Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

miljömål.se Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "miljömål.se Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete"— Presentationens avskrift:

1

2 miljömål.se Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete
- Systematisk uppföljning - Mål för miljödimensionen av hållbar utveckling - Ett gemensamt arbete

3 LÄNSSTYRELSENS INSTRUKTION
5 a § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet. Träder i kraft den 15 december. Bakgrund 1. Ändringar i miljömålspropositionen 2010 Ny målstruktur – generationsmålet MMR - NV Länsstyrelserna ska bidra till att föra in det regionala arbetet med miljökvalitetsmålen i det regionala tillväxtarbetet 2. Flytta uppdrag i RB till instruktionen följd av nya riktlinjer för myndighetsstyrning: Årligen återkommande uppgifter i instruktionen Arbetet med de regionala åtgärdsprogrammen. Lst instruktion (2007:825) 5 § Länsstyrelsen ska 8. verka för att de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen uppnås, och svara för regionalt mål- och uppföljningsarbete, stödja kommunerna med underlag för deras miljömålsarbete, verka för att målen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

4 MILJÖMÅLSSAMORDNARNA – SPINDLARNA I NÄTET

5 REGIONALA ÅTGÄRDSPROGRAM
2012 2013

6 RUS - REGIONAL UTVECKLING OCH SAMVERKAN I MILJÖMÅLSSYSTEMET
Samverkansorgan för gemensamma uppgifter i det regionala miljömålsarbetet Styrgrupp med Länsstyrelse, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, HaV, SKL Uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som stöd i åtgärdarbetet, bl.a. miljömålsstöd kommuner. RUS-hemsida

7 FRÅGOR TILL KOMMUNERNA INFÖR ARBETET MED MILJÖMÅLSGUIDEN
Behovet av handboken: 17 av 28 svarade stort behov Bra för nya miljöstrateger Borde också finnas för politiker Förväntningar Ge ett sammanhang, veta att man är i gott sällskap Visa vad länsstyrelsen förväntar sig av kommunen Ge konkreta tips, förslag…, men utan att ge känslan av att ”oj – vi borde börja om från början” Stöd i processen - hur arbetet ska organiseras och förankras Visa kommunens verktyg, ansvar – vem kan och ska göra vad? Indikatorer, uppföljning, statistik Goda exempel Steg för steginstruktioner, uppslagsbok för olika delar

8 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET – EN UTMANING TILL KOMMUNEN

9 PROJEKTORGANISATION PROJEKTGRUPP NOBELMÖTE REFERENSGRUPPSMÖTE
AVSTÄMNING KOMMUNER & LÄNSSTYRELSER

10 PROCESSEN ATT TA FRAM MILJÖMÅL
FÖRBERED BYGGA UPP KUNSKAP OCH UTFORMA FÖRSLAG FÖRANKRA OCH BESLUTA GENOMFÖRA

11 DEL 1 ATT ARBETA MED LOKALA MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet Starta upp ett strategiskt miljöarbete Ta fram ett miljöprogram – fokus på processen De svenska miljömålen – en utmaning till kommunerna DEL 1 ATT ARBETA MED LOKALA MILJÖMÅL Samspela med omvärlden Följa upp, utvärdera och redovisa Analysera samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärder Förbered kommunen på framtida utmaningar Integrera miljömålen i verksamheten Analysera samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärder Hantera målkonflikter och lyft synergier Skapa dialog om miljömålen Samverka för bättre resultat

12 UPPLÄGG I BOKEN BESKRIVANDE TEXT INSPIRERANDE EXEMPEL ATT TÄNKA PÅ
VETA MER STÖD FRÅN LÄNSSTYRELSEN

13 SKAPA DIALOG OM MILJÖMÅLEN
Intern/extern information Att tänka på för en bra kommunikation Miljödialog Härryda/Testcyklister Handbok i miljökommunikation Handbok i klimatkommunikation Håll Sverige Rent Information om miljömål i politiska sammanhang Foto Jesper Styrenius, Bana1

14 SAMVERKA FÖR ETT BÄTTRE RESULTAT
Samverkan internt, lokalt, mellankommunalt Samverkan med åtgärdsprogram Dagens möte

15 KOMMUNENS VERKTYG FÖR ATT NÅ MILJÖMÅLEN
KAPITLEN I DEL 2 Myndighetsutövning Fysisk planering Naturvård Ekosystemtjänster Vattenförsörjning och vattenvård Kulturmiljö Energi Avfall Transporter Giftfri miljö och hälsa Hållbar konsumtion Utbildning Offentlig upphandling Näringslivsutveckling Stor miljönytta med begränsade resurser Sök ekonomiskt stöd Del 2. I handboken fokuserar på hur kommunen kan lyfta in och arbeta med miljömålen inom en rad olika verksamheter inom kommunen. Vi ser att Kommunen har stora möjligheter att påverka miljömålen genom sin roll som myndighetsutövare då kommunen utövar tillsyn över MB och PBL, genom kommunens ansvarar för den fysiska planering av mark, vatten och den bebyggda miljön. Kommunen kan också genom sin roll som verksamhetsutövare, ägare av fastigheter, vård och omsorg, utgörare av skola mm bidra till att vi når miljömålen. I denna delen av handboken försöker vi ge tips på hur ni inom olika kommunala verksamheter kan arbeta med miljömålen och vilket stöd ni kan få av länsstyrelsen. För att visa på uppbygganden av kapitlen kommer jag att visa kapitlen Fysisk planering och Giftfri miljö och hälsa.

16 I varje kapitel ger vi inledningsvis en förklaring till varför det är viktigt att arbeta med miljömålen inom just detta verksamhetsområde och vilka verktyg man har till sitt förfogande inom just detta kommunala verksamhetsområde för att arbeta med miljömålen. Inom fysisk planering har vi ÖP, detaljplanen, områdesbestämmelser, MKB, bygglov och rivningslov som kommunen delvis kan använda för att styra utvecklingen inom den fysiska miljö till att bli mer hållbar. Vi tar upp vikten av strategisk översiktsplanering och hur den ska vara upplagd för att på bästa sätt kunna sätta bidra till att vi ska nå miljömålen. Här är det tex viktigt att vi ställer oss frågan hur Öpn och detaljplanen kan bidra till att miljömålen nås när vi upprättar dem istället för som det ofta är idag att vi beskriver hur miljömålen påverkas av planen. Vi ser på vad det är för lagar som styr verksamhetsområdet och vad de ger för utrymme för att lyfta fram miljömålen.

17 Varje kapitel visar på goda exempel från kommuner runt om i Sverige som på ett fördelaktigt sätt arbetat med miljömålen inom de respektive verksamhetsområdena. Vi hoppas de goda exempel ska kunna inspirera er i ert arbete och hjälpa er att slippa att uppfinna ”hjulet” själva. I de goda exemplen beskriver vi kortfattat hur kommunen gått tillväga. Varje gott exempel har sedan en länk till vidareläsning.

18 Varje kapitel har också en veta mer ruta där vi länkar till hemsidor och rapporter till sånt som vi tror är matnyttigt för er. Här har vi tex i detta kapitel en länk till en checklista för miljöbedömning av planer som ni kan använda er av. Varje kapitel anger också vilket stöd ni kan få från länsstyrelsen när ni arbetar med miljömålen inom verksamhetsområdet.

19 I kapitlet Giftfri miljö och hälsa beskriver vi vikten av att utgå från barns hälsa och miljö vid bedömningen av risker i samhället. Vi visar på vilka styrmedel det finns för att arbeta med miljömålet Giftfri miljö.

20 Vi beskriver hur kommunen med fördel kan upprätta en handlingsplan för kemikalier. Hur Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett förslag på hur kommuner kan ta fram en handslingplan och var ni hittar denna. Vi tar också upp hur kommunen kan arbeta med en god inomhusmiljö, med buller och MKN för luft.

21 Goda exempel på hur kommuner arbetar lyfts fram
Goda exempel på hur kommuner arbetar lyfts fram. Hur tex Trosa kommun tagit hjälp av naturskyddsföreningen för att bedriva kampanjen Giftfri förskola och hur Örnsköldsvik tagit fram ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum.

22 Ock sist i kapitlet ta vi upp var ni hittar mer information om tex utfasningsämnen, Reach förordningen, hur ni kan arbeta med radonfrågan, var ni kan hitta uppgifter om luftkvaliteten i er kommun mm.

23 STOR MILJÖNYTTA MED BEGRÄNSADE RESURSER
EKONOMISKT STÖD FÖR ARBETE MED MILJÖMÅLEN HUR MAN SKRIVER EN BRA PROJEKTSANSÖKAN I del 2 tar vi också upp hur ni kan skapa stor miljönytta med begränsade resurser, Var ni kan ska ekonomiskt stöd till att arbeta med åtgärder för miljömålen.

24 FORTSATT ARBETE – HUR VI GÅR VIDARE?
Handboken/miljömålsguiden: Vår förhoppning att handboken kommer till nytta! Sprids till alla kommuner via respektive länsstyrelses nätverk Handboken kommer uppdateras med jämna mellanrum En länsstyrelsevägledning tas också fram till handboken Annat arbete: RUS fortsätter arbete med lokala indikatorer/statistik Applikation för åtgärdsuppföljning under framtagande Fortsatt samarbetsprojekt RUS-SKL-kommunerna-länsstyrelse?


Ladda ner ppt "miljömål.se Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser