Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Får jag lov? Om planering och byggande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Får jag lov? Om planering och byggande"— Presentationens avskrift:

1 Får jag lov? Om planering och byggande
PBL-kommitténs slutbetänkande SOU 2005:77

2 Huvudsaklig inriktning
De grundläggande syftena och strukturen ändras inte, dvs. kommunernas ansvar för planeringen ligger fast, staten har också fortsättningsvis en stark roll, plansystemet anses i stort ändamålsenligt, formerna för medborgarinflytande och de enskildas rättigheter värnas. Förslagens huvudsakliga inriktning De materiella bestämmelserna ska bli tydligare och mer överskådliga, exempelvis genom definition av hållbar utveckling och tydliggörande avseende skyddsvärda egenskaper. Lagen ska ge stöd för en enklare och mer strategisk översiktsplanering. Sambanden och samspelet mellan besluts- och plannivåer inklusive lovprövningen ska förbättras, bl.a. genom genvägar om stöd finns i översiktsplanen och förstärkt bygglovsprövning. Bygganmälan slopas som särskilt institut och bygglovsprövningen samordnas med prövningen enligt miljöbalken där det är lämpligt. Rollerna i byggprocesserna ska bli tydligare, särskilt den kvalitetsansvariges. Rätten till insyn och inflytande ska garanteras också vid överprövningen men samtidigt ska förfarande effektiveras, bl.a. genom en tydligare ram för överprövningen och en ändrad instanskedja för PBL-ärenden.

3 PBL:s instrument – förändringsförslagen utifrån ett systemtänkande
Länsstyrelsens underlag Allmänna intressen Regionplan Regional dialog Krav på samverkan Redovisning av mål Genomförandet! Enkla DP Alternativa möjligheter Samordning av bygglov och bygganmälan och av bygglov och anmälan enl. 9 kap. miljöbalken + samordning områdesskydd och lovprövning Tillägg FÖP DP OB Bygglov

4 PBL:s planinstrument Översiktsplanering
Lagstiftningen ska betona att planen ska vara en politisk långsiktig vision för mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling. Planeringen ska bli enklare och plandokumentet överskådligare men tydligare koppling till andra program och strategier. Uttryckligt stöd i lagen för ändring genom fördjupningar och tillägg. Innebörd och konsekvenser ska framgå tydligare, bl.a. invändningar från berörda kommuner. Friare former för samråd. Möjlighet till kortare utställningstid vid ändringar. Syftet med aktualitetsprövningen tydliggörs.

5 Detaljplanering Kravet på planläggning förtydligas när det gäller prövning av enstaka byggnad, dvs. alltid detaljplan om betydande miljöpåverkan. Inriktning mot mer översiktliga detaljplaner genom tydligare reglering av vad som kan prövas vid bygglovet och en möjlighet till precisering av en detaljplan under genomförandetiden i vissa fall. Möjligheter till enklare process om stöd finns i översiktsplan, exempelvis slopat program och utställning utan samråd.

6 Plangenomförande En genomförandebeskrivning ska redovisa konsekvenserna och inte enbart åtgärderna. Frågorna ska aktualiseras redan vid samrådet. Delat huvudmannaskap föreslås bli en ny form av huvudmannaskap för allmänna platser. Det ska vara möjligt med olika huvudmän för olika allmänna platser inom en och samma detaljplan. Fastighetsplanen slopas som särskilt planinstrument. Vid behov ska frågorna kunna regleras i form av planbestämmelser.

7 Prövning, kontroll och tillsyn av byggnadsverk
En sammanhållen byggprocess återinförs, dvs. bygganmälan slopas. Bygglovsprövningen samordnas med miljöbalksprövningen i vissa fall. Förskjutning av byggnadsnämndens tillsyn till tidiga och avslutade skeden. Bygglovsbeslutet ska kunna innehålla föreskrifter motsvarande innehållet i dagens kontrollplaner. Den kvalitetsansvarige får tydligare uppgifter och behåller sitt namn. Slutbevis ska krävas för ibruktagande. Kraven på lov ska vara desamma innanför som utanför område med detaljplan. Utökade undantag från krav på bygglov för friliggande en- och tvåbostadshus. Den särskilda avgiften höjs, och föreslås utgå med minst kr och högst ett prisbasbelopp ( kr år 2005).

8 1. Utbyggnad av en helt ny stadsdel
Kommitténs förslag utifrån fyra exempel 1. Utbyggnad av en helt ny stadsdel Gällande översiktsplan Fördjupning av översiktsplanen Enkel detaljplan Ändring av Lov Samråd Utställning 1 mån (Underrättelse) (Samråd) Utställning 3 v Enkelt planförfarande Prövning mot detaljplan och 2 kap. PBL


Ladda ner ppt "Får jag lov? Om planering och byggande"

Liknande presentationer


Google-annonser