Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande"— Presentationens avskrift:

1 Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande
Maria Ulfvarson Östlund Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

2 ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Slutbetänkande av PBL-kommittén
Slutbetänkandet redovisades i september 2005 PBL-kommitténs uppdrag var att göra en samlad översyn av plan- och bygglagstiftningen Kommittédirektivet Tre övergripande mål Stärka plan- och bygglagstiftningens roll som ett instrument för hållbar utveckling Utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den skapar bättre förutsättningar för: -en god miljö, -byggande av bostäder, -etablering av handel, -övrigt näringsliv samt -annat samhällsbyggande Utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den bättre tillgodoser kraven: -effektiv beslutsprocess, -rättsäkerhet och -medborgerligt inflytande

3 ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissen och remissinstanserna
Betänkandet har remissbehandlats under hösten 2005 och våren 2006 Svar har inkommit från ca 420 remissinstanser 147 inbjudna remissinstanser har svarat samt 180 av Sveriges 290 kommuner Ca. 90 övriga remissvar har lämnats in

4 Stöd för de grundläggande syftena och grundstrukturen i PBL
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Resultatet av PBL-kommitténs arbete Stöd för de grundläggande syftena och grundstrukturen i PBL Inga huvudsakliga ändringar i nuvarande plansystem Vissa lagändringar behövs för att ge stöd för planering och byggande som främjar en långsiktigt hållbar utveckling Förslagen syftar till att stärka plan- och bygglovssystemets ursprungliga syften i enlighet med PBL-reformen 1987 Problem som finns beror på brister i tillämpningen samt bristande kunskaper hos både kommuner och länsstyrelser

5 ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag
Allmänna intressen Mellankommunal samverkan Översiktplanen Detaljplaner Områdesbestämmelser Plangenomförande Bygglovprövningen m.m. Samordningen mellan PBL och miljöbalken Effektivare beslutsprocesser Brister i tillämpningen

6 Många angelägna ändringar och förtydliganden har föreslagits
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissinstansernas synpunkter på PBL-kommitténs förslag Flera av förslagen är befogade och kan bidra till en mer ändamålsenlig lagstiftning Många angelägna ändringar och förtydliganden har föreslagits PBL-kommittén har gjort en omfattande och kvalitativt gedigen redovisning Behovet av kompetensutveckling är stort Ytterligare åtgärder krävs för att åstadkomma reella förändringar En bättre samordning med miljöbalken skulle kunna effektivisera plan- och bygglovssystemet

7 Bättre underlag och tydligare samordning behövs på statlig nivå
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Mellankommunal och regional samverkan Bättre underlag och tydligare samordning behövs på statlig nivå Utveckling av förhållningssätt och arbetsmetoder behövs inom både kommuner och staten Bättre samordning och tydlig strategi behövs på nationell nivå – detta kan inte lösas inom PBL Bestämmelserna om regionplanering behålls. (Plan- och byggförordningen förtydligas gällande länsstyrelsens ansvar tillhandahålla underlag) För att stärka det regionala perspektivet föreslås bestämmelser om ökad samordning och samverkan Kommunerna får det fulla ansvaret för att samverka med varandra förändringar föreslås i flera olika kapitel (2,4,5,12 och 13 kap. PBL)

8 Bättre samordning på statlig nivå behövs
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissvaren angående Mellankommunal och regional samverkan Bättre samordning på statlig nivå behövs Saknas en fungerande regional planering vilket medför att bl.a. transportfrågorna behandlas utanför PBL Oklarheter med begreppet riksintressen Bra att planeringsunderlaget från länsstyrelsen ska förbättras Förslagen om mellankommunal samverkan bra men otillräckliga Både för och emot att bristande kommunal samordning tas bort som prövningsgrund för statligt ingripande Precisering av länsstyrelsens tillsynsuppdrag efterfrågas samt frågan om riksintressen m.m.

9 Kontinuerlig översiktsplanering
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Översiktsplanering Politisk långsiktig vision för mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling Samordnas med program och planer inom andra sektorsområden och strategier på regionalnivå Tydligare innehåll Kontinuerlig översiktsplanering Fördjupningar för geografiskt avgränsade områden Tillägg för särskilda verksamheter eller intresseområden Aktuell Översiktsplan (ÖP) eller tydligt ställningstagande föreslås ge förenklingar i detaljplan (Dp) Andra berörda kommuner ges tillfälle lämna synpunkter Stegvis samråd – redogörelse för samråd Förkortad utställningstid Utställning kunna ersättas med underrättelse

10 Förslagen bra och förtydligar delvis gällande lag
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissvaren angående översiktsplanering Förslagen bra och förtydligar delvis gällande lag Bra med en mer aktiv och strategiskt inriktad översiktsplanering Bra med fördjupade översiktplaner Bra med en enklare hantering Farhågor att förslagen inte får de genomslag som behövs Ytterligare åtgärder för att öka översiktsplanens status behövs Stegvis samråd bra, arbetssättet tillämpas redan Utställningstiden bör inte förkortas Förslaget kräver mer arbete och resurser Förslaget behöver tydliggöras ytterligare

11 Betydande miljöpåverkan alltid prövas genom detaljplan
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Detaljplanering Betydande miljöpåverkan alltid prövas genom detaljplan Förutsättningarna för bygglov inom detaljplan Stöd för enkla detaljplaner Ändring under genomförandetiden Möjligt föreskriva markbehandling förorenade områden Förenklingar gällande planprogrammen –syfte, -undvaras, Möjligt hoppa över samråd Planbeskrivningen redovisa motstående intressen – genomförandebeskrivning som särskild handling slopas Beslut om upphävande av Dp ska kunna villkoras

12 Positiva till enkla detaljplaner
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissvaren angående detaljplanering Positiva till enkla detaljplaner Enkla detaljplaner kan försvåra medborgarinflytandet Bra med möjlighet att ställa krav på sanering av förorenad mark Både för och emot att detaljplaner ska kunna ändras under genomförandetiden Olämpligt att ta bort samrådsskedet Många detaljer i förslagen är oklara och behöver utredas Invändningar mot förslaget att bygglovplikten blir generell och lika inom och utom detaljplan Kostnader och avgifter för planering behöver beaktas

13 Bort med reglering av area för fritidshus
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Områdesbestämmelser Bort med möjligheten att reglera grunddragen för användningen av mark- och vattenområden Bort med reglering av area för fritidshus Bort med kravet på att områdesbestämmelser säkerställa syftet med Öp Bort med kravet att Omr.best. kan antas för säkerställa riksintressen enl. 3 eller 4 kap. MB Arbetet inledas med program om inte överensstämmer med Öp

14 De föreslagna ändringarna är i huvudsak bra
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissvaren angående Områdesbestämmelser De föreslagna ändringarna är i huvudsak bra Kompetensutveckling och bättre råd och anvisningar behövs Möjligheten att begränsa byggnadsarean för fritidshus bör finnas kvar Bra att områdesbestämmelser kan användas utan stöd i översiktsplanen Möjligheten att säkerställa syftet med översiktsplan eller riksintressen med områdesbestämmelser bör kvarstå Förslaget behöver utredas ytterligare

15 Plangenomförandet behandlas tidigt i processen
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Plangenomförande - genomförandebeskrivning Plangenomförandet behandlas tidigt i processen Genomförandefrågorna är ett planeringsunderlag – redovisas vid första samrådet Krav om särskild handling slopas Rättsliga och ekonomiska konsekvenserna tydliggöras för fastighetsägarna

16 Bra att genomförandefrågorna behandlas tidigt
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Plangenomförande - Genomförandebeskrivningen Bra att genomförandebeskrivningen inte behöver utgöra särskild handling Bra att genomförandefrågorna behandlas tidigt Bra att konsekvenser för enskilda fastighetsägare och andra som berörs beskrivs Farhågor att förslagen innebär att planhanteringen kommer ta längre tid Sanktionsmöjligheter saknas om genomförandebeskrivningen inte uppfyller kraven Även bygglovprocessen bör tas upp som en del av plangenomförandet

17 Kommunalt huvudmannaskap – enskilt huvudmannaskap
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Plangenomförande – allmänna platser Kommunalt huvudmannaskap – enskilt huvudmannaskap Mellanform av huvudmannaskap - ska kunna delas mellan kommunen och enskilda Kommunen ingå i gemensamhetsanläggning – bidrar till kostnaderna Grunden för kommunens medverkan anges i Detaljplan Olika huvudmän för olika allmänna platser i en Detaljplan Kommunen kunna välja att inte vara huvudman om inte av tydlig allmän karaktär

18 Inte bra att kommunen ska kunna välja att inte vara huvudman
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissvaren gällande plangenomförande – allmänna platser m.m. Positiva till förslaget att det får finnas flera huvudmän i en detaljplan Positiva till förslaget med en mellanform med delat huvudmannaskap och bra att kommunen ska kunna medverka i gemensamhetsanläggning Flera oklarheter med förslagen och konsekvenser ej tillräckligt redovisade Inte bra att kommunen ska kunna välja att inte vara huvudman Inte bra att kommunen andelstal anges i lag eller detaljplan Begreppet allmänna platser behöver definieras Problemet är att nuvarande bestämmelser tillämpas felaktigt – tillsynen behöver bli bättre

19 Fastighetsplaneinstitutet slopas
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Plangenomförande –fastighetsplaner och exploatörsparagraferna Fastighetsplaneinstitutet slopas Fastighetsindelningen regleras i detaljplan Kunna komplettera med fastighetsplanebestämmelser under genomförandetiden Följsamhetsbestämmelse att bygglov följas vid fastighetsbildning Exploateringsparagraf och byggrätter

20 Tveksamt om detta kommer att effektivisera planhanteringen
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissvaren gällande plangenomförande –fastighetsplaner och exploatörsparagraferna Bra att fastighetsplaneinstitutet tas bort och att fastighetsindelningen kan regleras i detaljplan Tveksamt om detta kommer att effektivisera planhanteringen Bra med följsamhetsbestämmelser - motsvarande planändrande bestämmelse bör införas Kommittén borde ha ägnat frågor om exploateringssamverkan och exploateringsavtal större uppmärksamhet

21 Bygglov – innebär en rätt att påbörja och genomföra
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Prövning av bygglov Bygglov – innebär en rätt att påbörja och genomföra Förstärkt bygglovsprövning Bedömning av tekniska egenskapskrav Mindre avvikelser – endast om särskilda skäl Minskad och ökad bygglovsplikt Rivningslov, tidsbegränsade och periodiska bygglov Igångsättningslov

22 Förslagen om bygglov är bra och kommer att underlätta tillämpningen
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissinstansernas synpunkter på: Prövning av bygglov Förslagen om bygglov är bra och kommer att underlätta tillämpningen Dock: ökade arbetsinsatser, ökade ärendemängder, mer resurser och kompetensförstärkningar behövs Kostsammare för den som söker bygglov Oklart vad effekten blir av att prövningen av vissa frågor flyttas från detaljplaneskedet till bygglovskedet Förslaget om mindre avvikelse inte bra

23 Generell och lika bygglovsplikt
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Bygglovspliktens omfattning Bygganmälan slopas Generell och lika bygglovsplikt Tidigare bygganmälan – bygglovspliktigt Anläggningar – regleras i förordning Undantagen från bygglovsplikten utvidgas för friliggande en- och tvåbostadshus

24 Den utvidgade bygglovs- och rivningslovsplikten är både bra och dålig
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissinstansernas synpunkter på: Bygglovpliktens omfattning Den utvidgade bygglovs- och rivningslovsplikten är både bra och dålig Bra och dåligt att slopa bygganmälan - förslagen behöver modifieras Positivt med förslag om större friggebod. Dock: garage/carport inte bra Förvirrande – ”friliggande”

25 Förstärkt tillsyn i tidiga och avslutande skeden Avgift för tillsyn
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Kontroll och tillsyn av byggande Tydligare roller Förstärkt tillsyn i tidiga och avslutande skeden Avgift för tillsyn Byggnadsnämndens tillsynsroll förstärks Prövning och tillsyn inleds samtidigt och omfatta alla krav. Ställa höga och tydliga kvalitetskrav Slutbevis – ett krav för ibruktagande Kvalitetsansvarig: tydligare uppdrag, utökade uppgifter, mer oberoende ställning, certifierad Justeringar av sanktionsavgifterna

26 Bra att kontrollen i bygglovet ska bli bättre
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissinstansernas synpunkter på: Kontroll och tillsyn av byggande Behov av ökad tillsyn Bra att kontrollen i bygglovet ska bli bättre Fråga är om egenkontrollen är tillräcklig Fråga är om den kvalitetsansvarige kommer att få en tillräckligt självständig roll för att kunna hävda samhällets intressen Krav på slutbevis bra Sanktionssystemet behöver ses över

27 Anläggning som fått bygglov – ej krav på samråd enligt 12 kap. 6§ MB
ARBETSHANDLING - Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Samordningen mellan PBL och MB samt annan lagstiftning Samordning av handläggningen av bygglov (8 kap. PBL) och prövningen enligt miljöbalken (MB) (9 kap. MB) Om områden skyddade enligt 7 kap. MB - detaljplan eller beslut om lov - ej strida Anläggning som fått bygglov – ej krav på samråd enligt 12 kap. 6§ MB Miljöfrågor som prövats vid tillstånd enligt MB ska inte kunna tas upp vid överklagande av bygglov Tillståndsprövning enligt MB samordnas med enkelt planförfarande Enstaka byggnad betydande miljöpåverkan alltid prövas genom detaljplan Samordning med trafiklagarna har inte rymts inom PBL-kommitténs arbete Annan lagstiftning föreslagit följsamhetsbestämmelse mindre avvikelse fastighetsbildning samt allmänna platser i PBL och ordningslagen

28 Samordningen mellan PBL och MB samt annan lagstiftning
Förslagen om samordning med MB har tillämpningssvårigheter Förslagen om samordningen med MB har flera oklarheter Förslagen är ingen bra samordning av byggnads- och miljölagstiftningen Stor brist i hela slutbetänkandet Både för och emot samordning med de s.k. trafiklagarna då problemet är tillämpningen

29 Inflytande vid rätt tillfälle kan förbättra effektiviteten
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Rätten att komma till tals Ekvation svår att lösa: Angelägna intressen tillgodoses + rätt till inflytande // krångligt och långsamt system Inflytande vid rätt tillfälle kan förbättra effektiviteten Föreslår ej: tidsfrister + överklagandeavgifter Skärpning: rätten att komma till tals och delgivning Statlig myndigheters, kommuners, organisationers rätt att överklaga

30 Stor olägenhet att bygglov inte vinner laga kraft
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissinstansernas synpunkter på: Rätten att komma till tals Stor olägenhet att bygglov inte vinner laga kraft Positivt att underrättelse om bygglov skärps men inte bra att osäkerheten består Längre handläggningstid och dyrare bygglovsprocess? Sakägarkretsen måste definieras bättre Bra att miljöorganisationer ska få överklaga vid betydande miljöpåverkan Andra organisationer också?

31 Miljödomstolsalternativ
ARBETSHANDLING - Maria Ulfvarson Östlund PBL-kommitténs förslag gällande: Den framtida instansordningen Miljödomstolsalternativ Prövningskedja kommun-länsstyrelse-miljödomstol-Miljööverdomstol Planärenden ingå Handlägga både PBL och miljöbalksmål PBL-beslut av kommuner inom samma län prövas av samma domstol Basen i domstolen fasta tjänster för handläggare Sammansättningen i domstolen samma för PBL-mål och MB-ärenden. Överprövning av rättsverkande planer den ordinarie domstolsorganisationen

32 Bra att regeringen inte ska pröva överklagade detaljplaner
ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Remissinstansernas synpunkter på: Den framtida instansordningen Bra att regeringen inte ska pröva överklagade detaljplaner Både för och emot en ny instansordning med en plan- och miljödomstol Farhågor att handläggningstiden förlängs Viktigt att inte lokalkännedomen försvinner Detaljer behöver klargöras

33 Flera detaljfrågor återstår att lösa
Får jag lov? ... Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande ARBETSHANDLING ARBETSHANDLING Maria Ulfvarson Östlund Förslagets konsekvenser enligt remissinstanserna Flera detaljfrågor återstår att lösa Förslagen berör komplexa frågor som kan behöva ytterligare överväganden Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av förslagen behöver analyseras Resursfrågan behöver analyseras Får jag lov?... …Ja tack men till nästa dans! Maria Ulfvarson Östlund Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Ladda ner ppt "Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande"

Liknande presentationer


Google-annonser