Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsmässigt drivna IT-satsningar i småföretag - en potential för fler nya jobb T-113548 Stockholms Handelskammare Microsoft Synovate Temo: David Ahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsmässigt drivna IT-satsningar i småföretag - en potential för fler nya jobb T-113548 Stockholms Handelskammare Microsoft Synovate Temo: David Ahlin."— Presentationens avskrift:

1 Affärsmässigt drivna IT-satsningar i småföretag - en potential för fler nya jobb T-113548 Stockholms Handelskammare Microsoft Synovate Temo: David Ahlin Datum:2007-02-23

2 2 Undersökningens genomförande Synovate Temo har på uppdrag av Stockholms Handelskammare och Microsoft genomfört en undersökning bland företagsledare i företag med 10 – 49 anställda. Målgrupp för undersökningen är VD alternativt ägare till företaget. I målgruppen ingår ej företag som inte självständigt fattar beslut i IT-frågor (exempelvis franchisingverksamhet) Sammanlagt genomfördes 380 telefonintervjuer under tiden 8 – 19 januari 2006. Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga.

3 3 IT-satsningar i företag leder till fler jobb Företag som genomfört betydande affärsmässigt drivna IT-investeringar har oftare än andra företag vuxit genom att anställa fler medarbetare under det senaste året. Undersökningen visar också att dessa företag har anställt betydligt fler personer i snitt per företag jämfört med andra företag. 44 000 nya anställningar under de senaste 12 månaderna kommer från företag som genomfört affärsmässigt drivna IT-investeringar. Bland de företag som gjort affärsmässigt drivna IT-investeringar uppger 8 av 10 att de sannolikt kommer att anställa fler medarbetare inom de närmaste 12 månaderna. Det är en signifikant högre andel än andra företag.

4 4 En outnyttjad potential för fler jobb Även när företagen blickar framåt visar undersökningsresultatet att företag som gjort affärsmässigt drivna IT-investeringar planerar att anställa fler personer i snitt per företag. Genom uppräkning av faktiska tal visar en beräkning att 43 000 nya jobb kommer skapas de närmaste 12 månaderna i småföretag som genomfört affärsmässigt drivna IT-investeringar. En viktig slutsats är därmed att det finns en outnyttjad potential för fler jobb i svenska småföretag. Potentialen kan beskrivas genom en uppräkning av tal. En beräkning visar att nära 10 000 fler nya jobb skulle kunna skapas i svenska småföretag om fler företag kan öka sin konkurrenskraft med hjälp av affärsmässigt drivna IT-investeringar*. * Se bilaga.

5 5 Bas: samtliga företag 9 av 10 har gjort någon form av investering i IT under de senaste 24 månaderna Har företaget gjort investeringar i IT under de senaste 24 månaderna? Bas: Samtliga

6 6 Bas: Har gjort investering i IT under de senaste 24 månaderna Andel som gjort affärsmässigt drivna investeringar i IT Skulle du säga att IT-investeringarna framförallt varit av karaktären ”underhåll och uppgraderingar”, t ex byte av äldre datorer till nyare, eller har företaget gjort betydande affärsmässigt drivna investeringar i IT under de senaste 24 månaderna, till exempel för att medarbetare ska kunna arbeta mer effektivt? Andel av samtliga företag som gjort affärsmässigt drivna investeringar i IT de senaste 24 månaderna: 0.9 * 0,36 = 0,32 32 procent Bas: Har gjort IT-investering

7 7 IT-satsningar i företag och kopplingen till fler nya jobb

8 8 7 av 10 företag som gjort affärsmässigt drivna investeringar i IT har vuxit genom att anställa fler medarbetare senaste året Bas: Samtliga Har företaget vuxit genom att anställa fler medarbetare under de senaste 12 månaderna? Ungefär hur många medarbetare har anställts de senaste 12 månaderna? Antal medarbetare i snitt per företag: 5,1 personer 4,0 personer

