kommunala gator och vägar

6 6 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 LTP får omfatta följande åtgärder (3) - åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser mm i anslutning till dessa samt investeringar i resenärsinformation som under-lättar funktionshindrades resor - byggandet av kajanläggningar för fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods - investeringar i fartyg i regional kollektivtrafik

7 7 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Styrning ny LTP Beslutsorgan: Regionförbundets styrelse och fullmäktige ”Styrgrupp”: Ordförandeforum (politiker från respektive kommun och landstinget) ”Referensgrupp”: Samrådsgruppen för kollektivtrafikmyndigheten (chefstjänstemän från respektive kommun och regionförbundet) Projekt/Arbetsgrupp: Tjänstemän från respektive kommun, kollektivtrafikmyndigheten (ÖTraf), Länsstyrelsen och Trafikverket Referensgrupp för miljöbedömning: Tjänstemän från kommuner, Energikontoret, ÖstgötaTrafiken samt Länsstyrelsen

8 8 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Tidplan – Ny Länsplan LTP (1) 4 april 2013:Dialogmöte - LTP 12 april 2013:Styrelsen, beslut avgränsning miljöbedömning 12 april 2013:Lägesrapport Ordförandeforum 2 maj 2013:Information Regionfullmäktige 16 maj 2013:Avstämning Referensgrupp 24 maj 2013:Remissversion AU 14 juni 2013:Remissversion Styrelsen 14 juni 2013:Presentation remissversion Ordförandeforum Juni-sept 2013:Remiss LTP och Nationell plan 3 sept 2013:Remisseminarium 12 sept 2013:Avstämning Referensgrupp

9 9 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Tidplan – Ny Länsplan LTP (2) 13 sept 2013:Remissvar Nationell plan, Styrelsen 13 sept 2013:Lägesrapport Ordförandeforum 7 nov 2013:Avstämning Referensgrupp 8 nov 2013:Lägesrapport Ordförandeforum 22 nov 2013:Förslag LTP, AU 5 dec 2013:Information Regionfullmäktige 13 dec 2013:Förslag LTP, Styrelsen 16 dec 2013:Förslag LTP till departementet Våren 2014: Fastställelse LTP, Regionfullmäktige


Ladda ner ppt "1 Ny LTP 2014-2025, 4 april 2013 Direktiv och tidplan Dialogmöte ny LTP 4 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser