Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uthållig kommun – ett verktyg för att nå målen 22% av landets kommuner 100% av länets kommuner Kalmar nationellt pilotlän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uthållig kommun – ett verktyg för att nå målen 22% av landets kommuner 100% av länets kommuner Kalmar nationellt pilotlän."— Presentationens avskrift:

1 Uthållig kommun – ett verktyg för att nå målen 22% av landets kommuner 100% av länets kommuner Kalmar nationellt pilotlän

2 Samverkansmetod för att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara kommuner med energin som språngbräda Energimyndigheten bidrar med kunskap, information och nätverk som underlättar och effektiviserar kommunens arbete Genom samverkan lär kommunerna av varandras erfarenheter, ger och får stöd samt diskuterar olika möjligheter eller hinder Jan 2008 – juni 2011 Vad är Uthållig kommun?

3  Driva det samlade programmet på övergripande nivå  Utse kontaktperson gentemot deltagande kommun  Förse deltagande kommuner med verktyg, t ex en handbok  Föra ut myndighetens samlade kompetens inom utvalda områden till deltagande kommuner  Bistå deltagande kommuner med kunskap och kanaler för kompetensutveckling. Energimyndighetens roll 1

4  Anordna gemensamma aktiviteter  Initiera gemensamt arbete, t.ex inom utvalda temaområden  Bistå deltagande kommuner så att den samlade kunskapen utnyttjas samt att resultat och effekter samlas och görs tillgängliga  Svara för en samlad information gentemot externa parter om programmet och dess resultat Energimyndighetens roll 2

5  Utse kontaktperson för programmet  Politiskt förankra och fastställa en energi- och klimatstrategi med mål och tidssatt handlingsplan som inkluderar de aktiviteter som ingår i Uthållig kommun.  Genomföra och driva aktiviteter med syftet att energiperspektivet blir en integrerad del av projekt och den kommunala verksamheten Kommunens roll 1

6  Dokumentera kommunens aktiviteter och processer  Årligen samt vid programperiodens slut redovisa utfallet av de aktiviteter som omfattas av Uthållig kommun i en årsrapport  Bistå med kunskapsspridning och redovisning av goda exempel till andra kommuner och Energimyndigheten. Kommunens roll 2

7 Uthållig kommun ENERGIMYNDIGHETENS TEMAOMRÅDEN Transporter Belysning Biogas Energieffektivisering i fastigheter Fysisk planering Vindkraft Upphandling Trygg värme Näringslivsutveckling

8 Kalmar län - nationellt pilotlän Alla kommuner samt Länsstyrelsen, Landstinget, Regionförbundet och Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet  Gemensamma länsprojekt  Gemensamma temadagar  Energieffektivisering  Biogas  Transporter  Beteende/skola

9 Uthållig kommun i Kalmar län Referensgrupp med kontaktpersoner från alla parter Referensgruppen röstar om årliga projekt och temadagar Styrgruppen beslutar EU:s Regionala fond medfinansierar arbetet

10 Styrgrupp för Uthållig kommun i Kalmar län Ann Petersson (ordförande) Peter Wretlund Eva Baranyai Ewa Engdahl Jan Erici Madeleine Nettelbladt, EM Peter Ekholm, Lst Kalmar Ann Hellenborg, Landstinget

11 Kalmar län - nationellt pilotlän GEMENSAMMA LÄNSPROJEKT 2009-2010 Kompetensutveckling inom biogas Öka produktionen av biogas genom att använda nya substrat och matavfall från hushållen Energieffektivisering av kommunala fastigheter Energieffektivisering i företag Klimatlöfteskampanj Bättre kommunala tjänsteresor

12 Kalmar län - nationellt pilotlän TEMADAGAR 2009-2010 Upphandling av varor och tjänster Solenergi Biogas Uthålliga transporter (kommande) Energieffektivisering och fastighetsskötsel (kommande)

13 Uthållig kommun i Kalmar län Arbetet bygger på mål i regionala utvecklingsprogrammet ”Kalmar län ska vara en föregångsregion i arbetet med minskade klimatpåverkande utsläpp samtidigt som vi når en hållbar tillväxt” ”Ett av vårt läns främsta långsiktiga miljömål är att 2030 vara en fossilbränslefri region” (RUPEN IV Regionalt utvecklingsprogram för Kalmar län 2006)

14 Uthållig kommun i Kalmar län Handlingsprogram för fossilbränslefri region –Energi och miljö som tillväxtfaktor –Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län –Vindkraft ska utgöra en betydande del i arbetet för en fossilbränslefri region. –Frikoppla ekonomisk tillväxt från ökad användning av fossil energi –Effektivare energianvändning

15 Uthållig kommun i Kalmar län Uthållig kommun är ett verktyg för att nå målen –Kommunerna tar fram energi- och klimatstrategi och ökar omställningstakten –Samverkan mellan kommunerna och regionala organisationer, näringsliv och universitet –Samverkan med Energimyndigheten –Samverkan med andra kommuner i landet –Tillgång till experter

16 Uthållig kommun i Kalmar län Tack för uppmärksamheten! Mer information www.rfkl.se/uthallig www.energimyndigheten.se/uthalligkommun www.rfkl.se/uthallig www.energimyndigheten.se/uthalligkommun


Ladda ner ppt "Uthållig kommun – ett verktyg för att nå målen 22% av landets kommuner 100% av länets kommuner Kalmar nationellt pilotlän."

Liknande presentationer


Google-annonser