9 9 44.000 nya jobb har skapats i Sverige senaste 12 månaderna av företag som genomfört affärsmässigt drivna IT-investeringar 7 av 10 företag bland de som gjort affärsmässigt drivna investeringar i IT har vuxit genom att anställa fler medarbetare under de senaste 12 månaderna. Det är en signifikant högre andel än i gruppen företag där investeringarna i IT i huvudsak haft karaktären av underhåll och uppgraderingar. Företagen som gjort affärsmässigt drivna investeringar i IT har också i snitt per företag anställt fler medarbetare jämfört med företagen i jämförelsegruppen. I Sverige finns det 39 264 arbetsställen i privat sektor med 10 – 49 anställda*. Undersökningen visar att 32 procent av dessa genomfört ”betydande affärsmässigt drivna investeringar i IT under de senaste 24 månaderna”. Undersökningen visar alltså att dessa företag anställer mer och har skapat fler nya anställningar per företag än andra under de senaste 12 månaderna. Genom en uppräkning av faktiska tal kan vi försiktigt uppskatta att dessa företag under de senaste 12 månaderna bidragit med 44 000 nya anställningar i Sverige**. ** Se bilaga * SCB Företagsregistret januari 2007

10 10 8 av 10 företag som gjort affärsmässigt driven IT-investering planerar att anställa inom de närmaste 12 månaderna Bas: Samtliga Hur sannolikt är det att företaget kommer att anställa medarbetare inom de närmaste 12 månaderna? Om du försöker uppskatta, hur många medarbetare tror du att företaget kommer att anställa under de närmaste 12 månaderna? Antal medarb. i snitt : 4,4 personer 3,8 personer

11 11 …och 43 000 nya jobb under de kommande 12 månaderna 77 procent av företag som gjort affärsmässigt driven investering i IT uppger att det är mycket sannolikt eller ganska sannolikt att de kommer anställa fler medarbetare under de kommande 12 månaderna. Dessa företag uppger att de sannolikt kommer att anställa i snitt 4,4 personer per företag. Genom uppräkning av faktiska tal blir prognosen att den här gruppen företag under de kommande 12 månaderna kommer att anställa 43 000 nya medarbetare*. * Se bilaga.

12 12 Om fler småföretag satsade på affärsmässigt drivna IT- investeringar finns potential för nära 10 000 fler nya jobb 77 procent av företagen som gjort affärsmässigt driven investering uppger att de sannolikt kommer att anställa inom de närmaste 12 månaderna, jämfört med 67 procent i gruppen som ej gjort affärsmässigt driven investering. Antal nya medarbetare i snitt per företag som ska anställas skiljer sig också, 4,4 medarbetare mot 3,8 medarbetare. Här visar undersökningen på en möjlig potential. Om fler företag satsade på att göra affärsmässigt drivna IT-investeringar tyder undersökningen på att det skulle skapas fler anställningar. Potentialen kan beskrivas genom en uppräkning av tal. En beräkning visar att nära 10 000 fler nya jobb skulle kunna skapas i svenska småföretag om företagen kan öka sin konkurrenskraft med hjälp av affärsmässigt drivna IT-investeringar*. * Se bilaga.

13 13 Betydelsen av IT-satsningar och förväntningar på framtida lönsamhet och tillväxt

14 14 Företagens satsningar på IT har haft stor betydelse Företagen som gjort affärsmässigt driven investering i IT uppger att IT- satsningarna har haft mycket stor betydelse för företaget. 7 av 10 uppger att IT-investeringarna i hög grad påverkat företagets möjligheter att vara lönsamt 7 av 10 uppger att IT-investeringarna i hög grad påverkat företagets möjligheter att växa 4 av 10 uppger att IT-investeringarna i hög grad påverkat företagets möjligheter att anställa fler medarbetare 9 av 10 uppger att IT-investeringarna i hög grad påverkat medarbetarnas möjligheter att arbeta effektivt 8 av 10 uppger att IT-investeringarna i hög grad påverkat företagets produktivitet totalt sett

15 15 Lönsamhet de närmaste 5 åren Bas: Alla Hur ser du på framtiden för ditt företag när det gäller lönsamhet de närmaste 5 åren? Skulle du säga..?

16 16 Tillväxt de närmaste 5 åren Bas: Alla Hur ser du på framtiden för ditt företag när det gäller lönsamhet de närmaste 5 åren? Skulle du säga..?

17 17 Attityd till affärsutveckling genom IT- stöd

18 18 ”Förmågan att använda ny teknik för att öka konkurrenskraften är en förutsättning för att företaget ska kunna växa och bli mer lönsamt” Bas: Alla Instämmer du i följande påståenden?

19 19 ”Jag skulle vilja lära mig mer om hur IT kan stödja affärerna i just mitt företag eller bransch” Bas: Alla Instämmer du i följande påståenden?


Ladda ner ppt "Affärsmässigt drivna IT-satsningar i småföretag - en potential för fler nya jobb T-113548 Stockholms Handelskammare Microsoft Synovate Temo: David Ahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser